សំនួរ និងការឆ្លើយ

mSports

  1. តើអ្វីទៅជា mSports?
  2. តើខ្ញុំអាចទាមទារយកទឹកប្រាក់បន្ថែម 20% បានទាំងពីរឬទេ?
  3. តើ browser អ្វីដែលប្រសើរជាងគេសំរាប់ mSports?
  4. តើខ្ញុំអាចភ្នាល់បានទាំងពីរព្រមគ្នាដែរឬទេនៅក្នុង mSports និង Sports?
  5. តើ mSports ផ្តល់ជូនសំរាប់ប្រភេទភ្នាល់ " 1x2 " ដែរឬទេ?
1. តើអ្វីទៅជា mSports?

mSports គឹត្រូវបានរៀបចំដោយ Opus Gaming។

2. តើខ្ញុំអាចទាមទារយកទឹកប្រាក់បន្ថែម 20% បានទាំងពីរឬទេ?

ទេ អ្នកមិនអាចទាមទារយកទឹកប្រាក់បន្ថែមទាំងពីរនោះទេ។ សំរាប់សមាជិកថ្មីទាំងអស់អាចទាម​ទារបានតែម្តងប៉ុណោះ ការទាមទារទឹកប្រាក់បន្ថែមសំរាប់ការដាក់ប្រាក់ដំបូងដែលបានផ្ទេរចូល​ទៅក្នុងកញ្ចប់ទឹកប្រាក់ដែលបានជ្រើសរើស។ សមាជិកចាស់មិនអាចទាមទារសំរាប់ទឹកប្រាក់បន្ថែមម្តងទៀតទេ។

3. តើ browser អ្វីដែលប្រសើរជាងគេសំរាប់ mSports?

គ្រប់ browser ទាំងអស់មាន​ដូចជា IE6, Firefox, Opera, Chrome, Safari និងមានជាច្រើនទៀតផងដែរ។

4. តើខ្ញុំអាចភ្នាល់បានទាំងពីរព្រមគ្នាដែរឬទេនៅក្នុង mSports និង Sports?

បាន រាល់សមាជិកទាំងអស់ផ្តល់ជូនសំរាប់ការភ្នាល់ទាំងពីរនៃការជ្រើសរើស។

5. តើ mSports ផ្តល់ជូនសំរាប់ប្រភេទភ្នាល់ " 1x2 " ដែរឬទេ?

បាន mSports ផ្តល់ជូនសំរាប់ប្រភេទភ្នាល់ដែលពេញនិយម។