សំនួរ និងការឆ្លើយ

ដកប្រាក់មកវិញ

  1. តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេច ដើម្បីដកប្រាក់តាមរយៈquick transfer?
  2. តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេច ដើម្បីដកប្រាក់តាមរយៈអនឡាញ?
តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេច ដើម្បីដកប្រាក់តាមរយៈquick transfer?
  1. Quick Transfer
  2. Online Method
  3. ពត៌មានលម្អិត
តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេច ដើម្បីដកប្រាក់តាមរយៈអនឡាញ?
  1. Quick Transfer
  2. Online Method
  3. ពត៌មានលម្អិត