បទបញ្ចាផ្ទៃក្នុង

Club M88

 1. Live Baccarat
 2. Live Dragon Tiger
 3. Live Sic Bo
 4. Live Roulette
1. Live Baccarat

អ្នកលេង Baccarat ទាំងអស់នឹងទទួលបានសន្លឹកបៀរចំនួន2សន្លឹក ហើយចំនួនដែលធំជាងគេគឺ9គ្រាប់។ បើសិនជាលទ្ធផលបៀរសន្លឹកដំបូងរបស់អ្នកមានចំនួន8គ្រាប់ រឺ9គ្រាប់ នឹងត្រូវចាត់ទុកថាផ្ទុះ "Natural" ហើយឈ្នះភ្លាមៗ លើកលែងតែអ្នកលេងផ្សេងទៀតមានបៀរផ្ទុះដែរ ដែលត្រូវចាត់ទុកថាស្មើ។ បើសិនជាគ្មានបៀរផ្ទុះទេ អ្នកលេងអាចអូសបៀរបន្ថែមបាន។

បណ្ដាលក្ខការណ៏នេះបានហៅថា៖ លក្ខការណ៏ចាប់ស្លឹកបៀទី៣ ក្នុង Baccarat

បណ្ដាករណីដូចខាងក្រោម៖ អ្នកលេងត្រូវចាប់បន្ថែមស្លឹកបៀទ៣។ករណីទី១៖

ករណីទី១ លក្ខការណ៏ចាប់ស្លឹកបៀទី៣ អោយអ្នកលេង

ពិន្ទុសរុបរបស់ស្លឹកបៀដំបូងថែមបៀ រឺ មិនថែម
០, 1, 2, 3, 4 និង 5លក្ខការណ៏ចាប់ស្លឹកបៀទី៣ អោយអ្នកលេង។ត្រូវអូសទាញស្លឹកបៀទី៣ លើកលេងតែ banker មានពិន្ទុគឺ៨ឬ៩
6 រឺ 7មិនអូសទាញស្លឹកបៀទី៣
8 រឺ 9មានឪកាស់ឈ្នះច្រើន

បន្ទាប់ពីពេលអ្នកលេងទទួលបានស្លឹកបៀទី៣ BANKERត្រូវទទួលបន្ថែមស្លឹកបៀទី៣ តាមលក្ខការណ៏របស់បញ្ជីនៅខាងក្រោម៖

ករណីទី២ លក្ខការណ៏ចាប់ស្លឹកបៀទី៣ អោយ BANKER

ពិន្ទុសរុបរបស់ស្លឹកបៀចំនួន២របស់ ត្រូវអូសទាញស្លឹកបៀទី៣ នាពេលចំនួនស្លឹកបៀរបស់អ្នកលេងគឺមិនត្រូវអូសទាញស្លឹកបៀទី៣ នាពេលពិន្ទុសរុបរបស់អ្នកលេងគឺ
0,1,20,1,2,3,4,5,6,7,8,9 
30,1,2,3,4,5,6,7,98
42,3,4,5,6,70,1,8,9
54,5,6,70,1,2,3,8,9
66,70,1,2,3,4,5,8,9
7មិនត្រូវអូសទាញបន្ថែមស្លឹកបៀទី៣ 
8,9មានឪកាស់ឈ្នះច្រើន 

បើខាងមេ រឺខាងកូនមានបៀ៨ រឺ ៩គ្រាប់នោះគឺ "ផ្ទុះ" ហើយនឹងមានការថែមបៀទេ។
បើទាំងខាងមេនិងខាងកូនមានបៀ 6 រឺ 7 គ្រាប់ នោះលទ្ធផលគឺស្មើ។
ការភ្នាល់លើចំនួនតូច៖ ឈ្នះនៅពេលណាដែលមិនមានការបន្ថែមបៀ។ ចំនួនបៀសរុប គឺ4 សន្លឹក
ការភ្នាល់លើចំនួនធំ៖ ឈ្នះនៅពេលណាដែលមានការបន្ថែមបៀ1 រឺ2សន្លឹក។ ចំនួនបៀសរុប គឺ5 រឺ​ 6 សន្លឹក

ការដក់ចេញសំរាប់ប្រាក់កំរៃជើងសាររបស់បាការ៉ាត់
ភ្នាល់ ’ខាងមេ’              1 សង 0.95

ការដក់ចេញដោយគ្មានប្រាក់កំរៃជើងសាររបស់បាការ៉ាត់
ភ្នាល់លើ "មេ" (មេ ឈ្នះនៅរាល់ពិន្ទុប៉ុន្តែ '6គ្រាប់') 1 សង 1
ភ្នាល់លើ "មេ" (មេ ឈ្នះនៅ 6គ្រាប់) 1 សង 0.5

ការដក់ចេញរួមគ្នា

ភ្នាល់ ’ខាងកូន’    1 សង 1
ភ្នាល់ ’ស្មើ’    1 សង 8
ភ្នាល់ ’ខាងមេមានគូ’   1 សង 11
ភ្នាល់ ’ខាងកូនមានគូ’  1 សង 11
ភ្នាល់ ’ចំនួនធំ’       1 សង 0.52
ភ្នាល់ ’ចំនួនតូច’    1 សង 1.5

ចំនួនធំ/ចំនួនតូច
ចំនួនតូច - បើសិនលទ្ធផលមានតែបៀ4សន្លឹក (មិនមានបៀសន្លឹកទីបីតំរូវអោយបន្ថែមទាំងខាងកូន រឺខាងមេ)
ចំនួនធំ - បើសិនលទ្ធផលមានបៀ 5 រឺ 6សន្លឹក (មានបៀសន្លឹកទីបីតំរូវអោយបន្ថែមទាំងខាងកូន រឺខាងមេ)
ធំ/តូច ការភ្នាល់ផ្តល់ជូនសំរាប់តែ 40 ដៃដំបូងនៃគ្រប់ហ៊ូ។

