បទបញ្ចាផ្ទៃក្នុង

Club M88

 1. Live Baccarat
 2. Live Dragon Tiger
 3. Live Sic Bo
 4. Live Roulette
 5. Live Blackjack
1. Live Baccarat

អ្នកលេងបាការ៉ាតទាំងអស់តំរូវទទួលបានបៀ2សន្លឹក ហើយដែលនៅជិតចំនួន9។ បើសិនបៀ2សន្លឹកនោះ មានចំនួន 8 រឺ 9 នោះចាត់ទុកជាបៀ ”ផ្ទុះ” (Natural) ហើយឈ្នះដោយមិនបាច់រង់ចាំ លើកលែងតែអ្នកលេងមួយទៀតមានបៀធម្មតា ដែលលទ្ធផលចាត់ទុកជាការស្មើ។ បើមិនមានបៀផ្ទុះទេ បៀបន្ថែមនឹងត្រូវបានចែក។

បណ្ដាលក្ខការណ៏នេះបានហៅថា៖ លក្ខការណ៏ចាប់ស្លឹកបៀទី៣ ក្នុង Baccarat

បណ្ដាករណីដូចខាងក្រោម៖ អ្នកលេងត្រូវចាប់បន្ថែមស្លឹកបៀទ៣។ ករណីទី១៖

ករណីទី១ លក្ខការណ៏ចាប់ស្លឹកបៀទី៣ អោយអ្នកលេង

ពិន្ទុសរុបរបស់ស្លឹកបៀដំបូង ថែមបៀ រឺ មិនថែម
០, 1, 2, 3, 4 និង 5 លក្ខការណ៏ចាប់ស្លឹកបៀទី៣ អោយអ្នកលេង។ត្រូវអូសទាញស្លឹកបៀទី៣ លើកលេងតែ banker មានពិន្ទុគឺ៨ឬ៩
6 រឺ 7 មិនអូសទាញស្លឹកបៀទី៣
8 រឺ 9 មានឪកាស់ឈ្នះច្រើន

បន្ទាប់ពីពេលអ្នកលេងទទួលបានស្លឹកបៀទី៣ BANKERត្រូវទទួលបន្ថែមស្លឹកបៀទី៣ តាមលក្ខការណ៏របស់បញ្ជីនៅខាងក្រោម៖

ករណីទី២ លក្ខការណ៏ចាប់ស្លឹកបៀទី៣ អោយ BANKER

ពិន្ទុសរុបរបស់ស្លឹកបៀចំនួន២របស់ ត្រូវអូសទាញស្លឹកបៀទី៣ នាពេលចំនួនស្លឹកបៀរបស់អ្នកលេងគឺ មិនត្រូវអូសទាញស្លឹកបៀទី៣ នាពេលពិន្ទុសរុបរបស់អ្នកលេងគឺ
0,1,2 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9  
3 0,1,2,3,4,5,6,7,9 8
4 2,3,4,5,6,7 0,1,8,9
5 4,5,6,7 0,1,2,3,8,9
6 6,7 0,1,2,3,4,5,8,9
7 មិនត្រូវអូសទាញបន្ថែមស្លឹកបៀទី៣  
8,9 មានឪកាស់ឈ្នះច្រើន  

បើខាងមេ រឺខាងកូនមានបៀ៨ រឺ ៩គ្រាប់នោះគឺ "ផ្ទុះ" ហើយនឹងមានការថែមបៀទេ។
បើទាំងខាងមេនិងខាងកូនមានបៀ 6 រឺ 7 គ្រាប់ នោះលទ្ធផលគឺស្មើ។
ការភ្នាល់លើចំនួនតូច៖ ឈ្នះនៅពេលណាដែលមិនមានការបន្ថែមបៀ។ ចំនួនបៀសរុប គឺ4 សន្លឹក
ការភ្នាល់លើចំនួនធំ៖ ឈ្នះនៅពេលណាដែលមានការបន្ថែមបៀ1 រឺ2សន្លឹក។ ចំនួនបៀសរុប គឺ5 រឺ​ 6 សន្លឹក

ការដក់ចេញសំរាប់ប្រាក់កំរៃជើងសាររបស់បាការ៉ាត់
ភ្នាល់ ’ខាងមេ’              1 សង 0.95

ការដក់ចេញដោយគ្មានប្រាក់កំរៃជើងសាររបស់បាការ៉ាត់
ភ្នាល់លើ "មេ" (មេ ឈ្នះនៅរាល់ពិន្ទុប៉ុន្តែ '6គ្រាប់') 1 សង 1
ភ្នាល់លើ "មេ" (មេ ឈ្នះនៅ 6គ្រាប់) 1 សង 0.5

ការដក់ចេញរួមគ្នា
ភ្នាល់ ’ខាងកូន’             1 សង 1
ភ្នាល់ ’ស្មើ’                    1 សង 8
ភ្នាល់ ’ខាងមេមានគូ’       1 សង 11
ភ្នាល់ ’ខាងកូនមានគូ’      1 សង 11
ភ្នាល់ ’ចំនួនធំ’              1 សង 0.53
ភ្នាល់ ’ចំនួនតូច’            1 សង 1.45

ចំនួនធំ/ចំនួនតូច
ចំនួនតូច - បើសិនលទ្ធផលមានតែបៀ4សន្លឹក (មិនមានបៀសន្លឹកទីបីតំរូវអោយបន្ថែមទាំងខាងកូន រឺខាងមេ)
ចំនួនធំ - បើសិនលទ្ធផលមានបៀ 5 រឺ 6សន្លឹក (មានបៀសន្លឹកទីបីតំរូវអោយបន្ថែមទាំងខាងកូន រឺខាងមេ)
ធំ/តូច ការភ្នាល់ផ្តល់ជូនសំរាប់តែ 40 ដៃដំបូងនៃគ្រប់ហ៊ូ។

ខាងកូន/ខាងមេ គូ
ជាការភ្នាល់លើសន្លឹកបៀដែលចែក2សន្លឹកដំបូងទៅអោយ ’ខាងកូន’ រឺ ‘ខាងមេ’  មានគូ។
សមាជិកអាចភ្នាល់ ខាងកូន/ខាងមេ គូ តែនៅក្នុង 65ដៃរដំបូង នៃស៊ូនិមួយៗប៉ុណ្ណោះ។


បាការ៉ាត់ Super 6
បាការ៉ាត់ Super 6 ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាបាការ៉ាត់ “គ្មានទឹកប្រាក់កំរ៉ៃជើងសារ” វាជាប្រភេទបាការ៉ាត់មួយ។ ច្បាប់លេងមានភាពស្រដៀងគ្នានឹងបាការ៉ាត់ធម្មតា ភាពខុសគ្នាត្រង់វាមាន Super 6 វាមានប្រភេទភ្នាល់តូចៗ ការទូទាត់សងសំរាប់ Banker មានភាពខុសគ្នាទៅតាមស្ថានភាពផ្សេងៗ។

ចំនួនសង: Banker ឈ្នះ Player ឈ្នះ ស្មើរ ភ្នាល់ក្រៅ Super 6 
បាការ៉ាតធម្មតា 0.95 : 1 1 : 1 8 : 1 -
បាការ់ាត Super 6  1 : 1 (ប្រសិនបើ  Banker ឈ្មះដោយ 6គ្រាប់​  សង 0.5 : 1) 1 : 1 8 : 1 12 : 1


