សំនួរ និងការឆ្លើយ

សំនួរទូទៅ

 1. តើរូបិយប័ណ្ណណាខ្លះដែលអាចលេងជាមួយM88?
 2. តើខ្ញុំដាក់ប្រាក់លេងជាមួយគណនីM88របស់ខ្ញុំតាមរបៀបណា?
 3. តើខ្ញុំដកប្រាក់ពីគណនីM88របស់ខ្ញុំតាមរបៀបណា?
 4. តើក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មាន ទើបខ្ញុំនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ដែលបានស្នើដក?
 5. តើមានការកាត់ទឹកប្រាក់នៅពេលធ្វើដាក់ប្រាក់ ឬដកប្រាក់ពីM88ដែរឬទេ?
 6. ហេតុអ្វីបានជាមានកន្លែងទុកប្រាក់សំរាប់លេងក្នុងផលិតផលផ្សេងៗគ្នា?
1. តើរូបិយប័ណ្ណណាខ្លះដែលអាចលេងជាមួយM88?

M88ទទួលយករូបិយប័ណ្ណដូចខាងក្រោម៖

 1. រូបិយប័ណ្ណចិន Yuan/RenMinBi (RMB)
 2. ប្រាក់ឥណ្ឌូនេស៊ី (IDR)*
 3. ប្រាក់បាតថៃ (THB)
 4. ប្រាក់មាឡេសី (MYR)
 5. រូបិយប័ណ្ណវៀតណាម Dong (VND)*
 6. ប្រាក់អាមេរិច (USD)

កំណត់ចំណាំ៖
1​ឯកតានៃប្រាក់ឥណ្ឌូនេស៊ី(IDR)*នៅក្នុងM88ស្មើនឹង IDR 1,000
1ឯកតានៃរូបិយប័ណ្ណវៀតណាម Dong (VND) នៅក្នុងM88ស្មើនឹងVND 1,000.

2. តើខ្ញុំដាក់ប្រាក់លេងជាមួយគណនីM88របស់ខ្ញុំតាមរបៀបណា?

មុនអាចធ្វើការភ្នាល់ជាមួយM88 អ្នកត្រូវធ្វើការដាក់ប្រាក់ចូលទៅក្នុងគណនីM88របស់អ្នកតាមរយៈជំរើសខាងក្រោម៖

 1. Quick Transfer
 2. Wing Money
 3. ពត៌មានលម្អិត
3.តើខ្ញុំដកប្រាក់ពីគណនីM88របស់ខ្ញុំតាមរបៀបណា?

លោកអ្នកអាចដកប្រាក់ពីគណនីM88របស់អ្នកតាមរយៈជំរើសខាងក្រោម៖

 1. Local Bank Transfer
 2. Wing Money
 3. ពត៌មានលម្អិត
4. តើក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មាន ទើបខ្ញុំនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ដែលបានស្នើដក?

នៅពេលដែលយើងទទួលបាន និងផ្ទៀងផ្ទាត់នូវពត៌មានទាំងឡាយដែលតំរូវអោយលោកអ្នកផ្ញើរមកកាន់យើង ដូចដែលមានចែងក្នុងគោលការណ៍ដកប្រាក់របស់M88ហើយ សំនើរដកប្រាក់របស់អ្នកនឹងត្រូវផ្ញើរទៅកាន់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីដំនើរការ។ សូមកត់ចំនាំថារយៈពេលដំនើរការស្នើដកប្រាក់គឺអាស្រ័យទៅលើប្រភេទនៃជំរើសដកប្រាក់ដែលអ្នកបានប្រើប្រាស់។

ពេលវេលាអនុវត្តការស្នើដក់ប្រាក់ចេញ

របៀបដក់ប្រាក់ចេញដំណាក់កាលអនុវត្តរបស់
M88
រយៈពេលប្រាក់ដល់លោកអ្នក
ដក់ប្រាក់ពីធនាគារ --  --
   ផ្ទេប្រាក់ពីធនាគារ២ថ្ងៃនៃម៉ោងធ្វើការ៣ថ្ងៃនៃម៉ោងធ្វើការ
   ផ្ទេប្រាក់តាមធនាគារនៅតំបន់២៤ម៉ោង២៤ម៉ោង

ថ្ងៃធ្វើការតាមកំណត់របស់រដ្ឋ "សំរាកថ្ងៃសៅន៏ ថ្ងៃអាទិត និងថ្ងៃបុណ្យនៅបណ្តាធនាគារ "

ការដកប្រាក់លើកដំបូង

សំរាប់ការដកប្រាក់លើកដំបូង យើងត្រូវការពេលបន្ថែមរយៈពេល3ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ ដើម្បីធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ទាំងឡាយដែលត្រូវការដូចដែលមានចែងក្នុងគោលការណ៍ដកប្រាក់របស់M88។

5. តើមានការកាត់ទឹកប្រាក់នៅពេលធ្វើដាក់ប្រាក់ ឬដកប្រាក់ពីM88ដែរឬទេ?

