សំនួរ និងការឆ្លើយ

គណនីរបស់ខ្ញុំ

  1. បង្កើតគណនីនៅM88?
  2. តើក្រុមហ៊ុនមានការកាត់ទឹកប្រាក់ថ្លៃសេវារដ្ឋបាលដែរឬទេសំរាប់ការបើកនិងរក្សាគណនី?
  3. ខុសលេខសម្ងាត់?
  4. ធានាពត៍មានរបស់អតិថិជន?
1. បង្កើតគណនីនៅM88?

ដើម្បីបងើ្កតគណនីរបស់លោកអ្នកនៅM88គឺបញ្ហាងាយស្រួល លោកអ្នកតម្រូវការបាត់នាទីមួយចំនួនគឺអនុវត្តបាន។
នៅលើគេហទំព័រដើម ចុច "ចុះបញ្ចីឈ្មោះឥឡូវ"នៅខាងស្តាំមmonitor.
ទំព័រចុះបញ្ចីនឹងបានបង្ហាញដើម្បីយើងបំពេញបណ្តាពត៍មានដូចខាងក្រោម៖

ឈ្មោះប្រើ ­ មានតែឈ្មោះរបស់លោកអ្នកតើបចូលគណនីរបស់លោកអ្នក

លេខសម្ងាត់ ­ បញ្ហានេះមិនស្មុកស្មាញទេ ក៏តម្រូវការមានលេខពី៨­១០ ទាំងអក្ស និងលេខ (ត្រូវមានតិចជាងគេ២លេខ និង២អក្ស)។ សូមរង់ចាំថាត្រូវការពារលេខសម្ងាត់របស់លោកអ្នក។

អាស័យដ្ឋាន Email ­ គឺមជ្យបាយមួយដើម្បីយើងខ្ញុំងាយស្រួលក្នុងការជូនពត៍មានដល់លោកអ្នក។

លុយកាក់ការប្រទេស ­ ប្រភេទលុយកាក់ដោយលោកអ្នកប្រើក្នុងការដាក់កក់ និងការភ្នាល់។

អតិថិជនត្រូវមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំលើងដោយការកំណត់របស់ M88តើបបំពេញបានការចុះឈ្មោះ។
2. តើក្រុមហ៊ុនមានការកាត់ទឹកប្រាក់ថ្លៃសេវារដ្ឋបាលដែរឬទេសំរាប់ការបើកនិងរក្សាគណនី?

មិនមានការកាត់ទឹកប្រាក់ថ្លៃសេវារដ្ឋបាលអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងការបើកគណនីមួយជាមួយក្រុមហ៊ុន។ ទោះយ៉ាងណា ប្រសិនបើគណនី(i)របស់អ្នកមានទឹកប្រាក់ និង (i) មិនប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេលចាប់ពិ6ខែឡើងទៅ យើងអាចមានកាត់ទឹកប្រាក់ថ្លៃសេវារដ្ឋបាលប្រចាំខែពីគណនីរបស់អ្នក។ ចំនូនទឹកប្រាក់ថ្លៃសេវារដ្ឋបាលប្រចាំខែដែលក្រុមហ៊ុនត្រូវកាត់ពីគណនីរបស់អ្នកនឹងមានចំនូនសរុប USD 5 ឬ ទឹកប្រាក់ដែលមានតំលៃស្មើរនៅក្នុងសាច់ប្រាក់ណាមួយដែលសំរេចដោយក្រុមហ៊ុន។ សំរាប់ព៌តមានលំអិតសូមចូលទៅពិនិត្យមើននៅទំព័រលក្ខខណ្ខទូទៅនៃការប្រើប្រាស់។
3. ខុសលេខសម្ងាត់?

ពិនិត្ស និងធានាលេខសម្ងាត់របស់អតិថិជនបានត្រឹមត្រូវ តម្រូវការលេខសម្ងាត់ត្រូវមាន10អក្ស ក្នុងនោះមានអក្ស និងលេខ(តិចជាងគេចំនួន2លេខ)

បើបញ្ហានេះកើតឡើងជាបន្ត សូមទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកតំណាងឬ តាមemail cam_cs@m88.com.
4. ធានាពត៍មានរបស់អតិថិជន?

M88នឹងការពារ មិនអោយអ្នកទី៣បានដឹងអំពីពត៍មានរបស់លោកអ្នក មានតែការស្នើរបស់តុលាការ។

យើងខ្ញុំមានសិទ្ធិសម្រេច និងផ្ទេបណ្តាពត៍មាននេះក្នុងករណីពិសេសគឺការទូទាត់ប្រើបណ្តាសេវាកម្មបានផ្គត់ផ្គងតាមគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំ ពេលនោះយើងខ្ញុំតើបជូនពត៏មានដល់អ្នកផ្គត់ផ្គងសេវាកម្មបានដឹង។

ពត៏មានទាំងអស់បានអតិថិជនផ្តល់តាមកន្លែងសវត្ថិភាព(SSL128ការរក្សាការសំងាត់ជាស្តង់ដា)និងបានទុកក្នុងសេវាធានា អ្នកដទែមិនអាចចូលបាន។ ការចូលរួមតាម internetដើម្បីចូលអានពត៍មានសម្ងាត់របស់អតិថិជនក៏ត្រូវហាម និងក្រោមការពិនិត្ស។