សំនួរ និងការឆ្លើយ

ទូរស័ព្ទដៃ

  1. បណ្តាសេវាកម្មបានប្រើប្រាស់នៅទាំងអស់ទូរស័ព្ទដៃបានទេ?
  2. ធ្វើយ៉ាងមេចដើម្បីចូលគេហទំព័រWAP និងGPRS?
  3. បណ្តាពត៍មានរបស់អតិថិជនបានការពារឬអត់?
  4. WAP និងGPRSគឺជាអ្វី?
1. បណ្តាសេវាកម្មបានប្រើប្រាស់នៅទាំងអស់ទូរស័ព្ទដៃបានទេ?

សេវេកម្មទាំងអស់តបស់យើងខ្ញុំតំរូវការទូរស័ព្ទដៃរបស់អតិថិជនប្រើបានគេហទំព័រWAPនិង GPRS។

បណ្តាសេវាកម្មJava របស់យើងខ្ញុំមិនតំរូវការទូរស័ព្ទដៃរបស់អតិថិជនប្រើបានគេហទំព័រនេះ។

2. ធ្វើយ៉ាងមេចដើម្បីចូលគេហទំព័រWAP និងGPRS?

ជំហានទី១ 1; អតិថិជនទំនាក់ទំនងសេវាកម្មទូរស័ព្ទដៃដើម្បីដឹងថាទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកប្រើបាន សេវាកម្ម WAP និងGPRSឬអត់

ជំហានទី១ 2; អតិថិជនតម្រូវការដាក់កម្មវិធីប្រើប្រាស់របស់សេវាកម្ម តាមធម្មតាសេវាកម្មទូរស័ព្ទដៃមានការណែនាំការប្រើប្រាស់។

3. បណ្តាពត៍មានរបស់អតិថិជនបានការពារឬអត់?

ពត៍មានរបស់អតិថិជននៅM88គិតថាជារឿងសម្ងាត់យើងខ្ញុំធានាថា

ទាំងអស់ពត៍មានរបស់អតិថិជនបានការពារក្នុងពេលលោកអ្នកប្រើទូរស័ព្ទដៃដើម្បីទាក់ទងជាមួយគេហទំព័រដើមរបស់យើងខ្ញុំ។

ពត៍មានអំពីថវិការបស់លោកអ្នកបានទុកនៅប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងខ្ញុំ។

4. WAP និងGPRSគឺជាអ្វី?

WAP(ប្រើសេវាកម្មអត់មានខ្សែ)មានន័យថាលោកអ្នកអាចចូលinternetតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នក

GPRS (General Packet Radio Service) គឺជាការចូលបណ្តាគេហទំព័រដោយលឿលតាមប្រព័ន្ធGSM ។ដើម្បីប្រើសេវាកម្មនេះគេទូទាត់តាមទម្ងន់អ្នកប្រើ­តាមMbytes តាមរយៈពេលលោកអ្នកចូលគេហទំព័រ