ទទួលខុសត្រូវក្នុងលេងល្បែង

ប្រចាំងបណ្តាសកម្មភាពការលេងល្បែងសីសង
M88ខិតខំផ្តល់កន្លែងកំសានដល់អតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំយ៉ាងសកម្ម។ បំរើទិសដៅនេះ យើងខ្ញុំមានវិធានការដើម្បីការពារ និងធានាលេងល្បែងដ៏ត្រឹមត្រូវ។ យើងខ្ញុំសរសើរអតិថិជនបានយលឃើញអំពីគ្រោះថ្នាក់របស់ខ្លួនក្នុងការលេងល្បែងសីសងតាមបណ្តាចំនុចដូចខាងក្រោម៖

 • មានពេលណា លោកអ្នកអត់ធ្វើការ ឬការសិក្សាដើម្បីធ្វើភ្នាល់?
 • លោកអ្នកលេងភ្នាល់ដើម្បីជៀសវាងការព្រួយ?
 • ពេលភ្នាល់អស់លុយ លោកអ្នកមានអារម្មថាតើបបាត់លុយ ក្រោយមកចង់ភ្នាល់ដើម្បីយកលុយឡើងវិញ?
 • មានពេលណាលោនអ្នកភ្នាល់ទាំងអស់លុយរបស់លោកអ្នក?
 • មានពេលណាលោកអ្នកនិយាយកុហកដើម្បីលាក់បាំងចំនួនលុយចាញ់ ឬពេលវេលាលោកអ្នកលងល្បែង?
 • មានពេលណាលោកអ្នកនិយាយកុហក ឬមានបំរុងទៅលួចអីវាន់ដើម្បីមានលុយទៅភ្នាល់ជាបន្ត?
 • មានពេលណាលោកអ្នកយកលុយចង់ទៅភ្នាល់ដើម្បីធ្វើការងារផ្សេង?
 • មានពេលណាលោកអ្នកមិនយកចិត្តទុកដាក់ដល់គ្រួសារ មិត្ត?
 • ក្រោយពេលលោកអ្នកចាញ់អស់លុយ មានពេលណាលោកអ្នកចង់លេងជាបន្តដើម្បីយកឡើងវិញ?

បើការឆ្លើយរបស់លោកអ្នកចំពោះសំនួរទាំងអស់ខាងលើគឺ “មាន” មានន័យថាលោកអ្នកលេងល្បែងសីសង។ យើងខ្ញុំដាក់តឿនលោកអ្នក៖

 • គិតថាការលេងល្បែងសីសងគឺជាសកម្មភាពកំសាន
 • ជៀសវាងបណ្តាការខាតបង
 • ការលេងត្រូវមានកំណត់
 • គ្រប់គ្រងពេលវេលា និងថវិកាដោយលោកអ្នកទទួលបាន។

ដើម្បីរកការដាក់តឿន ឬជំនួយអំពីបញ្ហាលេងល្បែងសីសងលោកអ្នកចូលគេហទំព័រ www.gamcare.org.uk ដើម្បីអានពត៍មាន.

ចំនុចដើម្បីអ្នកលេងចេញផុតពីការល្បែងសីសង៖
ចំពោះបណ្តាអតិថិជនចង់ចេញពីការល្បែងសីសង យើងខ្ញុំសូមផ្គត់ផ្គងដល់អតិថិជនគំរូដើម្បីបិតថវិកាក្នុងរយៈពេល៦ខែ ដល់៥ឆ្នាំ។ សូមទំនាក់ទំនងកន្លែងជំនួយអតិថិជននៅចំនុច”ទំនាក់ទំនង”នៅទំព័រដើមរបស់យើងខ្ញុំដើម្បីអានបន្ថែមពត៍មាន។

កំណត់កំរិតអាយុ៖
M88មានសិទ្ធិស្នើអតិថិជនផ្តល់លិខិតបញ្ចាក់អំពីអាយុ បើអតិថិជនមានអាយុក្រោម១៨ឆ្នាំគឺរំលោភច្បាប់។គរណិរបស់លោងអ្នកអត់បានទទួលស្គាល់ដល់ពេលណាកលោកអ្នកបញ្ចាក់បានអំពីអាយុ។ ការកំណត់អាយុនូវប្រទេសនិមួយៗមានការផ្សេងៗគ្នាលោនអ្នកគួរពិនិត្សមុនពេលចូលលេង។

M88សរសើរលោកអ្នកការពារថវិការបស់ខ្លួនតាមការការពារពត៍មានអំពីថវិកា ឈ្មោះចូលលេង និងលេខសម្ងាត់។

ការគ្រប់គរុងរបស់គ្រួសារ៖
មានរបៀបដើម្បីអោយគ្រួសារពិនិត្ស និងហាមអត់អោយចូលinternet.

 • Net Nanny : របៀបដើម្បីការពារកូនគ្មេងចូលweb មិនសមស្របជាមួយអាយុ : www.netnanny.com
 • CYBERsitter របៀបដើម្បីឪពុក ម្តាយបិតបណ្តាwebពិសេស: www.cybersitter.com