ខាងកូន/ខាងមេ គូ
ជាការភ្នាល់លើសន្លឹកបៀដែលចែក2សន្លឹកដំបូងទៅអោយ ’ខាងកូន’ រឺ ‘ខាងមេ’  មានគូ។
សមាជិកអាចភ្នាល់ ខាងកូន/ខាងមេ គូ តែនៅក្នុង 65ដៃរដំបូង នៃស៊ូនិមួយៗប៉ុណ្ណោះ។


បាការ៉ាត់ Super 6
បាការ៉ាត់ Super 6 ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាបាការ៉ាត់ “គ្មានទឹកប្រាក់កំរ៉ៃជើងសារ” វាជាប្រភេទបាការ៉ាត់មួយ។ ច្បាប់លេងមានភាពស្រដៀងគ្នានឹងបាការ៉ាត់ធម្មតា ភាពខុសគ្នាត្រង់វាមាន Super 6 វាមានប្រភេទភ្នាល់តូចៗ ការទូទាត់សងសំរាប់ Banker មានភាពខុសគ្នាទៅតាមស្ថានភាពផ្សេងៗ។

ចំនួនសង:Banker ឈ្នះPlayer ឈ្នះស្មើរភ្នាល់ក្រៅ Super 6 
បាការ៉ាតធម្មតា0.95 : 11 : 18 : 1-
បាការ់ាត Super 6 1 : 1 (ប្រសិនបើ  Banker ឈ្មះដោយ 6គ្រាប់​  សង 0.5 : 1)1 : 18 : 112 : 1


នៅក្នុងSuper 6 ប្រសិនបើអ្នកភ្នាល់នៅ៖
 • Banker ឈ្នះ សង 1 – 1 មិនមានកាត់ទឹក (ប្រសិនបើ Banker ឈ្នះ ដោយ 6គ្រាប់ សង 0.5 : 1).
 • Player ឈ្នះ សង 1 – 1 មិនមានកាត់ទឹក
 • ស្មើរ សង 8 : 1 មិនមានកាត់ទឹក
 • Super 6 (នៅពេល Banker ឈ្នះនៅ 6គ្រាប់), សង 12 : 1 មិនមានកាត់ទឹក។

Dragon Bonus Baccarat
Dragon Bonus Baccarat មានច្បាប់ននការកំសានតដូច្បទៅនឹងបាការ៉ា តធម្មតាដដរ ប ៉ុដនត“Dragon Bonus”ការភ្នា ល់ទលើលទ្ធផលអ្ាកទលងទំងពីរ Banker និង Player។
រល់ការភ្នា ល់ទលើ Banker រឺក៏Player កាុងទគេម្ Dragon Bonus ការទ្ូទត់នឹងមានលកខណៈខ៉ុសគ្នា អាស្ស័យទៅតាម្លទ្ធផលននការទលងតាម្នដនីម្ួយៗដដលសមាជិកបានភ្នា ល់។

* ការឈ្នះធម្មតា(មិនផ្ទុះ)ដោយខុសគ្នាពិន្ទុ9គ្រាប់ 30
ការឈ្នះធម្មតា(មិនផ្ទុះ)ដោយខុសគ្នាពិន្ទុ8គ្រាប់10
ការឈ្នះធម្មតា(មិនផ្ទុះ)ដោយខុសគ្នាពិន្ទុ7គ្រាប់5
ការឈ្នះធម្មតា(មិនផ្ទុះ)ដោយខុសគ្នាពិន្ទុ6គ្រាប់3
ការឈ្នះធម្មតា(មិនផ្ទុះ)ដោយខុសគ្នាពិន្ទុ5គ្រាប់2
ការឈ្នះធម្មតា(មិនផ្ទុះ)ដោយខុសគ្នាពិន្ទុ4គ្រាប់1
ការឈ្នះធម្មតា(មិនផ្ទុះ)ដោយខុសគ្នាពិន្ទុ3គ្រាប់ រឺតិចជាងចាញ
** ការឈ្ាះទោយផ្ុះ1
លទ្ធផលទសមើទ្ទ្ួលបានស្បាក់ទដើម្ម្កវិញ
នដទសមើគ្នា ននទបៀរដដលអ្ូសរួច្បចាញ

* "ការឈ្ាះធម្មតា(ម្ិនផ្ុះ)" មានន័យថាពិន្ុសរ៉ុបពីសនលឹកទបៀ2សនលឹកដំបូងរបស់Banker រឺក៏Player ម្ិនដម្ន8ស្គ្នប់ រឺ9ស្គ្នប់ ទគើយនដណាម្ួយស្តូវអ្ូសសនលឹកទបៀទ្ី3 ដដលស្តូវបានទៅថា"លទ្ធផលម្ិនផ្ុះ"។
** "ការឈ្ាះទោយផ្ុះ" មានន័យថាពិន្ុសរ៉ុបពីសនលឹកទបៀ2សនលឹកដំបូងរបស់Banker រឺក៏Player គឺ8ស្គ្នប់ រឺ9ស្គ្នប់។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធី៖

