បទបញ្ចាផ្ទៃក្នុង

PLAYTECH

 1. Live Baccarat
 2. Running Baccarat
 3. Live Blackjack
 4. Live Roulette
 5. Live Sic Bo
1. Live Baccarat

គោលបំណងរបស់Baccaratគឺជាភ្នាល់ជាមួយសរុបពន្ទុជិត៩។ បៀ1បានគិតស្មើ១ពន្ទុ បៀពី២ដល់៩ស្មើមានពន្ទុពី២ដល់៩ បៀទី១០រឺមានរូបថត់ស្មើពន្ទុ០។បើសរុបបៀមានពន្ទុជា១០រឺជាង១០ យើងត្រូវពន្ទុសរុបនោះដកចេញ១០ លទ្ថផលគឺជាពន្ទុ baccarat ឧ.7+6=13=3 និង4+6=10=0

រឺចូលបណ្តាអ្នក(Player)លេង រឺលទ្ថផលស្មើ(Tie).អ្នកលេង រឺអ្នកជាម្ចាសឬទាំងពីរនឹងបានចែកបៀពីរ។ក្នុងករណីជាក់ស្តែង បៀទី៣នឹងបានចែកអោយអ្នកលេង ឬអ្នកជាម្ចាស ឬទាំងពីរ (ច្បាប់បៀទី៣) ។ បៀចែកបានយកពីហិបមានបៀសរុបចំនួន៦។

អ្នកលេងមានពន្ទុជិត៩ គឺជាអ្នកជ័យជំនះ

បើលោកអ្នកជ្រើសរើសអ្នកលេងក្នុងករណីអ្នកលេងជ័យជំនះ លោកអ្នកបានថវិកាហួសពីរដង់

បើលោកអ្នកជ្រើសរើសអ្នកជាម្ខាស​ក្នុងករណីអ្នកជាម្ចាសជ័យជំនះ លោកអ្នកបានថវិកាហួសពីរដង់ ក៏ប៉ុនែ្តលោកអ្នកត្រូវបងអោយអ្នកជាម្ចាស៥%។

បើអ្នកជាម្ចាស និងអ្នកលេងមានពន្ទុស្មើគ្នា។ បើលោកអ្នកជ្រើសរើសលទ្ថផលជាស្មើ ដូច្នេះលោកអ្នកនឹងទទួលថវិកាជា១សី៩។ បើមិនលទ្ថផលជាស្មើ លោកអ្នកបានទទួលថវិកាលើងវីញ។

លក្ខ័ណទទួលបៀទី៣

លក្ខ័ណ Baccarat​​ខាងក្រោមនេះ ក្នុងករណីណាអ្នកលេង​ និងអ្នកជាម្ចាសបានទទួលបៀទី៣

អ្នកលេង

ពន្ទុសរុបបៀទាំងពីរ
0 – 1 – 2 - 3 – 4 – 5 បានទទួលបន្ថែមបៀចំនួន១
6 – 7 អត់បានទទួលបន្ថែម
8 – 9 អត់បានទទួលបន្ថែម

បើអ្នកលេងមិនទទួលបន្ថែម ក្រោយមកអ្នកជាម្ចាសបានទទួលបន្ថែម បើពន្ទុសរុបជា៥ឬតិចជាង៥។ បើអ្នកលេងបានទទួលបន្ថែម ក្នុងករណីនេះយើងនឹងកំណត់ដូចខាងក្រោមៈ

អ្នកជាម្ចាស

ពន្ទុសរុបរបស់បៀទាំងពីរៈ ចែកបន្ថែមបៀទី៣អោយអ្នលលេងជាៈ មិនចែកបន្ថែមបៀទី៣អោយអ្នលលេងជាៈ
0 – 1 – 2 បានទទួលបន្ថែមបៀ
3 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 9 8
4 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 0 – 1 – 8 – 9
5 4 – 5 – 6 – 7 0 – 1 – 2 – 3 – 8 – 9
6 6 – 7 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 8 – 9
7 អត់បានទទួលបន្ថែម
8 – 9 អ្នលលេងមិនបានចែកបន្ថែមបៀ អ្នលលេងមិនបានចែកបន្ថែមបៀ

បើអ្នកលេង និងអ្នកជាម្ចាសមានពន្ទុសរុបជា៨ ឬ៩ គឺមិនបានចែកបន្ថែមបៀ។ កំណត់នេះជាកំណត់ពិសេស

