សំនួរ និងការឆ្លើយ

ប្រាក់កក់

  1. តើខ្ញុំអាចដាក់ប្រាក់តាមរយៈ Quick Transfer ដោយរបៀបណា?
  2. តើខ្ញុំអាចដាក់ប្រាក់តាមរយៈ Online Deposit ដោយរបៀបណា?
  3. ពត៌មានលម្អិត
1. តើខ្ញុំអាចដាក់ប្រាក់តាមរយៈ Quick Transfer ដោយរបៀបណា?

មុនពេលចូលលេងក្នុង M88 អតិថិជនតម្រូវមានគណនី តាមការជ្រើសរើសដូចខាងក្រោម៖

  1. Quick Transfer
  2. Online Deposit
  3. ពត៌មានលម្អិត
2. តើខ្ញុំអាចដាក់ប្រាក់តាមរយៈ Online Deposit ដោយរបៀបណា?

មុនពេលចូលលេងក្នុង M88 អតិថិជនតម្រូវមានគណនី តាមការជ្រើសរើសដូចខាងក្រោម៖

  1. Quick Transfer
  2. Online Deposit
  3. ពត៌មានលម្អិត