 1. ការចាប់ផ្តើម
  • សន្លឹកបៀត្រូវតែរំលងរាល់ដៃថ្មី។ សន្លឹកបៀដំបូងនៃដៃថ្មីត្រូវបានបើក ហើយសន្លឹកបៀដែលត្រូវរំលងគឺផ្អែកទៅលើលេខនៃសន្លឹកបៀដំបូង (J, Q និង K ត្រូវបានចាត់ទុកថា 10)។
  • បើមានការបរាជ័យចំពោះការចាប់ផ្តើម គឺត្រូវបានកែដំរូវបើសិនមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់ការលេង។ បើមិនដូច្នោះ ដៃនោះនឹងត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈ ហើយជំនួសដោយដៃថ្មី។ យោងទៅតាមកាលទេសៈ គណៈគ្រប់គ្រងមានសិទ្ធិលប់ចោលលទ្ធផលហ្គេមមួយៗ។
 2. គ្មានការចោលប៊ៀរ
  • ការចាប់ផ្តើមផ្សេងទៀតគ្មានការចោលប៊ៀរមុនការចាប់ផ្តើមជារៀងរាល់ដៃ។
  • នៅក្នុងការព្រឹត្តិការណ៍នៅពេលដែលមានការរំលងបៀរដោយចៃដន្យការកែ តំរូវនឹងត្រូវបានធ្វើឡើង។
  • អ្នកគ្រប់គ្រងរក្សាសិទ្ធក្នុងការទុកជាមោឃៈសំរាប់ដៃនៃហ្គេមឬហ៊ូណាដែលមានការភាន់ច្រឡំ។
 3. សន្លឹកបៀលឿង
  • សន្លឹកបៀដៃចុងក្រោយគឺ បង្ហាញដោយសន្លឹកបៀលឿង (អ្នកចែកកាត់)។
  • បើសន្លឹកបៀលឿងត្រូវបានហូតចេញនៅចន្លោះការចែក ហ្គេមដែលកំពុងដំនើរការនោះជាដៃចុងក្រោយ។
  • បើហ្គេមចប់ហើយសន្លឹកបៀលឿងក្លាយជាសន្លឹកបៀដែលត្រូវដកចោលសំរាប់ដៃថ្មី ហើយហ្គេមក្រោយនឹងមិនត្រូវបានចាប់ផ្តើមទេ។
  • បើដៃបន្ថែមត្រូវបានចែកបន្ទាប់ពីដៃចុងក្រោយ ហ្គេមនឹងត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈ។
 4. សន្លឹកបៀលាតត្រដាង
  • នៅក្នុងហ្គេមបៀរទាំងអស់ រាល់សន្លឹកបៀលាតត្រដាង ក្នុងអំឡុងពេលផ្តល់ជូនការភ្នាល់ លទ្ធផលនឹងត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈ។អ្នកគ្រប់គ្រងមានសិទ្ធក្នុងការដកបៀរចោលមួយហ៊ូ។
  • បៀរបន្ថែមនឹងត្រូវបានចែក (សំរាប់ហ្គេមបន្ទាប់) ហើយត្រូវដាក់បង្ហាញជាបៀររំលង។ អ្នកគ្រប់គ្រងមានសិទ្ធក្នុងការដកបៀរចោលមួយហ៊ូ។
  • សកម្មភាពទាំងអស់ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគណៈគ្រប់គ្រងសំរាប់ការលាតត្រដាងសន្លឹកបៀក្នុងពេលកំពុងសាប់បៀ ផ្អែកទៅលើការសាប់ និងចំនួននៃបៀលាតត្រដាង។
  • លាតត្រដាងបៀក្នុងពេលចាប់ផ្តើម រឺ​ ដកបៀចោល គឺមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់ការលេងទេ។
 5. សំរាប់ការទាញបៀរពីរដង
  • សំរាប់ការទាញបៀរពីរដងនៅពេលដែលអ្នកចែកបៀរទាញបៀរច្រើនជាងមូយនៅពេលចែកបៀរ បៀរនៅខាងក្រោមគឺខុសឬត្រូវបានដាក់បង្ហាញ
  • សំរាប់ការទាញបៀរបន្ថែមគឺធ្វើសំរាប់ដែក្រោយ សំរាប់បៀរដទៃទៀតនឹងត្រូវបានប្រើត្រឹមត្រូវសំរាប់ដៃបន្ទាប់ទៀត។
  • អ្នកគ្រប់គ្រងមានសិទ្ធក្នុងការដកបៀរចោលមួយហ៊ូ។
 6. ច្បាប់បៀខុស
  • រាល់ការចែកបៀខុសនឹងត្រូវបានកែដំរូវបើសិនជាបៀនៅស្ថិតនៅលើតុ។ បើពុំដូចនោះទេ ក្នុងករណីការលេងដោយយុត្តិធម៌ គណៈគ្រប់គ្រងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការលុបចោល រឺកែលទ្ធផលនៃដៃដែលភាន់ច្រលំ។
  • យោងតាមកាលទេសៈ គណៈគ្រប់គ្រងរក្សាសិទ្ធិធ្វើការបន្ត រឺលុបចោល។
 7. បៀដែលធ្លាក់
  • បៀដែលជ្រុះចេញពីការចាប់យករូបរបស់កាមេរ៉ាក្នុងពេលសាប់ ការចាប់ផ្តើម ដកចេញនឹងត្រូវរើសយកហើយយកមកប្រើឡើងវិញ។
  • បៀដែលជ្រុះចេញពីការចាប់យករូបរបស់កាមេរ៉ាក្នុងពេលចែក នឹងត្រូវ យកមកប្រើ ប្រសិនបើត្រូវបានលាតត្រដាងមុនពេលដែលបៀចេញផុតពីការមើលរបស់កាមេរ៉ា។ បើមិនដូចនោះដៃនោះនឹងត្រូវលុបចោល ហើយបា្រក់ដែលបានភ្នាល់នឹងយកមកប្រើវិញ។
2. Live Dragon Tiger

ហ្គេម Dragon & Tiger គឺជាហ្គេមមួយប្រភេទដែលការភ្នាល់យោងទៅលើដៃណាមានសន្លឹកបៀចំនួនធំជាង។

ការណែនាំរបស់ហ្គេម៖

 1. អ្នកលេងអាចភ្នាល់ទៅលើខាងណាមួយ “Dragon” រឺ “Tiger” រឺ “ស្មើ”។
 2. មេនឹងធ្វើការផ្តល់បៀមួយសន្លឹកទៅខាង “Dragon” & “Tiger”។
 3. ដើម្បីសំរេចអ្នកឈ្នះ (“Dragon” រឺ “Tiger”) ខាងណាដែលមានសន្លឹកបៀចំនួនធំជាងគេគឺជាអ្នកឈ្នះ។ បើសិន“Dragon” & “Tiger” មានបៀចំនួនដូច នោះលទ្ធផលគឺ  “ស្មើ” (ដោយមិនគិតទៅលើទឹកបៀ)។