នៅក្នុងSuper 6 ប្រសិនបើអ្នកភ្នាល់នៅ៖
 • Banker ឈ្នះ សង 1 – 1 មិនមានកាត់ទឹក (ប្រសិនបើ Banker ឈ្នះ ដោយ 6គ្រាប់ សង 0.5 : 1).
 • Player ឈ្នះ សង 1 – 1 មិនមានកាត់ទឹក
 • ស្មើរ សង 8 : 1 មិនមានកាត់ទឹក
 • Super 6 (នៅពេល Banker ឈ្នះនៅ 6គ្រាប់), សង 12 : 1 មិនមានកាត់ទឹក។
Super Tie
Super tie គឺជាប្រភេទមួយនៃការភ្នាល់ baccaratដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកភ្នាល់លើលទ្ធផល់ស្មើជាក់លាក់មួយ។
 • អ្នកលេងត្រូវបានអនុញ្ញាតអោយភ្នាល់នៅលើប្រភេទភ្នាល់ជាក់លាក់មួយ រឺក៏ច្រើន រឺទាំងអស់
 • ការភ្នាល់ ស្មើជាក់លាក់ ឈ្នះ ប្រសិនបើលទ្ធផលគឺស្មើដែលត្រូវទៅនឹងការភ្នាល់លើស្មើជាក់លាក់មួយ។
 • រាល់ការភ្នាល់លើស្មើជាក់លាក់ទាំងអស់ ដែលមិនត្រូវជាមួយនឹងលទ្ទផលស្មើ ទឹកប្រាក់ភ្នាល់នឹងត្រូវចាញ់។
 • ប្រសិនបើលទ្ធផលមិនមែនជាលទ្ទផលស្មើ ទឹកប្រាក់ភ្នាល់ទាំងអស់នៅលើ Super Tie នឹងត្រូវចាញ់។
 • Super Tie អាចភ្នាល់បានតែនៅក្នុង 30 ដៃរដំបូងនៃស៊ូនិមួយៗប៉ុណ្ណោះ។
ការសងសំរាប់ស្មើជាក់លាក់:
ស្មើជាក់លាក់ សង
0 1 ឈ្នះ 150
1 1 ឈ្នះ 215
2 1 ឈ្នះ 225
3 1 ឈ្នះ 200
4 1 ឈ្នះ 120
5 1 ឈ្នះ 110
6 1 ឈ្នះ 45
7 1 ឈ្នះ 45
8 1 ឈ្នះ 80
9 1 ឈ្នះ 80

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធី៖

 1. ការចាប់ផ្តើម
  • សន្លឹកបៀត្រូវតែរំលងរាល់ដៃថ្មី។ សន្លឹកបៀដំបូងនៃដៃថ្មីត្រូវបានបើក ហើយសន្លឹកបៀដែលត្រូវរំលងគឺផ្អែកទៅលើលេខនៃសន្លឹកបៀដំបូង (J, Q និង K ត្រូវបានចាត់ទុកថា 10)។
  • បើមានការបរាជ័យចំពោះការចាប់ផ្តើម គឺត្រូវបានកែដំរូវបើសិនមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់ការលេង។ បើមិនដូច្នោះ ដៃនោះនឹងត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈ ហើយជំនួសដោយដៃថ្មី។ យោងទៅតាមកាលទេសៈ គណៈគ្រប់គ្រងមានសិទ្ធិលប់ចោលលទ្ធផលហ្គេមមួយៗ។
 2. គ្មានការចោលប៊ៀរ
  • ការចាប់ផ្តើមផ្សេងទៀតគ្មានការចោលប៊ៀរមុនការចាប់ផ្តើមជារៀងរាល់ដៃ។
  • នៅក្នុងការព្រឹត្តិការណ៍នៅពេលដែលមានការរំលងបៀរដោយចៃដន្យការកែ តំរូវនឹងត្រូវបានធ្វើឡើង។
  • អ្នកគ្រប់គ្រងរក្សាសិទ្ធក្នុងការទុកជាមោឃៈសំរាប់ដៃនៃហ្គេមឬហ៊ូណាដែលមានការភាន់ច្រឡំ។
 3. សន្លឹកបៀលឿង
  • សន្លឹកបៀដៃចុងក្រោយគឺ បង្ហាញដោយសន្លឹកបៀលឿង (អ្នកចែកកាត់)។
  • បើសន្លឹកបៀលឿងត្រូវបានហូតចេញនៅចន្លោះការចែក ហ្គេមដែលកំពុងដំនើរការនោះជាដៃចុងក្រោយ។
  • បើហ្គេមចប់ហើយសន្លឹកបៀលឿងក្លាយជាសន្លឹកបៀដែលត្រូវដកចោលសំរាប់ដៃថ្មី ហើយហ្គេមក្រោយនឹងមិនត្រូវបានចាប់ផ្តើមទេ។
  • បើដៃបន្ថែមត្រូវបានចែកបន្ទាប់ពីដៃចុងក្រោយ ហ្គេមនឹងត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈ។
 4. សន្លឹកបៀលាតត្រដាង
  • នៅក្នុងហ្គេមបៀរទាំងអស់ រាល់សន្លឹកបៀលាតត្រដាង ក្នុងអំឡុងពេលផ្តល់ជូនការភ្នាល់ លទ្ធផលនឹងត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈ។ អ្នកគ្រប់គ្រងមានសិទ្ធក្នុងការដកបៀរចោលមួយហ៊ូ។
  • បៀរបន្ថែមនឹងត្រូវបានចែក (សំរាប់ហ្គេមបន្ទាប់) ហើយត្រូវដាក់បង្ហាញជាបៀររំលង។ អ្នកគ្រប់គ្រងមានសិទ្ធក្នុងការដកបៀរចោលមួយហ៊ូ។
  • សកម្មភាពទាំងអស់ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគណៈគ្រប់គ្រងសំរាប់ការលាតត្រដាងសន្លឹកបៀក្នុងពេលកំពុងសាប់បៀ ផ្អែកទៅលើការសាប់ និងចំនួននៃបៀលាតត្រដាង។
  • លាតត្រដាងបៀក្នុងពេលចាប់ផ្តើម រឺ​ ដកបៀចោល គឺមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់ការលេងទេ។
 5. សំរាប់ការទាញបៀរពីរដង
  • សំរាប់ការទាញបៀរពីរដងនៅពេលដែលអ្នកចែកបៀរទាញបៀរច្រើនជាងមូយនៅពេលចែកបៀរ បៀរនៅខាងក្រោមគឺខុសឬត្រូវបានដាក់បង្ហាញ
  • សំរាប់ការទាញបៀរបន្ថែមគឺធ្វើសំរាប់ដែក្រោយ សំរាប់បៀរដទៃទៀតនឹងត្រូវបានប្រើត្រឹមត្រូវសំរាប់ដៃបន្ទាប់ទៀត។
  • អ្នកគ្រប់គ្រងមានសិទ្ធក្នុងការដកបៀរចោលមួយហ៊ូ។
 6. ច្បាប់បៀខុស
  • រាល់ការចែកបៀខុសនឹងត្រូវបានកែដំរូវបើសិនជាបៀនៅស្ថិតនៅលើតុ។ បើពុំដូចនោះទេ ក្នុងករណីការលេងដោយយុត្តិធម៌ គណៈគ្រប់គ្រងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការលុបចោល រឺកែលទ្ធផលនៃដៃដែលភាន់ច្រលំ។
  • យោងតាមកាលទេសៈ គណៈគ្រប់គ្រងរក្សាសិទ្ធិធ្វើការបន្ត រឺលុបចោល។
 7. បៀដែលធ្លាក់
  • បៀដែលជ្រុះចេញពីការចាប់យករូបរបស់កាមេរ៉ាក្នុងពេលសាប់ ការចាប់ផ្តើម ដកចេញនឹងត្រូវរើសយកហើយយកមកប្រើឡើងវិញ។
  • បៀដែលជ្រុះចេញពីការចាប់យករូបរបស់កាមេរ៉ាក្នុងពេលចែក នឹងត្រូវ យកមកប្រើ ប្រសិនបើត្រូវបានលាតត្រដាងមុនពេលដែលបៀចេញផុតពីការមើលរបស់កាមេរ៉ា។ បើមិនដូចនោះដៃនោះនឹងត្រូវលុបចោល ហើយបា្រក់ដែលបានភ្នាល់នឹងយកមកប្រើវិញ។
2. Live Dragon Tiger

ហ្គេម Dragon & Tiger គឺជាហ្គេមមួយប្រភេទដែលការភ្នាល់យោងទៅលើដៃណាមានសន្លឹកបៀចំនួនធំជាង។

ការណែនាំរបស់ហ្គេម៖

 1. អ្នកលេងអាចភ្នាល់ទៅលើខាងណាមួយ “Dragon” រឺ “Tiger” រឺ “ស្មើ”។
 2. មេនឹងធ្វើការផ្តល់បៀមួយសន្លឹកទៅខាង “Dragon” & “Tiger”។
 3. ដើម្បីសំរេចអ្នកឈ្នះ (“Dragon” រឺ “Tiger”) ខាងណាដែលមានសន្លឹកបៀចំនួនធំជាងគេគឺជាអ្នកឈ្នះ។ បើសិន“Dragon” & “Tiger” មានបៀចំនួនដូច នោះលទ្ធផលគឺ  “ស្មើ” (ដោយមិនគិតទៅលើទឹកបៀ)។