M88 នឹងមិនគិតថ្លៃប្រតិបត្តិការដាក់-ដកប្រាក់ ក្នុងគណនីរបស់សមាជិកទេ។ ប៉ុន្តែយើងសូមជំរាបជូនថាធនាគារដែលអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្ម នឹងគិតថ្លៃសេវាកម្មនេះ ដែលវាមិនមែនជាបន្ទុករបស់ M88 ឡើយ។ មិនអាចទទួលរ៉ាប់រងលើការកាត់ទឹកប្រាក់នេះទេ។ ដូច្នេះហើយ សូមឆែកមើលជម្រើសធនាគាររបស់អ្នកសំរាប់ថ្លៃដំនើរការមួយៗ។. សំរាប់សមាជិកខាង RMB, M88 នឹងទទួលខុសត្រូវលើការកាត់ប្រាក់របស់ធនាគារត្រឹមតែ RMB 20 ប៉ុន្នោះក្នុងមួយដំនើរការ។ ហេតុដូចនេះ សំរាប់ការទាមទារយកនូវទឹកប្រាក់ដែលខាងធនាគារបានកាត់ M88នឹងទទួលយកត្រឹមតែក្នុងអំឡុងពេល៧ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃដំនើរការ បើហួសពីនេះយើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវទេ។ M88 រក្សាសិទ្ធិក្នុងការធ្វើការផ្លាស់ប្តូរលើការផ្តល់ជូន ឬលុបចោលល័ក្ខខ័ណ្ឌណាមួយ។

6. ហេតុអ្វីបានជាមានកន្លែងទុកប្រាក់សំរាប់លេងក្នុងផលិតផលផ្សេងៗគ្នា?

មានកន្លែងទុកប្រាក់2ប្រភេទក្នុងគណនីរបស់អ្នក គឺ កន្លែងទុកប្រាក់មូលដ្ឋាន និងកន្លែងទុកប្រាក់សំរាប់ភ្នាល់ ក្នុងផលិតផលផ្សេងៗ។

 1. កន្លែងទុកប្រាក់មូលដ្ឋាននឹងបង្ហាញចំនួនទឹកប្រាក់សរុបដែលអ្នកអាចដកបាន ហើយទឹកប្រាក់នោះក៏អាចផ្ទេរទៅកាន់កន្លែងទុកប្រាក់សំរាប់ភ្នាល់ក្នុងផលិតផលផ្សេងៗ។ សំរាប់ទឹកប្រាក់ដែលអ្នកបានដាក់ជាដំបូងនឹងត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងកន្លែងទុកប្រាក់មូលដ្ឋាន។
 2. ផលិតផលឬទំព័រភ្នាល់និមួយៗមានកន្លែងទុកប្រាក់ដោយឡែកៗពីគ្នា។ កន្លែងទុកប្រាក់សំរាប់ភ្នាល់ក្នុងផលិតផលនិមួយៗបង្ហាញនូវចំនួនទឹកប្រាក់ដែលលោកអ្នកមានសំរាប់ភ្នាល់នៅលើផលិតផលឬទំព័រភ្នាល់នោះ។

  • mSports : សំរាប់ភ្នាល់នៅលើទំព័រmSports
  • Sports : សំរាប់ភ្នាល់នៅលើទំព័រSports
  • Live Casino & Casino Games : សំរាប់ភ្នាល់នៅលើកាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ ស្លតហ្គេម និងហ្គេមទាំងអស់នៅក្នុងទំព័រកាស៊ីណូ
  • Playtech : សំរាប់ភ្នាល់ជាមួយហ្គេមទាំងអស់ក្នុងទំព័រPlaytech
  • Keno : សំរាប់ភ្នាល់លើលទ្ធផលដែលចាប់ចេញពីលេខក្នុងទីផ្សារគីណូ
  • IDN Poker : សំរាប់ភ្នាល់នៅក្នុងIDN Poker

អ្នកអាចធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ពីកន្លែងទុកប្រាក់មូលដ្ឋានទៅកាន់កន្លែងទុកប្រាក់សំរាប់ភ្នាល់ក្នុងផលិតផលណាមួយ ដែលអ្នកចង់លេង ហើយក៏អាចផ្ទេរពីកន្លែងទុកប្រាក់សំរាប់ភ្នាល់ក្នុងផលិតផលមួយ ទៅកាន់កន្លែងទុកប្រាក់ សំរាប់ភ្នាល់ក្នុងផលិតផលមួយផ្សេងទៀត ដោយគ្រាន់តែជ្រើសរើសជំរើសផ្ទេរពីកន្លែងណាទៅកន្លែងណា នៅក្នុងទំព័រផ្ទេរប្រាក់។