K គឺជាសន្លឹកបៀធំជាងគេបង្អស់ និង A គឺជាសន្លឹកតូចជាងគេ។
K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, A

1សង1     ស្មើ1សង8

នឹងមិនមានការដកកំរៃជើងសារទេបើ “Dragon” រឺ “Tiger” ឈ្នះ។ ផ្ទុយទៅវិញបើលទ្ធផលគឺ “ស្មើ” នោះចំនួនភ្នាល់លើ “Dragon” រឺ “Tiger” នឹងត្រូវកាត់ចេញ 50%ធ្វើជាកំរៃជើងសារ។ ហើយប្រាក់ដែលនៅសល់ត្រូវបានផ្តល់ជូនទៅអោយអ្នកលេង“Dragon” និង “Tiger” ។

ការភ្នាល់ពិសេស:

រាល់ការភ្នាល់សងខាង នៅ Dragon Tigerអាចភ្នាល់បានតែនៅ50ដៃដំបូងក្នុងប្រអប់បៀរនិមួយៗ

 1. ទឹកបៀរ
  • អ្នកលេងអាចភ្នាល់បានតែបីទឹកឬតិចជាងប៉ុណ្ណោះ។
  • អ្នកលេងអាចភ្នាល់លើទឹកបៀរទាំងសងខាង(Dragon & Tiger)។
  • អ្នកលេងឈ្នះប្រសិនបើការភ្នាល់របស់គាត់ត្រូវទឹកបៀរដែលចែកជូនខាងដែលភ្នាល់។
  • ភ្នាល់លើទឹកបៀរ ដែលមិនត្រូវទៅនឹងទឹកបៀរនៅលើសន្លឹកបៀរដែលចែកទៅខាងភ្នាល់ទេនោះនឹងត្រូវចាញ់។
  • ការភ្នាល់នឹងត្រូវបានកាត់យកនៅពេលដែលសន្លឹក '7' ត្រូវបានចែកទៅខាងដែលបានភ្នាល់។
 2. ក្រហម / ខ្មៅ
  • អ្នកលេងអាចភ្នាល់ទាំងពីរព៌ណក្រហម / ខ្មៅបានក្នុងពេលតែមួយ។
  • អ្នកលេងអាចភ្នាល់លើ ខ្មៅ និង ក្រហម ទាំងសងខាង(Dragon & Tiger) ។
  • អ្នកលេងឈ្នះប្រសិនងបើការភ្នាល់របស់គាត់ត្រូវនឹងព៌ណទឹកបៀរដែលចែកជូនខាងដែលបានភ្នាល់។
  • ការភ្នាល់ដែលមិនត្រូវនឹងទឹកបៀរដែលបានចែកជូនទៅខាងដែលបានភ្នាល់ទេនោះនឹងត្រូវចាញ់។
  • ការភ្នាល់នឹងត្រូវបានកាត់យកនៅពេលដែលសន្លឹក '7' ត្រូវបានចែកទៅខាងដែលបានភ្នាល់។
 3. សេស / គូ
  • អ្នកលេងភ្នាល់ថាតើសន្លឹកបៀរដែលចែកជូន សេស ឬ គូ។ ដែល:
   • សន្លឹកសេសមាន៖ A , 3, 5, 9, J, K (មិនរួមបញ្ចូល 7)
   • សន្លឹកគូមាន៖ 2, 4, 6, 8, 10, Q
  • អ្នកលេងអាចភ្នាល់បានទាំងពីរ សេសនិងគូ ក្នុងពេលតែមួយ។
  • អ្នកលេងអាចភ្នាល់លើ សេស និង គូ ទាំងសងខាង(Dragon & Tiger) ។
  • អ្នកលេងឈ្នះប្រសិនបើគាត់ភ្នាល់ សេស ឬ គូ ត្រូវនឹងគ្រាប់នៃសន្លឹកបៀដេលបានចែកជូនទៅខាងដេលភ្នាល់។
  • ភ្នាល់សេស ឫ គូ ដែលមិនត្រូវទៅតម្លៃដែលមានលើសន្លឹកបៀរដែលបានចែកទៅខាងដែលបានភ្នាល់ទេនោះនឹងត្រូវចាញ់
  • ការភ្នាល់នឹងត្រូវបានកាត់យកនៅពេលដែលសន្លឹក '7' ត្រូវបានចែកទៅខាងដែលបានភ្នាល់។
 4. ធំ /​ តូច
  • ការភ្នាល់ដែលអ្នកភ្នាល់ថាតើតម្លៃនៃសន្លឹកនេះធំឬតូច។ ដែល:
   • ធំ  = សន្លឹកបៀរដែលមានតម្លៃចាប់ពី 13 - 8 (K, Q, J, 10, 9, 8)
   • តូច = សន្លឹកបៀរដែលមានតម្លៃចាប់ពី 6 - 1 (6, 5, 4, 3, 2, 1)
  • អ្នកលេងអាចធ្វើការភ្នាល់បានទាំងធំនិងតូចក្នុងពេលតែមួយ។
  • អ្នកលេងអាចភ្នាល់បានទាំងពីលើ ធំនិងតូច ទាំងសងខាង(Dragon & Tiger)។
  • អ្នកលេងឈ្នះវាបានភ្នាល់សេសឬសូម្បីតែផ្គូផ្គងនឹងតម្លៃនៅលើសន្លឹកភ្នាល់ម្ខាង។
  • ភ្នាល់តូច ឬ ធំ ដែលមិនត្រូវទៅតម្លៃដែលមានលើសន្លឹកបៀរដែលបានចែកទៅខាងដែលបានភ្នាល់ទេនោះនឹងត្រូវចាញ់។
  • ការភ្នាល់នឹងត្រូវបានកាត់យកនៅពេលដែលសន្លឹក '7' ត្រូវបានចែកទៅខាងដែលបានភ្នាល់។
សមាមាត្រទូទាត់