K គឺជាសន្លឹកបៀធំជាងគេបង្អស់ និង A គឺជាសន្លឹកតូចជាងគេ។
K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, A

1សង1     ស្មើ1សង8

នឹងមិនមានការដកកំរៃជើងសារទេបើ “Dragon” រឺ “Tiger” ឈ្នះ។ ផ្ទុយទៅវិញបើលទ្ធផលគឺ “ស្មើ” នោះចំនួនភ្នាល់លើ “Dragon” រឺ “Tiger” នឹងត្រូវកាត់ចេញ 50%ធ្វើជាកំរៃជើងសារ។ ហើយប្រាក់ដែលនៅសល់ត្រូវបានផ្តល់ជូនទៅអោយអ្នកលេង“Dragon” និង “Tiger” ។

ការភ្នាល់ពិសេស:

រាល់ការភ្នាល់សងខាង នៅ Dragon Tigerអាចភ្នាល់បានតែនៅ50ដៃដំបូងក្នុងប្រអប់បៀរនិមួយៗ

 1. ទឹកបៀរ
  • អ្នកលេងអាចភ្នាល់បានតែបីទឹកឬតិចជាងប៉ុណ្ណោះ។
  • អ្នកលេងអាចភ្នាល់លើទឹកបៀរទាំងសងខាង(Dragon & Tiger)។
  • អ្នកលេងឈ្នះប្រសិនបើការភ្នាល់របស់គាត់ត្រូវទឹកបៀរដែលចែកជូនខាងដែលភ្នាល់។
  • ភ្នាល់លើទឹកបៀរ ដែលមិនត្រូវទៅនឹងទឹកបៀរនៅលើសន្លឹកបៀរដែលចែកទៅខាងភ្នាល់ទេនោះនឹងត្រូវចាញ់។
  • ការភ្នាល់នឹងត្រូវបានកាត់យកនៅពេលដែលសន្លឹក '7' ត្រូវបានចែកទៅខាងដែលបានភ្នាល់។
 2. ក្រហម / ខ្មៅ
  • អ្នកលេងអាចភ្នាល់ទាំងពីរព៌ណក្រហម / ខ្មៅបានក្នុងពេលតែមួយ។
  • អ្នកលេងអាចភ្នាល់លើ ខ្មៅ និង ក្រហម ទាំងសងខាង(Dragon & Tiger) ។
  • អ្នកលេងឈ្នះប្រសិនងបើការភ្នាល់របស់គាត់ត្រូវនឹងព៌ណទឹកបៀរដែលចែកជូនខាងដែលបានភ្នាល់។
  • ការភ្នាល់ដែលមិនត្រូវនឹងទឹកបៀរដែលបានចែកជូនទៅខាងដែលបានភ្នាល់ទេនោះនឹងត្រូវចាញ់។
  • ការភ្នាល់នឹងត្រូវបានកាត់យកនៅពេលដែលសន្លឹក '7' ត្រូវបានចែកទៅខាងដែលបានភ្នាល់។
 3. សេស / គូ
  • អ្នកលេងភ្នាល់ថាតើសន្លឹកបៀរដែលចែកជូន សេស ឬ គូ។ ដែល:
   • សន្លឹកសេសមាន៖ A , 3, 5, 9, J, K (មិនរួមបញ្ចូល 7)
   • សន្លឹកគូមាន៖ 2, 4, 6, 8, 10, Q
  • អ្នកលេងអាចភ្នាល់បានទាំងពីរ សេសនិងគូ ក្នុងពេលតែមួយ។
  • អ្នកលេងអាចភ្នាល់លើ សេស និង គូ ទាំងសងខាង(Dragon & Tiger) ។
  • អ្នកលេងឈ្នះប្រសិនបើគាត់ភ្នាល់ សេស ឬ គូ ត្រូវនឹងគ្រាប់នៃសន្លឹកបៀដេលបានចែកជូនទៅខាងដេលភ្នាល់។
  • ភ្នាល់សេស ឫ គូ ដែលមិនត្រូវទៅតម្លៃដែលមានលើសន្លឹកបៀរដែលបានចែកទៅខាងដែលបានភ្នាល់ទេនោះនឹងត្រូវចាញ់
  • ការភ្នាល់នឹងត្រូវបានកាត់យកនៅពេលដែលសន្លឹក '7' ត្រូវបានចែកទៅខាងដែលបានភ្នាល់។
 4. ធំ /​ តូច
  • ការភ្នាល់ដែលអ្នកភ្នាល់ថាតើតម្លៃនៃសន្លឹកនេះធំឬតូច។ ដែល:
   • ធំ  = សន្លឹកបៀរដែលមានតម្លៃចាប់ពី 13 - 8 (K, Q, J, 10, 9, 8)
   • តូច = សន្លឹកបៀរដែលមានតម្លៃចាប់ពី 6 - 1 (6, 5, 4, 3, 2, 1)
  • អ្នកលេងអាចធ្វើការភ្នាល់បានទាំងធំនិងតូចក្នុងពេលតែមួយ។
  • អ្នកលេងអាចភ្នាល់បានទាំងពីលើ ធំនិងតូច ទាំងសងខាង(Dragon & Tiger)។
  • អ្នកលេងឈ្នះវាបានភ្នាល់សេសឬសូម្បីតែផ្គូផ្គងនឹងតម្លៃនៅលើសន្លឹកភ្នាល់ម្ខាង។
  • ភ្នាល់តូច ឬ ធំ ដែលមិនត្រូវទៅតម្លៃដែលមានលើសន្លឹកបៀរដែលបានចែកទៅខាងដែលបានភ្នាល់ទេនោះនឹងត្រូវចាញ់។
  • ការភ្នាល់នឹងត្រូវបានកាត់យកនៅពេលដែលសន្លឹក '7' ត្រូវបានចែកទៅខាងដែលបានភ្នាល់។
សមាមាត្រទូទាត់