2. Running Baccarat

គឺជាករណីបន្ថែមរបស់ Baccarat បានទទួលបន្ថែមពីរពន្ទុពិសេស។

 1. អ្នកចែកបៀ ចែកបៀចំនួន៣អោយអ្នកជាម្ចាស់ និងអ្នកលេង។ បៀចំនួន៤បានចែកដោយ House: បៀទី១ និងបៀទី៣អោយអ្នកលេង បៀទី២ និងទី៤អោយអ្នកជាម្ចាស់

 2. អ្នកលេងអាចភ្នាល់ដូចជាលេង Baccarat ធម្មតា

 3. ក្រោយការភ្នាល់លើកទី១ អ្នកបែងចែកបៀនឹងបើបៀទី១របស់អ្នកលេង។ ក្រោយពេលបើកបៀរបស់អ្នកលេង ពន្ទុអោយច្រើនជាង និងមាត្រាអោយអ្នកលេង និងអ្នកជាម្ចាស់នឹងបានបង្ហាញ។ អ្នកលេងអាចភ្នាល់បាន

 4. អ្នកបែងចែកបៀនឹងបើកបៀទី១របស់អ្នកជាម្ចាស់។ ក្រោយពេលបើកបៀរបស់អ្នកជាម្ចាស់ ពន្ទុអោយច្រើនជាងនិងមាត្រាអោយអ្នកលេង និងអ្នកជាម្ចាស់នឹងបានបង្ហាញ។អ្នកលេងអាចភ្នាល់បាន

 5. ក្រោយលើកទី៣ អ្នកបែងចែកនឹងចែកបៀជាបន្តតាមកំណត់របស់ Baccarat។ ដើម្បីមើលលទ្ថផលយើងតត្រូវចុចកន្លែង “ទិន្នន័យភ្នាល់”.

 6. បណ្តាអ្នកលេងអាចចូលពិនិត្ស In-running Baccaratរបស់ខ្លួននៅពេលកំពុងលេងបើចុចកន្លែង “ទិន្នន័យភ្នាល់”.

 7. លទ្ថផលនឹងបានបង្ហាញតាមធម្មតា
3. Live Blackjack

យើងផ្គត់ផ្គងកញ្ចប់បៀ Blackjaconline និងអ្នកចែងបៀចំនួន១នាក់ និង Blackjackចំនួន១តុពិត។ បៀទាំងអស់នឹងដាក់ក្នុង៤កញ្ចប់។

ទិសដៅរបស់ Balckjackគឺមានពន្ទុសរុបរបស់បណ្តាបៀរបស់អ្នកលេងជិត២១ពន្ទុច្រើនជាងអ្នកជាម្ចាស់ មានបានហួស២១ពន្ទុ។ ក្នុង Balckjack បៀ១ នឹងគិត១ពន្ទុ ឬ១១ពន្ទុ បណ្តាបៀមានរូបថត់ (J,Q,K) បៀទី១០បានគិត១០ពន្ទុ។

បើអ្នកលេងទទួលបៀអាត់មួយ និងបៀមានពន្ទុស្មើ១០ ដូច្នេះបៀរបស់អ្នកលេងនឹងជំនះ១.៥ដង់(បើដាក់$10អ្នកបានទទួល$25) បើពន្ទុសរុបរបស់លោកអ្នកជិត២១ច្រើនជាងអ្នកជាម្ចាស់ ក្នុងករណីនេះលោកអ្នកនឹងទទួលថវិកា១សីមួយ។ បើពន្ទុសរុបរបស់លោកអ្នកជាង២១ ម្ចាស់ ក្នុងករណីនេះលោកអ្នកជាអ្នកចាញ់។ បើអ្នកជាម្ចាស់ និងលោកអ្នមមានពន្ទុស្មើគ្នា(ពន្ទុ១៧ ឬច្រើនជាង)ក្នុងករណីនេះជាស្មើគ្នា។ បៀ Blackjacជ័យជំនេះបើមានពន្ទុ២១

របៀប Blackjack របស់យើងខ្ញុំតាមរបៀប របស់Las Vegas”, ដូចជា

 • ក្រៅបញ្ចប់លើកទីមួយ បៀបានប្រមូលឡើងវីញ
 • ក្នុងកញ្ចប់បៀ បៀអត់បានដូចគ្នា
 • បែងចែកមានតែ បៀមួយស្លឹកដើម្បីជាសវាងអាត់
 • អ្នកលេងអាចធ្វើលេខគុណជាពីរក្រោយពេលបែងចែក
 • អ្នកជាម្ចាស់អត់បានមើល Blackjack
 • បើ អ្នកលេងគុណជាពីរ និងបៀទី១របស់អ្នកជាម្ចាស់មានពន្ទុ១១(អាត់) និងអ្នកជាម្ចាស់ទទួលបានBlackjack អ្នកលេងចាញ់ទាំង២លើកភ្នាល់។បើបៀទីមួយរបស់អ្នកជាម្ចាស់មានពន្ទុគឺ១០ និងនិងអ្នកជាម្ចាស់ទទួលបានBlackjack បើ អ្នកលេងបានទទួលថវិកាឡើងវីញ
បែងចែក

