សំនួរ និងការឆ្លើយ

កាសីណូ

  1. ការចំណេញភាគរោយចូលរួម(RTP)?
1. ការចំណេញភាគរោយចូលរួម(RTP)?

ការចំណេញភាគរយចូលរួម(RTP)
ភាគរោយនៃការចំណេញជូនអតិថិជន ឬ RTP %គឺជាកំណត់របស់ភាគចំណេញតាមការ ជូនរង្វាន់ជាថវិកានូវល្បែងមួយគិតថាដូចជាភាគរោយរបស់ប័ណ្ណភ្នាល់ទាំងអស់នោះ។ តារាពត៍មានជាក់ស្តែងគឺជាកំណត់ដើម្បីគិតភាគរោយ។ បណ្តារបៀបនេះបានគិតតាមគណិត និងបណ្តាកំណត់ផ្សេងៗទៀត។ បណ្តាកំណត់នេះធ្វើតាមបណ្តាពត៍មានបានទុកជាឯកសារ មិនពាក់ព័ន្ធដល់កិច្ចការខាងមុខ។

ប្រភេទល្បែងល្បែងRTP
ល្បែងពិតBaccarat98.75%
Dragon Tiger98.90%
Roulette97.30%
Sic Bo90.63%