ប្រភេទ ទូទាត់
ធំ / តូច 1 : 1
គូ / សេស 1 : 1
ក្រហម/ ខ្មៅ 1 : 1
/ / / 3 : 1

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធី៖

 1. ការចាប់ផ្តើម
  • សន្លឹកបៀត្រូវតែរំលងរាល់ដៃថ្មី។ សន្លឹកបៀដំបូងនៃដៃថ្មីត្រូវបានបើក ហើយសន្លឹកបៀដែលត្រូវរំលងគឺផ្អែកទៅលើលេខនៃសន្លឹកបៀដំបូង (J, Q និង K ត្រូវបានចាត់ទុកថា 10)។
  • បើមានការបរាជ័យចំពោះការចាប់ផ្តើម គឺត្រូវបានកែដំរូវបើសិនមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់ការលេង។ បើមិនដូច្នោះ ដៃនោះនឹងត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈ ហើយជំនួសដោយដៃថ្មី។ យោងទៅតាមកាលទេសៈ គណៈគ្រប់គ្រងមានសិទ្ធិលប់ចោលលទ្ធផលហ្គេមមួយៗ។
 2. ការដកបៀមួយចោល
  • សន្លឹកបៀមួយសន្លឹកនឹងត្រូវបានរំលងរាល់ដៃ។
  • បើសិនជាមិនមានការដកបៀចេញទេ លទ្ធផលនឹងត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈសំរាប់ដៃនោះ។ ការកែដំរូវនឹងត្រូវបានអនុវត្ត ប្រសិនបើមិនមានការប៉ះពាល់ដល់ការលេង។
  • គណៈគ្រប់គ្រងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការលុបចោលដៃដែលមានការភាន់ច្រលំ។ រាល់លទ្ធផលដែលមានមករក្សានៅដដែល។
 3. សន្លឹកបៀលឿង
  • សន្លឹកបៀដៃចុងក្រោយគឺ បង្ហាញដោយសន្លឹកបៀលឿង (អ្នកចែកកាត់)។
  • បើសន្លឹកបៀលឿងត្រូវបានហូតចេញនៅចន្លោះការចែក ហ្គេមដែលកំពុងដំនើរការនោះជាដៃចុងក្រោយ។
  • បើហ្គេមចប់ហើយសន្លឹកបៀលឿងក្លាយជាសន្លឹកបៀដែលត្រូវដកចោលសំរាប់ដៃថ្មី ហើយហ្គេមក្រោយនឹងមិនត្រូវបានចាប់ផ្តើមទេ។
  • បើដៃបន្ថែមត្រូវបានចែកបន្ទាប់ពីដៃចុងក្រោយ ហ្គេមនឹងត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈ។
 4. សន្លឹកបៀលាតត្រដាង
  • នៅក្នុងហ្គេមបៀទាំងអស់ រាល់សន្លឹកបៀលាតត្រដាង​ (បៀត្រូវដកចោលតិច) ក្នុងអំឡុងពេលផ្តល់ជូនការភ្នាល់ លទ្ធផលនឹងត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈ។
  • សកម្មភាពទាំងអស់ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគណៈគ្រប់គ្រងសំរាប់ការលាតត្រដាងសន្លឹកបៀក្នុងពេលកំពុងសាប់បៀ ផ្អែកទៅលើការសាប់ និងចំនួននៃបៀលាតត្រដាង។
  • លាតត្រដាងបៀក្នុងពេលចាប់ផ្តើម រឺ​ ដកបៀចោល គឺមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់ការលេងទេ។
 5. ច្បាប់បៀខុស
  • រាល់ការចែកបៀខុសនឹងត្រូវបានកែដំរូវបើសិនជាបៀនៅស្ថិតនៅលើតុ។ បើពុំដូចនោះទេ ក្នុងករណីការលេងដោយយុត្តិធម៌ គណៈគ្រប់គ្រងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការលុបចោល រឺកែលទ្ធផលនៃដៃដែលភាន់ច្រលំ។
  • យោងតាមកាលទេសៈ គណៈគ្រប់គ្រងរក្សាសិទ្ធិធ្វើការបន្ត រឺលុបចោល។
 6. យកបៀមិនសំខាន់ចេញ (លាតត្រដាង)
  • បើសិនជាបៀមិនសំខាន់ត្រូវបានចែក ត្រូវចាត់ទុកជាបៀសំរាប់ដកចេញនៅដៃក្រោយ។
  • បើមានបៀមិនសំខាន់ពីរ រឺច្រើនត្រូវបានចែក លទ្ធផលនៃដៃដែលភាន់ច្រលំនឹងនៅដដែលដោយផ្អែកទៅលើច្បាប់ ហើយនិងដៃនៅសល់នឹងត្រូវលុបចោល។
 7. បៀដែលធ្លាក់
  • បៀដែលជ្រុះចេញពីការចាប់យករូបរបស់កាមេរ៉ាក្នុងពេលសាប់ ការចាប់ផ្តើម ដកចេញនឹងត្រូវរើសយកហើយយកមកប្រើឡើងវិញ។
  • បៀដែលជ្រុះចេញពីការចាប់យករូបរបស់កាមេរ៉ាក្នុងពេលចែក នឹងត្រូវ យកមកប្រើ ប្រសិនបើត្រូវបានលាតត្រដាងមុនពេលដែលបៀចេញផុតពីការមើលរបស់កាមេរ៉ា។ បើមិនដូចនោះដៃនោះនឹងត្រូវលុបចោល ហើយបា្រក់ដែលបានភ្នាល់នឹងយកមកប្រើវិញ។
3. Live Sic Bo

ចាក់ភ្នាល់តាមចិត្ត៖

 1. ចាក់ភ្នាល់តិច (ក្រោម១១)
  ចាក់ភ្នាល់តិចបានឈ្នះនាពេល ពិន្ទុសរុបរបស់ឡុកឡាក់ចំនួន៣បូកជាមួយគ្នា ខិតនៅក្នុងចន្លោះពី៤ដល់១០ពិន្ទុ( ឬបានហៅថា ចាក់ភ្នាល់ក្រោម១១)
 2. ចាក់ភ្នាល់ធំ (ច្រើនជាង១០)
  ចាក់ភ្នាល់ធំបានឈ្នះនាពេល ពិន្ទុសរុបរបស់ឡុកឡាក់ចំនួន៣បូកជាមួយគ្នា ខិតនៅក្នុងចន្លោះពី១១ដល់១៧ពិន្ទុ( ឬបានហៅថា ចាក់ភ្នាល់ធំជាង១០)
 3. ការចាក់ភ្នាល់សេស
  ពិន្ទុសរុបដែលបានមកពីគ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង3 គឺសេស
 4. ការចាក់ភ្នាល់គូ
  ពិន្ទុសរុបដែលបានមកពីគ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង3 គឺគូ
 5. ចាក់ភ្នាល់លេខ
  ចាក់ភ្នាល់លេខណាតាមសម្រួលនៅក្នុងឡុកឡាក់ នៅក្នុងចន្លោះភ្នាល់លេខ។ មិត្តឈ្នះនាពេលលទ្ធផលនៃឡុកឡាក់បានសម្ដែងលេខត្រូវលេខដែលបានជ្រើសរើស។
 6. ចាក់ភ្នាល់៣លេខ៖
  ដើម្បីឈ្នះក្នុងការចាក់ភ្នាល់នេះ គឺឡុកឡាក់បានសំដែងត្រូវលេខដែលមិត្តជ្រើសរើស។
 7. ភ្នាល់ត្រីគុណ៖
  ដើម្បីឈ្នះក្នុងការចាក់ភ្នាល់នេះ គឺឡុកឡាក់បានសំដែងត្រូវលេខដែលមិត្តជ្រើសរើសដូចគ្នា។
 8. ចាក់ភ្នាល់ពិន្ទុសរុបរបស់ឡុកឡាក់
  ដើម្បីឈ្នះក្នុងការចាក់ភ្នាល់នេះ គឺ លទ្ធផលបូកសរុបពិន្ទុរបស់ឡុកឡាក់ទាំង៣ ដែលមិត្តជ្រើរើស។
 9. ចាក់ភ្នាល់គូដូចគ្នា៖
  ដើម្បីឈ្នះក្នុងការចាក់ភ្នាល់នេះ ឡុកឡាក់២ក្នុងចំណោមឡុកឡាក់៣បានសម្ដែងគូលេខដែលមិត្តបានជ្រើសរើស។(ឧទាហរណ៏៖ គូលេខ៖1,2,3,4,5,6)
 10. ចាក់ភ្នាល់គូមិនដូចគ្នា៖
  ដើម្បីឈ្នះក្នុងការចាក់ភ្នាល់នេះ ឡុកឡាក់២ក្នុងចំណោមឡុកឡាក់៣បានសម្ដែងគូលេខដូចគ្នាដែលបានមិត្ត ជ្រើសរើស។(ឧទាហរណ៏៖ គូលេខ៖1,2,3,4,5,6)

សមាមាត្រទូទាត់

ប្រភេទ ទូទាត់
ចាក់ភ្នាល់តិច (ក្រោម១១) ១ស៊ី១
ចាក់ភ្នាល់ធំ (ច្រើនជាង១០) ១ស៊ី១
ការចាក់ភ្នាល់សេស ១ស៊ី១
ការចាក់ភ្នាល់គូ ១ស៊ី១
ចាក់ភ្នាល់ធំ (ច្រើនជាង១០)

ចាក់ភ្នាល់លេខ - Single
ចាក់ភ្នាល់លេខ - Double
ចាក់ភ្នាល់លេខ - Triple


1:1
2:1
3:1
ចាក់ភ្នាល់៣លេខ៖ 150 to 1
ភ្នាល់ត្រីគុណ 24 to 1
ចាក់ភ្នាល់ពិន្ទុសរុបរបស់ឡុកឡាក់

Total = 4
Total = 5
Total = 6
Total = 7
Total = 8
Total = 9
Total = 10
Total = 11
Total = 12
Total = 13
Total = 14
Total = 15
Total = 16
Total = 17


50:1
18:1
14:1
12:1
8:1
6:1
6:1
6:1
6:1
6:1
12:1
14:1
18:1
50:1
ចាក់ភ្នាល់គូដូចគ្នា៖ 8:1
ចាក់ភ្នាល់គូមិនដូចគ្នា៖ 5:1