បើបៀទាំងពីររបស់អ្នកមានពន្ទុស្មើគ្នា អ្នកអាចបែងចែកជាពីរដាច់គ្នាដោយការភ្នាល់ទី២ស្មើលើកទី១។ អ្នកបានទទួលបៀបន្ថែម។ អ្នកអាចចង់ថែមបៀប៉ុន្មានក៏បាន ក៏ប៉ុន្តែអ្នកបែងចែកបៀអាតចំនួន២ ក្នុងករណីនេះអ្នកអាចទទួលបៀចំនួន១អោយអាត់និមួយៗ។ បើអ្នកទទួលបៀអាតចំនួន១ និងបៀមានពន្ទុ១០ ក្នុងករណីនេះបានគិតជា២១ពន្ទុ។

គុណជាពីរ

បើ ក្រោយពេលទទួលបៀចំនួន២ បានគឹតថាបៀទីបីធ្វើអោយអ្នកជំនះអ្នកជាម្ចាស់ អ្នកអាចបង្កើនថវិកាភ្នាល់។ ថវិកានឹងច្រើនជាង២ដង់និងអ្នកបានទទួនបៀចំនួន១ស្លឹកទៀត។

ធានារាប់រង់

បើអ្នកជាម្ចាស់ទទួលបានបៀអាតលើកទី១ អ្នកមានឪកាសដើម្បីធានានិងប្រចាំងអ្នកជាម្ចាស់មាន Blackjack1បើអ្នកយកការធានា ១ភាគ២នៃថវិការបស់អ្នកនឹងបានដាក់នៅលើតុ។ បើអ្នកជាម្ចាស់មាន Blackjack អ្នកអាចទទួលថវិកាហួស២ដង់ថវិកាធានា ដូច្នេះលោកអ្នកអត់បាត់ថវិកាដើមទេ។

ស្លឹក Charlie

លោកអ្នកអាចទទួលបៀចំនួន១០ស្លឹកដោយមានបាត់ថវិកា។ ក្នុងករណីនេះលោកអ្នកជាអ្នកជ័យជំនេះ បើអ្ននកាន់ជាម្ចាស់មាន Blackjack

រង្វល់

សងវិញ
ជ័យជំនេះ ១អោយមួយ
ធានា 1២អោយមួយ
Blackjack 2៣អោយ២
4. Live Roulette

Roulette បានម្នាក់ធ្វើ និងតុ Roulette មួយ។យើងខ្ញុំប្រើតាមកំណត់របស់ Roulette

មានច្រើនរបៀបភ្នាល់ rouletteតាម Rouletteអើរុបតាមការកំណត់ដូចខាងក្រោម

ភ្នាល់ត្រង់

លោកអ្នកអាចភ្នាល់ចូលកន្លែងណាក៏បានរួមមានលេខ០ ។ថវិកាភ្នាល់ច្រើនជាងគេបានចែងនៅលើតុ Roulette

ភ្នាល់គូរ

លោកអ្នកអាចភ្នាល់ចូលពីរលេខតាមបែបចុចចូលផ្លូវបែងចែកពីរលេខនោះ។ ។ថវិកាភ្នាល់ច្រើនជាងគេស្មើភ្នាល់ត្រង់

ភ្នាល់តាមផ្លូវ

ដើម្បីភ្នាល់តាមយួស៣លេខ(១ខ្សែ)ចុចចូលខ្សែខាងក្រៅរបស់តុ roulette,។ថវិកាភ្នាល់ច្រើនជាងគេបានកំណត់ជាងភ្នាល់ត្រង់៣ដង់។

ភ្នាល់ជ្រូង

លោកអ្នកអាចភ្នាល់ចូល៤លេខដោយការចុចចូលជ្រូងចំនួន៤។ ។ថវិកាភ្នាល់ច្រើនជាងគេបើប្រៀបធៀបជាមួយ ភ្នាល់ត្រង់ហួស៤ដង់។

