ទំនាក់ទំនងជាមួយយើងខ្ញុំតាម

EMAIL
 
cam_cs@m88.com
អ៊ីម៉ែលនេះសំរាប់ចំងល់ឬសំនួរអំពីសេវាកម្មទូទៅ។

rewards@m88.com
អ៊ីម៉ែលនេះសំរាប់ចំងល់ឬសំនួរផ្សេងៗអំពីពិន្ទុប្តូររង្វាន់។
csmanager@m88.com
សូមប្រើប្រាស់អាស័យដ្ឋាននេះសំរាប់មតិយោបល់របស់អ្នក សំនើរផ្សេងៗ ការសរសើរ បញ្ហាមិនទាន់បានដោះស្រាយជូន​​ ឬបញ្ហាដែលដោះស្រាយហើយដោយមិនបំពេញចិត្តលោកអ្នក ។ យើងនឹងឆ្លើយតបទៅកាន់អ្នកក្នុងរយៈពេល24ម៉ោង
 
 
ជជែក
 
ជំនួយការ
Skype: m88_camcs

 
 
 
ទូរស័ព្ទ
 
(+855) 99 526 688 បុគ្គលិកផ្នែកសេវាអតិថិជនរបស់យើងរង់ចាំឆ្លើយសំនួររបស់លោកអ្នក ទៅតាមភាសាផ្សេងៗ មានភាសាខ្មែរ អង់គ្លេស ចិន ថៃ វៀតណាម ឥណ្តូណេសី។ ការហៅចូលM88នឹងត្រូវបានថតទុកសំរាប់ជាពត៌មានកែលំអរគុណភាពសេវាកម្ម