ភ្នាល់ត្រីគុណដែលកើតឡើងដោយចៃដន្យ

ទាំងឡាយដែលបានចាក់ភ្នាល់នៅលើតិចនិងធំនឹងចាញ់ នាពេលឡុកឡាក់មានលេខតែមួយ។

បទបញ្ញតិឡុកឡាក់លំអៀង

បន្ទាប់ពីបង្វិលលេខ បើមានកូនឡុកឡាក់ណាលំអៀងឬជាន់លើគ្នា មិនដូចជាការកំណត់របស់ល្បែង អ្នកលេងអាចយកចំនួនទឹកប្រាក់ឡើងវិញ។បន្ទាប់មក អ្នកចែកបៀ នឹងបង្វិលលេខ៣ដងទៀត អ្នកលេងអាចចាក់ភ្នាល់បន្តទៀត។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធី៖

 1. បើមានគ្រាប់ឡុកឡាក់ណាមួយផ្អៀង រឺត្រួតទៅលើគ្រាប់ផ្សេង ឬកញ្ចក់ នេះជា “គ្រាប់ផ្អៀង” ហើយការក្រឡុកនឹងត្រូវធ្វើឡើងវិញ។
 2. ករណីដែលគ្រាប់ឡុកឡាក់លោតតិចជាងមួយ លទ្ធផលនឹងត្រូវលុបចោល។ ហើយការក្រឡុកនឹងត្រូវធ្វើឡើងវិញ។
 3. ហ្គេមដែលមានលទ្ធផលខុសនឹងត្រូវបានកែដំរូវ។
4. Live Roulette

Live Rouletteផ្ទាល់បានលេងតាមបទដ្ឋាននៃច្បាប់ Roulette អឹរុបនិងសម្ដែងអ្នកចែកបៀជាផ្ទាល់និងតុ Roulette ពិតមែន។

អាចជ្រើរើសចំនួនទឹកប្រាក់តាមដំបន់នៅលើតុដើម្បីចាក់ភ្នាល់។ងាចជ្រើសរើសនៅច្រើនកន្លែង។

មិត្តមានរយះពេលកំណត់ចាប់ពីពេលចាប់ផ្ដើមដល់ពេលបញ្ជប់។នាពេលចាក់ភ្នាល់បានហើយ ចាក់ទៅលើគ្រឿងចុចបញ្ជាក់។

ល្បែងបង្អួច៖
នៅពាក់កណ្ដាលខាងលើមានបន្ទះ៣

រូបអ្នកចែកបៀនៅកណ្ដាល។កិកចូលគ្រឿងចុចដើម្បីសម្ដែងរូបភាព

នៅខាងឆ្វេងនិងស្ដាំរបស់ Video ចែកបៀ គឺបណ្ដាបង្អួចសំដែងព័តមានធំពីល្បែង។ មិត្តអាចឃើញការភ្នាល់និងចំនួនទឹកប្រាក់នៅក្នុងការចាក់ភ្នាល់ចុងក្រោយនេះ។

ផ្នែក Info សំដែងរយះពេលរបស់រចនាសម្ព័ន្ធ និង IDពិសេសរបស់ចំនួនបង្វិល។

ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ សំដែងលទ្ធផលនៃបណ្ដាវង់ល្បែងក្នុងរយះពេលជិតបំផុត។

អត្ថន័យរបស់បណ្ដាគ្រឿងចុច៖
Cancel - លុបចោលបណ្ដាការភ្នាល់
Undo - ដក់ចេញ chipចុងក្រោយ
Rebet - ចាក់ដូចវង់មុននេះ
Confirm - បញ្ជាក់ការចាក់ផ្នាល់។

នៅខាងក្រោមសំដែងផ្នែក casino។វារួមមាន៖

គណនីនាបច្ចុប្បន្ន
គណនីរបស់អ្នកនាបច្ចុប្បន្ន។នេះគឺជាទឹកប្រាក់មិត្តប្រើប្រាស់ដើម្បីលេងល្បែង casino

យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបណ្ដា malfunctions៖ កំហោះនេះធ្វើអោយបាត់បងប្រាក់និងលើកលេង។

មិនទាក់ទង
ប្រសិនបើមិត្តមិនទាក់ទងបានដោយការផ្សព្វផ្សាយ ការភ្នាល់របស់មិត្តបានកត់និងទូទាត់តាមលិទ្ធផលរបស់វងល្បែង។ មើលលទ្ធផលនៅ game history។

More Rules :
ភ្នាល់ត្រង់
មិត្តអាចជ្រើសរើសលេខណាក៏បានដែរ រួមទាំងលេខ០ ។ចំនួនទឹកប្រាក់បានសរសេរនៅលើតុ Roulette table ។

ភ្នាល់គូ
មិត្តអាចភ្នាល់នៅ២លេខដោយការដាក់ chip នៅលើបន្ទាត់កណ្ដាលរវាង២លេខ។ ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាណនេះខ្ពស់ជាងទឹកប្រាក់ភ្នាល់ត្រង់២ដង

ភ្នាល់ផ្លូវ
ដើម្បីអាចចាក់ភ្នាល់នៅលើជួរមាន៣លេខ(បន្តាត់មួយ) ដាក់ chip នៅលើបន្ទាត់របស់តុ roulette នៅចុងក្រោយរបស់ជួរ។ ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាណនេះខ្ពស់ជាងទឹកប្រាក់ភ្នាល់ត្រង់៣ដង។

ភ្នាល់ជ្រុង
មិត្តអាចចាក់ភ្នាល់៤លេខដោយការដាក់ Chips នៅកន្លែង៤លេខជួបគ្នា។ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាណនេះខ្ពស់ជាងទឹកប្រាក់ភ្នាល់ត្រង់៤ដង។

ភ្នាល់៤
មិត្តអាចចាក់ភ្នាល់នៅលេខ0, 1, 2,និង 3 ដោយការដាក់ Chips នៅលើបន្ទាត់រវាង០ និងជួរដំបូងជាបជាមួយវា។ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាណនេះខ្ពស់ជាងទឹកប្រាក់ភ្នាល់ត្រង់៤ដង។

ភ្នាល់តាមបន្ទាត់
មិត្តអាចចាក់ភ្នាល់២ជួរ។ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាណនេះខ្ពស់ជាងទឹកប្រាក់ភ្នាល់ត្រង់៦ដង។

ភ្នាល់ជួរ
មិត្តអាចចាក់ភ្នាល់តាម២ជួរ។ ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាណនេះខ្ពស់ជាងទឹកប្រាក់ភ្នាល់ត្រង់៦ដង។

ភ្នាល់សរសរ
មានចន្លោះ៣បានសរសេរថា៖ ២ស៊ី១ នៅចុងក្រោយជួរនិមួយៗ។ប្រសិនបើត្រូវលេខណា មិត្តនឹងទទួលបាន2:1; 0ជាលេខចាញ់។ ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាណនេះខ្ពស់ជាងទឹកប្រាក់ភ្នាល់ត្រង់១០ដង។

ភ្នាល់ក្រហម/ខ្មៅ , គូ/សេស ,ទាប /ខ្ពស់
មិត្តអាចភ្នាល់ពាក់កណ្ដាលលេខនៅលើតុ roulette(មិនរាប់បញ្ចូល០) ប្រអូបនិមួយៗមាន១៨លេខ។ ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាណនេះខ្ពស់ជាងទឹកប្រាក់ភ្នាល់ត្រង់២០ដង។

ភ្នាលអប្បបរមា
ចំនួនទឹកប្រាក់ចាក់ភ្នាល់តិចបំផុតត្រូវស្មើនឹងចំនួនទឹកប្រាក់បានកំណត់នៅលើតុ(មើលសញ្ញា Min)។

Voisins du zero

 • ជាការភ្នាល់មានលេខរបស់ Voisinsដូចជា៖ 22, 18, 29, 7, 28, 12, 35, 3, 26, 0, 32, 15, 19, 4, 21, 2, 25.នេះគ្រាន់តែជាពាក់កណ្ដាលលេខនៅតុ Roulette រួមទាំង០។ អ្នកលេងត្រូវមានChips ចំនួន៩របស់ដំលៃណាក៏បានជ្រើសរើស។ បណ្ដា Chips បានដាក់ដូចជា៖ចំនួនទឹកប្រាក់បានកំណត់ដោយការបែងចែកលេខ៖ 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 32/35,។ Chips ២នៅក្នុងការភ្នាល់ក្រុមបី(ភ្នាល់ជួរ) 0-2-3និងChips ២នៅក្នុងចន្លោះ25-29(ភ្នាល់ជ្រុង)