ភ្នាល់បួន

លោកអ្នកអាចភ្នាល់ចូលបណ្តាលេខ ០ ១ ២ និង៣។ ថវិកាភ្នាល់ច្រើនជាងគេបើប្រៀបធៀបជាមួយ ភ្នាល់ត្រង់ហួស៤ដង់។

ភ្នាល់តាមយួស

លោកអ្នកអាចភ្នាល់ចូលខ្សៃពីរ( លេខចំនួន៦ខុសគ្នាក្នុងខ្សៃលេខ២ និងខ្សៃលេខ៣)បើយើងចុចចូលខ្សៃក្រៅរបស់តុ roulette។ថវិកាភ្នាល់ច្រើនជាងគេបើប្រៀបធៀបជាមួយ ភ្នាល់ត្រង់ហួស៦ដង់។

ភ្នាល់តាមខ្ទង់

មាន៣កន្លែង២សី១ ។បើយើងចុចបណ្តាកន្លែងនោះ។ បានលេខណាក៏បាន លោកអ្នកនឹងទទួល២៖១ លេខ០ គឺចាញ់។ថវិកាភ្នាល់ច្រើនជាងគេបើប្រៀបធៀបជាមួយ ភ្នាល់ត្រង់ហួស១០ដង់។

ភ្នាល់តាម១២លេខ

លោកអ្នកអាចភ្នាល់ចូល១២លេខ បើយើងចុចចូល “"1st 12," "2nd 12,"ឬ"3rd 12."បើទទួលបាន១ក្នុង១២លេខ លោកអ្នកនឹងទទួល2:1លេខ០ គឺចាញ់។ថវិកាភ្នាល់ច្រើនជាងគេបើប្រៀបធៀបជាមួយ ភ្នាល់ត្រង់ហួស១០ដង់។

ភ្នាល់ក្រហម/ខ្មៅ ខ្ពស់/ទាប

លោកអ្នកអាចភ្នាល់ចូលខ្ទងរបស់តុរួមមាន១/២សរុបលេខនៅលើតុ roulette(លើកលែងលេខ០)មួយកន្លែងមាន១៨លេខ។ បើជ័យជំនះគឺ១សី១។ ០ គឺចាញ់។ថវិកាភ្នាល់ច្រើនជាងគេបើប្រៀបធៀបជាមួយ ភ្នាល់ត្រង់ហួស២០ដង់។

ការភ្នាល់ទាបជាងគេ

មានកំរិតតិចជាងគេ មានន័យថាសរុបថវិកាលោកអ្នកភ្នាល់ស្មោះកំរិតតិចជាងគេបានកំណត់( មើលសញ្ញា Min)

តារាបង្ហាញការជំនះ

បង្ហាញលទ្ថផលរបស់១៣លើក

តារាបង្ហាញការជំនះ
រួមមាន ប្រភេទ Pays
1 Sốលេខ ភ្នាល់ត្រង់ 35 to 1
2 Sốលេខ ភ្នាល់គូរ 17 to 1
3 Sốលេខ ភ្នាល់តាមផ្លូវ 11 to 1
4 Sốលេខ ភ្នាល់ជ្រូង 8 to 1
4 Sốលេខ ភ្នាល់បួន 8 to 1
6 Sốលេខ ភ្នាល់តាមយួស 5 to 1
12 Sốលេខ ភ្នាល់តាម១២លេខ/ភ្នាល់តាមខ្ទង់ 2 to 1
18 Sốលេខ ភ្នាល់ក្រហម/ខ្មៅ ខ្ពស់/ទាប 1 to 1

លោកអ្នកអាចភ្នាល់ច្រើនលើក។ ឧ.ប្រើលេខ០ លោកអ្នកអាចភ្នាល់ចូល1+0, 1+2+0, 2+0, 3+0, or 1+2+3+0

5. Live Sic Bo

SicBoបានប្រើដោយឡុកឡាក់ចំនួន៣។ របៀបងាយស្រួលណាស- លោកអ្នកភ្នាល់ជ្រើស រើសពន្ទុរបស់ឡុកឡាក់។ ក្រោយនោះ បើពន្ទុរបស់លោកអ្នកបានបង្ហាញមានន័យថាជំនះ បើអត់មានលោក អ្នកចាញ់។ SicBoonliបានលេងដោយប្រើឡុកឡាក់ពិត។យើងខ្ញុំប្រើលក្ខ័ណរបស់ឡុកឡាក់។