ប្រភេទទូទាត់
ធំ / តូច1 : 1
គូ / សេស1 : 1
ក្រហម/ ខ្មៅ1 : 1
/ / / 3 : 1

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធី៖

 1. ការចាប់ផ្តើម
  • សន្លឹកបៀត្រូវតែរំលងរាល់ដៃថ្មី។ សន្លឹកបៀដំបូងនៃដៃថ្មីត្រូវបានបើក ហើយសន្លឹកបៀដែលត្រូវរំលងគឺផ្អែកទៅលើលេខនៃសន្លឹកបៀដំបូង (J, Q និង K ត្រូវបានចាត់ទុកថា 10)។
  • បើមានការបរាជ័យចំពោះការចាប់ផ្តើម គឺត្រូវបានកែដំរូវបើសិនមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់ការលេង។ បើមិនដូច្នោះ ដៃនោះនឹងត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈ ហើយជំនួសដោយដៃថ្មី។ យោងទៅតាមកាលទេសៈ គណៈគ្រប់គ្រងមានសិទ្ធិលប់ចោលលទ្ធផលហ្គេមមួយៗ។
 2. ការដកបៀមួយចោល
  • សន្លឹកបៀមួយសន្លឹកនឹងត្រូវបានរំលងរាល់ដៃ។
  • បើសិនជាមិនមានការដកបៀចេញទេ លទ្ធផលនឹងត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈសំរាប់ដៃនោះ។ ការកែដំរូវនឹងត្រូវបានអនុវត្ត ប្រសិនបើមិនមានការប៉ះពាល់ដល់ការលេង។
  • គណៈគ្រប់គ្រងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការលុបចោលដៃដែលមានការភាន់ច្រលំ។ រាល់លទ្ធផលដែលមានមករក្សានៅដដែល។
 3. សន្លឹកបៀលឿង
  • សន្លឹកបៀដៃចុងក្រោយគឺ បង្ហាញដោយសន្លឹកបៀលឿង (អ្នកចែកកាត់)។
  • បើសន្លឹកបៀលឿងត្រូវបានហូតចេញនៅចន្លោះការចែក ហ្គេមដែលកំពុងដំនើរការនោះជាដៃចុងក្រោយ។
  • បើហ្គេមចប់ហើយសន្លឹកបៀលឿងក្លាយជាសន្លឹកបៀដែលត្រូវដកចោលសំរាប់ដៃថ្មី ហើយហ្គេមក្រោយនឹងមិនត្រូវបានចាប់ផ្តើមទេ។
  • បើដៃបន្ថែមត្រូវបានចែកបន្ទាប់ពីដៃចុងក្រោយ ហ្គេមនឹងត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈ។
 4. សន្លឹកបៀលាតត្រដាង
  • នៅក្នុងហ្គេមបៀទាំងអស់ រាល់សន្លឹកបៀលាតត្រដាង​ (បៀត្រូវដកចោលតិច) ក្នុងអំឡុងពេលផ្តល់ជូនការភ្នាល់ លទ្ធផលនឹងត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈ។
  • សកម្មភាពទាំងអស់ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគណៈគ្រប់គ្រងសំរាប់ការលាតត្រដាងសន្លឹកបៀក្នុងពេលកំពុងសាប់បៀ ផ្អែកទៅលើការសាប់ និងចំនួននៃបៀលាតត្រដាង។
  • លាតត្រដាងបៀក្នុងពេលចាប់ផ្តើម រឺ​ ដកបៀចោល គឺមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់ការលេងទេ។
 5. ច្បាប់បៀខុស
  • រាល់ការចែកបៀខុសនឹងត្រូវបានកែដំរូវបើសិនជាបៀនៅស្ថិតនៅលើតុ។ បើពុំដូចនោះទេ ក្នុងករណីការលេងដោយយុត្តិធម៌ គណៈគ្រប់គ្រងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការលុបចោល រឺកែលទ្ធផលនៃដៃដែលភាន់ច្រលំ។
  • យោងតាមកាលទេសៈ គណៈគ្រប់គ្រងរក្សាសិទ្ធិធ្វើការបន្ត រឺលុបចោល។
 6. យកបៀមិនសំខាន់ចេញ (លាតត្រដាង)
  • បើសិនជាបៀមិនសំខាន់ត្រូវបានចែក ត្រូវចាត់ទុកជាបៀសំរាប់ដកចេញនៅដៃក្រោយ។
  • បើមានបៀមិនសំខាន់ពីរ រឺច្រើនត្រូវបានចែក លទ្ធផលនៃដៃដែលភាន់ច្រលំនឹងនៅដដែលដោយផ្អែកទៅលើច្បាប់ ហើយនិងដៃនៅសល់នឹងត្រូវលុបចោល។
 7. បៀដែលធ្លាក់
  • បៀដែលជ្រុះចេញពីការចាប់យករូបរបស់កាមេរ៉ាក្នុងពេលសាប់ ការចាប់ផ្តើម ដកចេញនឹងត្រូវរើសយកហើយយកមកប្រើឡើងវិញ។
  • បៀដែលជ្រុះចេញពីការចាប់យករូបរបស់កាមេរ៉ាក្នុងពេលចែក នឹងត្រូវ យកមកប្រើ ប្រសិនបើត្រូវបានលាតត្រដាងមុនពេលដែលបៀចេញផុតពីការមើលរបស់កាមេរ៉ា។ បើមិនដូចនោះដៃនោះនឹងត្រូវលុបចោល ហើយបា្រក់ដែលបានភ្នាល់នឹងយកមកប្រើវិញ។
3. Live Sic Bo