បញ្ជីលទ្ធផលឈ្នះ

បើឈ្នះជា១ក្នុងចំណោមលេខ៖ អ្នកលេងទទួលបាន ចំណូលជាក់ស្ដែងរបស់អ្នកលេង
4, 7, 12, 15, 18, 19, 21, 22, 32, 35 17 chips (17:1) + 1 chip 17 + 1 - 9 = 9 chips
0, 2, 3 22 chips (11:1) + 2 chip 22 + 2 - 9 = 15 chips
25, 26, 28, 29 16 chips (8:1) + 2 chips 16 + 2 - 9 = 9 chips

ស្មើ

 • អ្នកលេងអាចចាក់ភ្នាល់ Chips ៦ រួមមានបណ្ដាលេខដូចជា៖ 27, 13, 36, 11, 30, 8, 23, 10, 5, 24, 16, 33។នេះបានហៅថាស្មើក្នុងតុ Roulette។ Chips និមួយៗបានបែងចែកដូចជា៖5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30, 33/36។ ដូច្នេះ ប្រាក់ចំណេញជាក់ស្ដែងគឺ៖17 + 1 - 6 = 12 chips. ដូច្នេះការទូទាត់គឺ 12:6 ឬ2:1.

Orphelins

 • អ្នកលេងបានជ្រើសរើសបណ្ដាលេខ៖ 17, 34, 6, 1, 20, 14, 31, 9។ បណ្ដាការភ្នាល់លេខនេះបានហៅថា Orphelins ក្នុងក្ដារ Roulette។អ្នកលេងជូនChips ៥អោយអ្នកចែកបៀ ក្នុងនោះបានភ្នាលដូចជា៖ ភ្នាលត្រង់១ និងភ្នាល់តាមលេខដូចជា៖6/9, 14/17, 17/ 20, 31/34។ កំណត់សម្គាល់ បើចាក់ភ្នាល់លេខ១៧គឺ ត្រូវតាមការបែងចែកដូចជា (14/17 និង 17/20)និងផលប្រយោជន៏អាចគួបផ្សំដូចជា៖
បើឈ្នះជា១ក្នុងចំណោមលេខ៖ អ្នកលេងទទួលបាន ចំណូលជាក់ស្ដែងរបស់អ្នកលេង
1 35 chips (35:1) + 1 chip 35 + 1 - 5 = 31 chips
6, 9, 14, 20, 31, 34 17 chips (17:1) + 1 chips 17 + 1 - 5 = 13 chips
17 34 chips (17:1) + 2 chips 34 + 2 - 5 = 31 chips

Neighbors

 • ភ្នាល់បណ្ដាលេខនៅលើតុនិងបណ្ដាលេខនៅខាងស្តាំនិងឆ្វេងលេខនេះ។ ដើម្បីចាក់ភ្នាល់នេះ អ្នកលេងត្រូវការមានchips ៥។ ចំនួនប្រាក់បង់ចាក់ស្ដែងគឺ៖ 35 + 1 - 5 = 31 chips.
Jeu zero
Zero game គឺឈ្មោះលេខជិតបំផុតជាមួយលេខ០។ បណ្ដាលេខដូចជា៖ 12, 35, 3, 26, 0, 32, 15.ចាក់ភ្នាល់ជាមួយChips ៤។ Chipsនិមួយៗបានដាក់តាម៖ : 0/3, 12/15, 32/35 និង 1 chip សំរាប់លេខ 26
Chip Covers ហៅអោយឈ្មោះ បង់ថ្លៃ
1 number ភ្នាល់ត្រង់ 35 to 1
2 numbers ភ្នាល់គូ 17 to 1
3 numbers ភ្នាល់ផ្លូវ 11 to 1
4 numbers ភ្នាល់ជ្រុង 8 to 1
4 numbers ភ្នាល់៤ 8 to 1
6 numbers ភ្នាល់ជួរ 5 to 1
12 numbers ភ្នាល់ឡូរឬភ្នាល់សរសរ 2 to 1
18 numbers ភ្នាល់ក្រហម/ខ្មៅ , គូ/សេស ,ទាប /ខ្ពស់ 1 to 1

Note: You can place bets that involve two, three, or even four numbers. For example, using the zero, you can place bets on: 1+0, 1+2+0, 2+0, 3+0, or 1+2+3+0.

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធី៖

 1. ពេលដែលគ្រាប់រ៉ូឡែតវិលជុំតិចជាងបាំ្រដងគឺហៅថា Bad spin។
 2. ករណីដែលគ្រាប់រ៉ូឡែតដាក់មិនបានត្រឹមត្រូវគឺតំរូវធ្វើការបាញ់ឡើងវិញ។
 3. គ្រាប់រ៉ូឡែតត្រូវតែវិលបញ្ច្រាស់រង្វង់កង់។ បើមិនដូច្នោះ គឺត្រូវបាញ់ម្តងទៀត។
 4. ហ្គេមដែលមានលទ្ធផលខុសនឹងត្រូវបានកែដំរូវ។
5. Blackjack បន្តផ្ទាល់

ត្រូវបានគេលេងដោយមានការភ្នាល់បួនកន្លែង អ្នកលេងទាំងបួននាក់មានផែ ដើម្បីចាក់ និង មានអ្នកចែកបៀមា្នក់ក៍មានផែក្នុងដៃ។ ហ្គេមមិន​កំនត់ចំនួនអ្នកលេង អនុញ្ញាត្តិអោយភ្នាល់ទៅលើអ្នកណាមួយក៍បាននៃអ្នកលេងបួននាក់ដែលអាចភ្នាល់ដោយវិលជុំ។
អ្នកលេងជាច្រើនអាចភ្នាល់លើតុតែមួយ។​ ប្រសិនបើអ្នកលេងពីនាក់កំពុងលេងមានបៀដូចគ្នា មួយអាចជ្រើសរើសអោយឈប់អូស មួយទៀតអាចអូស។ ក្នុងករណីនេះអ្នកចែកបៀនិងអូសជូនបៀមួយសន្លឹកទៀតដៃនោះ ប៉ុន្តែអ្នកលេងដែលជ្រើសរើស ឈប់អូស និង​មិនបានបៀទេ។
ច្បាប់ហ្គេម

 • គោលបំនង Blackjack គឺជាកាបូកគ្រាប់លើសន្លឹកបៀទាំងអស់របសអ្នកលេងអោយជិតដល់21​ជាងបៀរបស់អ្នកចែកបៀ ពេលដែលគ្មានគ្រាប់ដល់21។
 • នៅក្នុង Blackjack សន្លឹកអាត់ត្រូវបានរាប់ជា1គ្រាប់ឬ11គ្រាប់ ស្លឹកបៀទាំងអស់មានគ្រាប់ចំនួន10 និង សន្លឹកបៀមានលេខតាមសន្លឹករបស់វា។
 • កាលណាមានសន្លឹកអាត់បូកបញ្ចូលជាមួយសន្លឹកមួយទៀតដែលមានតំលៃ10គ្រាប់នៅ2សន្លឹកដំបូង ត្រូវបានរាប់ជា Blackjack និង ឈ្នះ1,5 នៃទឹកប្រាប់ដើម។
 • ប្រសិនគ្រាប់បៀទាំងអស់របស់អ្នកលេងសរុបទាំងអស់ជិតដល់21គ្រាប់ជាងបៀអ្នកចែក នឹងឈ្នះទឹកប្រាក់ដែលភ្នាល់។
 • ប្រសិនបៀសរុបទាំងអស់លើសពី21 ប្រាក់ភ្នាល់របស់អ្នកលេង “លើសគ្រាប់” និង​ចាញ់។
 • ប្រសិនបើអ្នកលេងនិងអ្នកចែកបៀមានគ្រាប់បៀស្មើគ្នា(17-21) អ្នកទាំងសងខាងទទួលទឹកប្រាក់ដើមវិញ “បៀចាវ” Blackjack មានគ្រាប់21។