លោកអ្នកអាចភ្នាល់ច្រើនដងក្នុង១លើក។ លោកអ្នកចុចចូលកន្លែងលោកអ្នកចង់ភ្នាល់។ Sic Boមានបណ្តាករណីដូចខាងក្រោម ៖

ភ្នាល់:

ការបង្ហាញរបស់របៀបនេះគឺការបង្ហាញពត៏មានគឺ “Small” ឬ “Big”. បើសរុបពន្ទុរបស់ឡុកឡាក់ទាំងបីពី៤ដល់១០ លោកអ្នកជំនះ។ លោកអ្នល ភ្នាល់ Tài បើពន្ទុសរុបពី១១ ដល់១៧លោកអ្នកជំនះ

ភ្នាល់លេខ

ភ្នាល់លេខមានន័យថាលោកអ្នកចង់លេខជាក់ស្តែងបង្ហាញច្រើនជាងគេនៅឡុកឡាក់។ ជ្រើសរើសពីលេខ១ ដល់លេខ៦ និងយើងចុចចូលកន្លែងនោះ។ ស្ថានភាពរបស់តំបន់នេះគឺជា“One”, “Two”, “Three”, បើលេខយើងតើបជ្រើសរើសបង្ហាញ១ដងលើឡុកឡាក់ មាត្រាសី១៖១ បើលេខយើងតើបជ្រើសរើសបង្ហាញ២ដងលើឡុកឡាក់ មាត្រាសី១៖២ បើលេខយើងតើបជ្រើសរើសបង្ហាញ៣ដងលើឡុកឡាក់ មាត្រាសី១៖៣

ភ្នាល់គុណជាពីរ

យើងភ្នាល់ចូល១៥លទ្ថផល ដោយឡុកឡាក់ចំនួន២បង្ហាញចេញ( ឧ.៤ និង៤ ,២ និង៥ឬ២ និង៦)កន្លែងបង្ហាញគឺជា“Pair”. បើលេខទាំងពីរបានបង្ហាញ លោកអ្នកនឹងទទួលថវិកាយក៥ អោយ១។

ភ្នាល់សរុប

ភ្នាល់សរុបមានន័យថា លោកអ្នកចង់លទ្ថផលរបស់ឡុកឡាក់ទាំងបីបង្ហាញជាពន្ទុសរុប។ សរុបពន្ទុអាចពី៤ដើ់១៧.៣ និង១៨។ កន្លែងភ្នាល់គឺ ”, “Total of ៤” ”, “Total of ៥” ”, “Total of ៦”

មាត្រាទូទាត់អោយរបៀបភ្នាល់សរុបតាមលទ្ថផលដូចខាងក្រោម៖

សរុបជា៤ 4 1៦០អោយ១
សរុបជា៥ 5 ៣០អោយ១
សរុបជា៥ 6 ៣០អោយ១
សរុបជា៥ 7 ៣០អោយ១
សរុបជា៥ 8 ៨អោយ១
សរុបជា៥ 9 ​៦អោយ១
សរុបជា៥ 10 ​៦អោយ១
សរុបជា៥ 11 ​៦អោយ១
សរុបជា៥ 12 ​៦អោយ១
សរុបជា៥ 13 ៨​អោយ១
សរុបជា៥ 14 ១២អោយ១
សរុបជា៥ 15 ១៧អោយ១
សរុបជា៥ 16 1៣០អោយ១
សរុបជា៥ 17 ៦០អោយ១

ភ្នាល់គុណជាពីរ

លោកអ្នកដាក់ភ្នាល់ចូលគូរណាមួយនឹងបង្ហាញ(ឧ.គូរ៣)។ស្ថនភាពរបស់តមបន់នេះគឺ“Double One”, “Double Two”, “Double Three”, vv.​បើលទ្ថផលបង្ហាញតិចជាងគេតែ១លើក លោកអ្នកជំនះ១០អោយ១។

ភ្នាល់បីមុខ

លោកអ្នលដាក់ចូលបីមុខ (ឧ.៣មុខជាលេខ២ទាំងអស់) ស្ថានភាពរបស់តំបន់នេះគឺ Triple One”, “Triple Two”, “Triple Three”,។ បើលទ្ថផលយើងជំនះគឺយើងបានទទួល១សី១៨០។

គួរណាមួយ

លោកអ្នកគឺជាអ្នាជំនះបើឡុកឡាក់ទាំង៣មានពន្ទុដូតគ្នា។ ស្ថានភាពរបស់កន្លែងនេះគឺ“Any Triple”.  ថវិកាបានទទួលគឺ១សី៣០។