ចាក់ភ្នាល់តាមចិត្ត៖

 1. ចាក់ភ្នាល់តិច (ក្រោម១១)
  ចាក់ភ្នាល់តិចបានឈ្នះនាពេល ពិន្ទុសរុបរបស់ឡុកឡាក់ចំនួន៣បូកជាមួយគ្នា ខិតនៅក្នុងចន្លោះពី៤ដល់១០ពិន្ទុ( ឬបានហៅថា ចាក់ភ្នាល់ក្រោម១១)
 2. ចាក់ភ្នាល់ធំ (ច្រើនជាង១០)
  ចាក់ភ្នាល់ធំបានឈ្នះនាពេល ពិន្ទុសរុបរបស់ឡុកឡាក់ចំនួន៣បូកជាមួយគ្នា ខិតនៅក្នុងចន្លោះពី១១ដល់១៧ពិន្ទុ( ឬបានហៅថា ចាក់ភ្នាល់ធំជាង១០)
 3. ការចាក់ភ្នាល់សេស
  ពិន្ទុសរុបដែលបានមកពីគ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង3 គឺសេស
 4. ការចាក់ភ្នាល់គូ
  ពិន្ទុសរុបដែលបានមកពីគ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង3 គឺគូ
 5. ចាក់ភ្នាល់លេខ
  ចាក់ភ្នាល់លេខណាតាមសម្រួលនៅក្នុងឡុកឡាក់ នៅក្នុងចន្លោះភ្នាល់លេខ។ មិត្តឈ្នះនាពេលលទ្ធផលនៃឡុកឡាក់បានសម្ដែងលេខត្រូវលេខដែលបានជ្រើសរើស។
 6. ចាក់ភ្នាល់៣លេខ៖
  ដើម្បីឈ្នះក្នុងការចាក់ភ្នាល់នេះ គឺឡុកឡាក់បានសំដែងត្រូវលេខដែលមិត្តជ្រើសរើស។
 7. ភ្នាល់ត្រីគុណ៖
  ដើម្បីឈ្នះក្នុងការចាក់ភ្នាល់នេះ គឺឡុកឡាក់បានសំដែងត្រូវលេខដែលមិត្តជ្រើសរើសដូចគ្នា។
 8. ចាក់ភ្នាល់ពិន្ទុសរុបរបស់ឡុកឡាក់
  ដើម្បីឈ្នះក្នុងការចាក់ភ្នាល់នេះ គឺ លទ្ធផលបូកសរុបពិន្ទុរបស់ឡុកឡាក់ទាំង៣ ដែលមិត្តជ្រើរើស។
 9. ចាក់ភ្នាល់គូដូចគ្នា៖
  ដើម្បីឈ្នះក្នុងការចាក់ភ្នាល់នេះ ឡុកឡាក់២ក្នុងចំណោមឡុកឡាក់៣បានសម្ដែងគូលេខដែលមិត្តបានជ្រើសរើស។(ឧទាហរណ៏៖ គូលេខ៖1,2,3,4,5,6)
 10. ចាក់ភ្នាល់គូមិនដូចគ្នា៖
  ដើម្បីឈ្នះក្នុងការចាក់ភ្នាល់នេះ ឡុកឡាក់២ក្នុងចំណោមឡុកឡាក់៣បានសម្ដែងគូលេខដូចគ្នាដែលបានមិត្ត ជ្រើសរើស។(ឧទាហរណ៏៖ គូលេខ៖1,2,3,4,5,6)

សមាមាត្រទូទាត់

ប្រភេទទូទាត់
ចាក់ភ្នាល់តិច (ក្រោម១១)១ស៊ី១
ចាក់ភ្នាល់ធំ (ច្រើនជាង១០)១ស៊ី១
ការចាក់ភ្នាល់សេស១ស៊ី១
ការចាក់ភ្នាល់គូ១ស៊ី១
ចាក់ភ្នាល់ធំ (ច្រើនជាង១០)

ចាក់ភ្នាល់លេខ - Single
ចាក់ភ្នាល់លេខ - Double
ចាក់ភ្នាល់លេខ - Triple


1:1
2:1
3:1
ចាក់ភ្នាល់៣លេខ៖150 to 1
ភ្នាល់ត្រីគុណ24 to 1
ចាក់ភ្នាល់ពិន្ទុសរុបរបស់ឡុកឡាក់

Total = 4
Total = 5
Total = 6
Total = 7
Total = 8
Total = 9
Total = 10
Total = 11
Total = 12
Total = 13
Total = 14
Total = 15
Total = 16
Total = 17


50:1
18:1
14:1
12:1
8:1
6:1
6:1
6:1
6:1
6:1
12:1
14:1
18:1
50:1
ចាក់ភ្នាល់គូដូចគ្នា៖8:1
ចាក់ភ្នាល់គូមិនដូចគ្នា៖5:1

ភ្នាល់ត្រីគុណដែលកើតឡើងដោយចៃដន្យ

ទាំងឡាយដែលបានចាក់ភ្នាល់នៅលើតិចនិងធំនឹងចាញ់ នាពេលឡុកឡាក់មានលេខតែមួយ។

បទបញ្ញតិឡុកឡាក់លំអៀង

បន្ទាប់ពីបង្វិលលេខ បើមានកូនឡុកឡាក់ណាលំអៀងឬជាន់លើគ្នា មិនដូចជាការកំណត់របស់ល្បែង អ្នកលេងអាចយកចំនួនទឹកប្រាក់ឡើងវិញ។បន្ទាប់មក អ្នកចែកបៀ នឹងបង្វិលលេខ៣ដងទៀត អ្នកលេងអាចចាក់ភ្នាល់បន្តទៀត។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធី៖

 1. បើមានគ្រាប់ឡុកឡាក់ណាមួយផ្អៀង រឺត្រួតទៅលើគ្រាប់ផ្សេង ឬកញ្ចក់ នេះជា “គ្រាប់ផ្អៀង” ហើយការក្រឡុកនឹងត្រូវធ្វើឡើងវិញ។
 2. ករណីដែលគ្រាប់ឡុកឡាក់លោតតិចជាងមួយ លទ្ធផលនឹងត្រូវលុបចោល។ ហើយការក្រឡុកនឹងត្រូវធ្វើឡើងវិញ។
 3. ហ្គេមដែលមានលទ្ធផលខុសនឹងត្រូវបានកែដំរូវ។
4. Live Roulette