Blackjack របស់យើងស្របតាមស្តងដា “Las Vegas Strip” ច្បាប់មាន៖

 • អ្នចែកបៀឈប់អូសនៅ17គ្រាប់ (បូកគ្រាប់ចូលគ្នាបាន17)
 • បំបែកដៃ មិនអនុញ្ញាតិ​ទេ។
 • មានតែបៀមួយសន្លឹកប៉ុន្នោះដែលចែកជាពីបានគឺសន្លឹកអាត់។
 • ចាក់ថែមត្រូវបានអនុញ្ញាត្តិបន្ទាប់ពីមានសន្លឹកអាត់។
 • អ្នកចែកបៀនឹងមិនចែកបៀទេពេលដែលមាន Blackjack ។
 • ការភ្នាល់ថែមត្រូវបានអនុញ្ញាត្តិលើការបូកសន្លឹកបៀពីសន្លឹកដំបូងមាន11។
 • ប្រសិនអ្នកចាក់ថែម ហើយបៀរបស់អ្នកចែកបៀមាន11គ្រាប់(សន្លឹកអាត់) និង​អ្នកចែកបៀ ចាញ់ទាំងពី។ ប្រសិនបើបៀអ្នកចែកបៀពីសន្លឹកដំបូងមាន10គ្រាប់ហើយអ្នកចែកទទួលបាន Blackjack អ្នកអាចទទួលបានទឹកប្រាក់ចាក់ថែមរបស់វិញ។
 • វាអាចមានសន្លឹកបៀរហូតដល់ទៅ8សន្លឹកដែលត្រូវអូសអោយអ្នកបើគ្មានគ្រាបហួស។ ក្នុងករណីនេះដៃរបស់អ្នកនឹងត្រូវឈ្នះដោយស្វយ័ប្រវត្តិ។

របៀមក្នុងការលេងហ្គេម

 • មានពេលកំនត់សំរាប់ការភ្នាល់លើកដំបូង។​ នៅពេលដែលការភ្នាល់រួចរាល់ហើយទៅលើកន្លែងណាមួយ អ្នកលេងដែលមានបៀផែល្អអាចភ្នាល់ទៅលើកន្លែងដដែលទៀតហើយក៍ភ្នាល់លើផែរបស់បៀអ្នកចែកបៀ។
 • សន្លឹកបៀដែលចែកពីសន្លឹកដំបូងសន្លឹកនិមួយៗអាចភ្នាល់បានគ្រប់កន្លែង។ និងបៀមួយសន្លឹកដែលបើកសំរាប់អ្នកបៀ។
 • បន្ទាប់ពីនោះ កន្លែងភ្នាល់នឹងចាប់ផ្តើមប្រើប៊ូតុង អូស ឈប់ ភ្នាល់ថែម និង ធានា ជាពិសេស។
 • នៅពេលជ្រើសរើសយក ភ្នាល់ថែម ទឹកប្រាក់ភា្នល់បន្ថែមនឹងត្រូវកាត់ពីទឹកប្រាក់អ្នកហើយទឹកប្រាក់ភ្នាល់របស់អ្នកនឹងឡើងជាពី។
 • អ្នកត្រូវផ្លាស់ប្តូបានតែក្នុងពេលវេលាពិតប្រាកដមួយប៉ុណ្ណោះ។​ ប្រសិនមិនបាន​ជ្រើសរើសទេ អ្នកនឹងឈប់អូសដោយស្វយ័ប្រវត្តិ។ ក្នុងករណីបំបែកអ្នកអាចនឹងចាញ់ដោយស្វយ័ប្រវត្តិ។
 • ប្រសិនបើមានកន្លែងណាមួយនៅតុលើសគ្រាប់ (ផ្តល់អោយអ្នកភ្ញៀវអនឡាញទាំងអស់ដែលភ្នាល់និងសំរេចចិត្តអូស ដែលមានលទ្ទផលលើសគ្រាប់) ក្តានោះត្រូវបានបញ្ចប់។ សន្លឹកបៀទីពីរបស់អ្នកចែកបៀនឹងអូសនឹងត្រូវបានបើក ប៉ន្តែគ្មានសន្លឹកទីបីអូសបន្ថែមទៀតទេ។

បំបែកជាពី
ដោយផ្អែកលើ មធ្យោបាយរៀមចំតុដល់ល្អ មានតែការបូកចូលគ្នារវាងផែអាត់និងផែ8ប៉ុណ្ណោះដែលអាចបំបែកជាពីដោយស្វយ័ប្រវត្តិ។ ក្នុងករណីបំបែកនេះអ្នកមានជំរើស បំបែក រឺ បោះបង់ចោល។​ ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់បំបែក ហើយចុច បោះបង់ចោល ទឹកប្រាក់ភ្នាល់នឹងសងជូនអ្នកវិញដោយកាត់20% ហើយអ្នកនឹងចេញការលេងហ្គេមក្នុងដៃនោះ។ ប្រសិនជ្រើសរើស បំបែក ទឹកប្រាក់បន្ថែមនឹងត្រូវបានកាត់ហើយទឹកប្រាក់ភ្នាល់នឹងឡើងជាពី។ សន្លឹកបៀមួយសន្លឹកបន្ថែមទៀតនឹងចែកជូនមា្នក់មួយសន្លឹកសំរាប់ដៃបំបែក នឹងមានជំរើស អូស ឈប់បន្ថែម សំរាប់ដៃថ្មីមួយៗ។
ចំណាំ៖

 • បំបែកអាត់ ទទួលបានតែសន្លឹកបៀមួយសន្លឹកប៉ណ្ណោះ។
 • បំបែកសន្លឹកអាត់ ហើយអូសបានសន្លឹកដែលមានគ្រាប់ស្មើដប់នៅលើសន្លឹកអាត់ណាមួយមិនមែនជាBlackjackទេប៉ន្តែវាជាការសរុបស្មើ21។ 
 • ប្រសិនភ្ញៀវមិនមានទឹកប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សំរាប់បំបែក ស៊ីស្ទឹម នឹង បោះបង់ចោលដោយស្រយ័ប្រវត្តិ។

យុទ្ធសាស្រ្តដ៍ល្អបំផុត
ក្នុងករណីបំបែក ជំរើសមាន អូស ឈប់ បោះបង់ចោលបំបែក ដោយផ្អែកលើការ តុដែលមានយុទ្ធសាស្រ្តដ៍ល្អ។


បៀរបស់អ្នកលេងពីសន្លឹកដំបូង

សកម្មភាពដែលអាចធ្វើ

អាត់ អាត់

បំបែក  បោះបង់ចោល

2 , 2

អូស     មិនអូស

3,3

អូស     មិនអូស

4,4

អូស     មិនអូស

5,5

អូស     មិនអូស

6,6

អូស     មិនអូស

7,7

បំបែក  មិនអូស

8,8

បំបែក  បោះបង់ចោល

9,9

អូស     មិនអូស

10,10

អូស     មិនអូស

J,J

អូស     មិនអូស

Q,Q

អូស     មិនអូស

K,K

អូស​​     មិនអូស

 

ភ្នាល់ថែម

នៅពេលដែលបូកគ្រាប់បៀពីសន្លឹកដំបូងបាន11គ្រាប់ ការភ្នាល់ប្រាក់បន្ថែមត្រូវបានអនុញ្ញាត្តិ។ ទឹកប្រាក់ភ្នាល់នឹងកើនជាពីដងនៃទឹកប្រាក់ដំបូង(ជាមួយ ទឹកប្រាក់ដែលកាត់ចេញមកផ្សេងៗគ្នានៃទឹកប្រាក់របស់អ្នក) ហើយអ្នកនិងត្រូវចែកបៀជូនមួយសន្លឹកទៀត។
ចំណាំ៖

 • បៀមួយសន្លឹកប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវចែកជូនទៅលើអ្នកភ្នាល់ថែម។
 • ប្រសិនសមាជិកមិនមានទឹកប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីភ្នាល់ថែម ស៊ីស្ទឹម នឹងបដិសេដការភ្នាល់ថែម។

ការភ្នាល់
ការធានា
ប្រសិនបើអ្នកចែកបៀបង្ហាញសន្លឹកអាត់នៅក្នុងដៃរបស់គាត់ អ្នកត្រូវបានផ្តល់ឧិកាស់ អោយបញ្ជាក់ទឹកប្រាក់ភ្នាល់របស់អ្នកដែលគាត់អាចមាន Blackjack ។​ ប្រសិនបើអ្នកទទួលបាន ការធានា ចំនួនស្មើនឹងទឹកប្រាក់ភ្នាល់ដើមរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានភ្នាល់បែងចែកគ្នានៅលើតុ។ ប្រសិនបើអ្នចែកបៀមាន Blackjack អ្នកត្រូវបានសងជូន2​ទៅ1នៅលើការធានារបស់អ្នក។ ក្នុងនោះគឺអ្នកមិនចាញ់ទឹកប្រាក់ភ្នាល់ដើមរបស់អ្នក(ពីព្រោះអ្នកទទួលបាន2x កន្លះនៃទឹកប្រាក់ភ្នាល់របស់អ្នក បូកបន្ថែមទឹកប្រាក់ធានាមកវិញ)។ ប្រសិនអ្នកចែកបៀមិនមាន Blackjack ទេ អ្នកចាញ់ទឹកប្រាក់ភ្នាល់លើការធានា បើទោះជាចុងក្រោយអ្នកចាញ់ក៍ដោយ។
ចំណាំ

 • ការធានាត្រូវបានផ្តល់ជូននូវពេលវេលាក្នុងការសំរេចចិត្តដូចជាការភ្នាល់ដើមដែរ។
 • ប្រសិនបើសមាជិកមិនមានទឹកប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីភ្នាល់ថែម ស៊ីស្ទឹមនឹងបដិសេធការភ្នាល់លើការធានាតែម្តង។

 

ផែ
ផែ ជាភ្នាល់ថាសន្លឹកបៀពីសន្លឹកដំបូងរបស់អ្នកឬបៀអ្នកចែកបៀពីសន្លឹកដំបូងមានមួយផែ។ ខាងក្រាមនេះជាការសំអិតនៃការភ្នាល់៖
អ្នកលេងមានផែ /​ អ្នកចែកបៀមានផែ
ច្បាប់ក្នុងការភ្នាល់មាន៖

 • អ្នកលេងមានផែ ភ្នាល់ឈ្នះប្រសិនបើរបស់លេងពីសន្លឹកដំបួងមាន “ផែ” “ផែពណ័” ឬ​ “ផែចំរុះ”។
 • អ្នកចែកបៀមានផែ ការភ្នាល់ឈ្នះប្រសិនបើបៀរបស់អ្នកចែកបៀពីសន្លឹកដំបូងមាន “​ផែ” “ផែពណ័” ឬ “ផែចំរុះ).
  • ផែ ការភ្នាល់ឈ្នះដោយយោងទៅលើការសងប្រសិនបើជាបបៀអ្នកលេងឬអ្នកចែកបៀពីសន្លឹកដំបូងមានផែឬមានទឹកដូចគ្នា ឧទាហរណ៍ មួយផែ4ការ៉ូ។
  • ផែពណ័ ការភា្នល់ឈ្នះដោយយោងទៅលើការទូទាត់សង ប្រសិនបៀអ្នកលេងឬអ្នកចែកបៀពីសន្លឹកដំបូងមានផែដែលមានពណ័ដូចគ្នាប៉ុន្តែទឹកខុសគ្នា ឧទាហរណ៍ ផែ4  4មួយការ៉ូ 4មួយទៀតកឺ។
  • ផែចំរុះ ការភ្នាល់ឈ្នះដោយយោងទៅលើការទទូទាត់សងប្រាក់ ប្រសិនបើបៀអ្នកលេងឬអ្នកចែកបៀពីសន្លឹកដំបូងមានផែ បន្តែ មានពណ័ខុសគ្នានិងទឹកខុសគ្នា ឧទាហរណ៍ 4មួយកឺ និង​4មួយទៀតជួង។
 • Both Player's Perfect Pair and Dealer's Perfect Pair side bets can be placed at the same time.
 • Side bets cannot be placed without placing a regular bet.
 • អ្នកទាំងពី បៀអ្នកលេងមានផែ និង​ បៀអ្នកចែកបៀមានផែ ការភ្នាល់អាចភ្នាល់បានក្នុងពេលតែមួយ។
 • ការភ្នាល់តាមដៃ មិនអនុញ្ញាត្តិអោយភ្នាល់ដោយគ្មានការភ្នាល់ពិតប្រាកដ។

ការសងប្រាក់

 

កាសង

ដៃឈ្នះ

1 សង 1

ការធានា

2 សង 1

Blackjack

3 សង 2

បំបែក បោះបង់ចោល

20% នៃទឹកប្រាក់ដើមមិន​ផ្តល់ជូនវិញទេ

 

 

ផែចំរុះ

6 សង 1

ផែពណ៍

12 សង 1

ផែ

25 សង 1

លក្ខណ័៖

 •  ការចោលបៀ.

- 1 សន្លឹក នឹងត្រូវរលងចោលមុនពេលចាប់ដៃនិមួយៗ។
- ការរាបចំបៀឡើងវិញនឹងធ្វើប្រសិនមានការខុសក្នុងការចោលបៀ វិធីរៀបចំត្រូវបានរាបចំសាឡើងវិញមុនសន្លឹកបៀទីពីមកដល់។
- ម្យ៉ាងមួយទៀតថ្នាក់អ្នកគ្រប់គ្រងរក្សាសិទ្ទក្នុងការលុបចោលក្នុងដៃដែលខុស។

 • បៀផ្ងា
 • - បើមានបៀដែលផ្ងាក្នុងដៃណាមួយ(តិចជាងបៀចោល)ក្នុងកំឡុងពេលអោយភ្នាល់ និងមានលទ្ទផលជាការឆាចោល។

- សកម្មផ្សេងៗនឹងត្រូវបានចាត់វិធានកាដោយថ្នាក់ដឹកនាំសំរាប់បៀដែលផ្ងាក្នុងកំឡុងពេលកំពុងសាប់ ដោយយោងទៅលើដំណាក់កាលនៃការសាប់បៀ និង​ចំនួណនៃបៀដេលផ្ងា។

 • ការអូសបានបៀដែលមិនអាចប្រើការបាន(បៀផ្ងា)

- បើមានបៀដែលអូសមកផ្ងាបន្ទាប់ពីការលេងហើយ វានឹងមិនមានឥទ្ជិពលដល់លទ្ទផលនោះទេ។

 • បៀដែលជ្រុះ

- បៀដែលជ្រុះនៅក្រៅកាមេរ៉ាក្នុងកំឡុងពេលកំពុងសាប់ ការចោលបៀ​និងចពិនិត្រនិងត្រូវរើសមកប្រើប្រាស់វិញ។
- បៀដែលធ្លាក់ក្រៅកាមេរ៉ា ដែលកំពុងចែកបៀនឹងត្រូវយកមកប្រើវិញប្រសិនបើវាផ្ងាមុនពេលយកចេញពីសញ្ញា។ មិនដូចទេ ដៃនោះនឹងត្រូវឆាចោលហើយហ៊ុនឹងដាក់ថ្មី។

 • ចែកបៀខុសលំដាប់លំដោយឬផ្តូបៀ
 • ការធ្វើបៀឡើងវិញនឹងធ្វើប្រសិនមានកំហុសត្រូវបានឃើញមុនពេលសន្លឹកបៀផ្សេងទៀតអូសមកពីចំនុចខុស។
 • ថ្នាក់ដឹកនាំមានសិទ្ធក្នុងការឆាដៃនោះចោល។

 

 • បៀគាំងក្នុងម៉ាស៊ីនសាប់បៀ
 • ក្នុងកាសទេសដែលមានបៀគាំងក្នុងម៉ាស៊ីនសាប់ ថ្នាក់គ្រប់គ្រងមានសិទ្ធក្នុងឆាចោល។
 • ប្រសិនបើត្រូវបានចែកជូនទៅអ្នកលេងរួចរាល់ហើយមុនពេលគាំង ហើយបៀមេមួយសន្លឹកមិនមាន10គ្រាប់ឬអាត់ មានសិទ្ធឈ្នះ។
 • ការដាច់

 

 • ក្នុងករណីដាច់ សកម្មភាពនឹងឈប់អូសដោយស្វយ័ប្រវត្តិ។ ក្នុងការបំបែក អ្នកនឹងបោះបង់ចោលដោយស្វយ័ប្រវត្តិ។