Live Rouletteផ្ទាល់បានលេងតាមបទដ្ឋាននៃច្បាប់ Roulette អឹរុបនិងសម្ដែងអ្នកចែកបៀជាផ្ទាល់និងតុ Roulette ពិតមែន។

អាចជ្រើរើសចំនួនទឹកប្រាក់តាមដំបន់នៅលើតុដើម្បីចាក់ភ្នាល់។ងាចជ្រើសរើសនៅច្រើនកន្លែង។

មិត្តមានរយះពេលកំណត់ចាប់ពីពេលចាប់ផ្ដើមដល់ពេលបញ្ជប់។នាពេលចាក់ភ្នាល់បានហើយ ចាក់ទៅលើគ្រឿងចុចបញ្ជាក់។

ល្បែងបង្អួច៖
នៅពាក់កណ្ដាលខាងលើមានបន្ទះ៣

រូបអ្នកចែកបៀនៅកណ្ដាល។កិកចូលគ្រឿងចុចដើម្បីសម្ដែងរូបភាព

នៅខាងឆ្វេងនិងស្ដាំរបស់ Video ចែកបៀ គឺបណ្ដាបង្អួចសំដែងព័តមានធំពីល្បែង។ មិត្តអាចឃើញការភ្នាល់និងចំនួនទឹកប្រាក់នៅក្នុងការចាក់ភ្នាល់ចុងក្រោយនេះ។

ផ្នែក Info សំដែងរយះពេលរបស់រចនាសម្ព័ន្ធ និង IDពិសេសរបស់ចំនួនបង្វិល។

ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ សំដែងលទ្ធផលនៃបណ្ដាវង់ល្បែងក្នុងរយះពេលជិតបំផុត។

អត្ថន័យរបស់បណ្ដាគ្រឿងចុច៖
Cancel - លុបចោលបណ្ដាការភ្នាល់
Undo - ដក់ចេញ chipចុងក្រោយ
Rebet - ចាក់ដូចវង់មុននេះ
Confirm - បញ្ជាក់ការចាក់ផ្នាល់។

នៅខាងក្រោមសំដែងផ្នែក casino។វារួមមាន៖

គណនីនាបច្ចុប្បន្ន
គណនីរបស់អ្នកនាបច្ចុប្បន្ន។នេះគឺជាទឹកប្រាក់មិត្តប្រើប្រាស់ដើម្បីលេងល្បែង casino

យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបណ្ដា malfunctions៖ កំហោះនេះធ្វើអោយបាត់បងប្រាក់និងលើកលេង។

មិនទាក់ទង
ប្រសិនបើមិត្តមិនទាក់ទងបានដោយការផ្សព្វផ្សាយ ការភ្នាល់របស់មិត្តបានកត់និងទូទាត់តាមលិទ្ធផលរបស់វងល្បែង។ មើលលទ្ធផលនៅ game history។

More Rules :
ភ្នាល់ត្រង់
មិត្តអាចជ្រើសរើសលេខណាក៏បានដែរ រួមទាំងលេខ០ ។ចំនួនទឹកប្រាក់បានសរសេរនៅលើតុ Roulette table ។

ភ្នាល់គូ
មិត្តអាចភ្នាល់នៅ២លេខដោយការដាក់ chip នៅលើបន្ទាត់កណ្ដាលរវាង២លេខ។ ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាណនេះខ្ពស់ជាងទឹកប្រាក់ភ្នាល់ត្រង់២ដង

ភ្នាល់ផ្លូវ
ដើម្បីអាចចាក់ភ្នាល់នៅលើជួរមាន៣លេខ(បន្តាត់មួយ) ដាក់ chip នៅលើបន្ទាត់របស់តុ roulette នៅចុងក្រោយរបស់ជួរ។ ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាណនេះខ្ពស់ជាងទឹកប្រាក់ភ្នាល់ត្រង់៣ដង។

ភ្នាល់ជ្រុង
មិត្តអាចចាក់ភ្នាល់៤លេខដោយការដាក់ Chips នៅកន្លែង៤លេខជួបគ្នា។ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាណនេះខ្ពស់ជាងទឹកប្រាក់ភ្នាល់ត្រង់៤ដង។

ភ្នាល់៤
មិត្តអាចចាក់ភ្នាល់នៅលេខ0, 1, 2,និង 3 ដោយការដាក់ Chips នៅលើបន្ទាត់រវាង០ និងជួរដំបូងជាបជាមួយវា។ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាណនេះខ្ពស់ជាងទឹកប្រាក់ភ្នាល់ត្រង់៤ដង។

ភ្នាល់តាមបន្ទាត់
មិត្តអាចចាក់ភ្នាល់២ជួរ។ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាណនេះខ្ពស់ជាងទឹកប្រាក់ភ្នាល់ត្រង់៦ដង។

ភ្នាល់ជួរ
មិត្តអាចចាក់ភ្នាល់តាម២ជួរ។ ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាណនេះខ្ពស់ជាងទឹកប្រាក់ភ្នាល់ត្រង់៦ដង។

ភ្នាល់សរសរ
មានចន្លោះ៣បានសរសេរថា៖ ២ស៊ី១ នៅចុងក្រោយជួរនិមួយៗ។ប្រសិនបើត្រូវលេខណា មិត្តនឹងទទួលបាន2:1; 0ជាលេខចាញ់។ ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាណនេះខ្ពស់ជាងទឹកប្រាក់ភ្នាល់ត្រង់១០ដង។

ភ្នាល់ក្រហម/ខ្មៅ , គូ/សេស ,ទាប /ខ្ពស់
មិត្តអាចភ្នាល់ពាក់កណ្ដាលលេខនៅលើតុ roulette(មិនរាប់បញ្ចូល០) ប្រអូបនិមួយៗមាន១៨លេខ។ ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាណនេះខ្ពស់ជាងទឹកប្រាក់ភ្នាល់ត្រង់២០ដង។

ភ្នាលអប្បបរមា
ចំនួនទឹកប្រាក់ចាក់ភ្នាល់តិចបំផុតត្រូវស្មើនឹងចំនួនទឹកប្រាក់បានកំណត់នៅលើតុ(មើលសញ្ញា Min)។

Voisins du zero

 • ជាការភ្នាល់មានលេខរបស់ Voisinsដូចជា៖ 22, 18, 29, 7, 28, 12, 35, 3, 26, 0, 32, 15, 19, 4, 21, 2, 25.នេះគ្រាន់តែជាពាក់កណ្ដាលលេខនៅតុ Roulette រួមទាំង០។ អ្នកលេងត្រូវមានChips ចំនួន៩របស់ដំលៃណាក៏បានជ្រើសរើស។ បណ្ដា Chips បានដាក់ដូចជា៖ចំនួនទឹកប្រាក់បានកំណត់ដោយការបែងចែកលេខ៖ 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 32/35,។ Chips ២នៅក្នុងការភ្នាល់ក្រុមបី(ភ្នាល់ជួរ) 0-2-3និងChips ២នៅក្នុងចន្លោះ25-29(ភ្នាល់ជ្រុង)

បញ្ជីលទ្ធផលឈ្នះ

បើឈ្នះជា១ក្នុងចំណោមលេខ៖អ្នកលេងទទួលបានចំណូលជាក់ស្ដែងរបស់អ្នកលេង
4, 7, 12, 15, 18, 19, 21, 22, 32, 35 17 chips (17:1) + 1 chip 17 + 1 - 9 = 9 chips
0, 2, 3 22 chips (11:1) + 2 chip 22 + 2 - 9 = 15 chips
25, 26, 28, 29 16 chips (8:1) + 2 chips 16 + 2 - 9 = 9 chips

ស្មើ

 • អ្នកលេងអាចចាក់ភ្នាល់ Chips ៦ រួមមានបណ្ដាលេខដូចជា៖ 27, 13, 36, 11, 30, 8, 23, 10, 5, 24, 16, 33។នេះបានហៅថាស្មើក្នុងតុ Roulette។ Chips និមួយៗបានបែងចែកដូចជា៖5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30, 33/36។ ដូច្នេះ ប្រាក់ចំណេញជាក់ស្ដែងគឺ៖17 + 1 - 6 = 12 chips. ដូច្នេះការទូទាត់គឺ 12:6 ឬ2:1.

Orphelins

 • អ្នកលេងបានជ្រើសរើសបណ្ដាលេខ៖ 17, 34, 6, 1, 20, 14, 31, 9។ បណ្ដាការភ្នាល់លេខនេះបានហៅថា Orphelins ក្នុងក្ដារ Roulette។អ្នកលេងជូនChips ៥អោយអ្នកចែកបៀ ក្នុងនោះបានភ្នាលដូចជា៖ ភ្នាលត្រង់១ និងភ្នាល់តាមលេខដូចជា៖6/9, 14/17, 17/ 20, 31/34។ កំណត់សម្គាល់ បើចាក់ភ្នាល់លេខ១៧គឺ ត្រូវតាមការបែងចែកដូចជា (14/17 និង 17/20)និងផលប្រយោជន៏អាចគួបផ្សំដូចជា៖
បើឈ្នះជា១ក្នុងចំណោមលេខ៖អ្នកលេងទទួលបានចំណូលជាក់ស្ដែងរបស់អ្នកលេង
1 35 chips (35:1) + 1 chip 35 + 1 - 5 = 31 chips
6, 9, 14, 20, 31, 34 17 chips (17:1) + 1 chips 17 + 1 - 5 = 13 chips
17 34 chips (17:1) + 2 chips 34 + 2 - 5 = 31 chips

Neighbors

 • ភ្នាល់បណ្ដាលេខនៅលើតុនិងបណ្ដាលេខនៅខាងស្តាំនិងឆ្វេងលេខនេះ។ ដើម្បីចាក់ភ្នាល់នេះ អ្នកលេងត្រូវការមានchips ៥។ ចំនួនប្រាក់បង់ចាក់ស្ដែងគឺ៖ 35 + 1 - 5 = 31 chips.
Jeu zero
Zero game គឺឈ្មោះលេខជិតបំផុតជាមួយលេខ០។ បណ្ដាលេខដូចជា៖ 12, 35, 3, 26, 0, 32, 15.ចាក់ភ្នាល់ជាមួយChips ៤។ Chipsនិមួយៗបានដាក់តាម៖ : 0/3, 12/15, 32/35 និង 1 chip សំរាប់លេខ 26
Chip Covers ហៅអោយឈ្មោះបង់ថ្លៃ
1 numberភ្នាល់ត្រង់35 to 1
2 numbersភ្នាល់គូ17 to 1
3 numbersភ្នាល់ផ្លូវ11 to 1
4 numbersភ្នាល់ជ្រុង8 to 1
4 numbersភ្នាល់៤8 to 1
6 numbersភ្នាល់ជួរ5 to 1
12 numbersភ្នាល់ឡូរឬភ្នាល់សរសរ2 to 1
18 numbersភ្នាល់ក្រហម/ខ្មៅ , គូ/សេស ,ទាប /ខ្ពស់1 to 1

Note: You can place bets that involve two, three, or even four numbers. For example, using the zero, you can place bets on: 1+0, 1+2+0, 2+0, 3+0, or 1+2+3+0.

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធី៖

 1. ពេលដែលគ្រាប់រ៉ូឡែតវិលជុំតិចជាងបាំ្រដងគឺហៅថា Bad spin។
 2. ករណីដែលគ្រាប់រ៉ូឡែតដាក់មិនបានត្រឹមត្រូវគឺតំរូវធ្វើការបាញ់ឡើងវិញ។
 3. គ្រាប់រ៉ូឡែតត្រូវតែវិលបញ្ច្រាស់រង្វង់កង់។ បើមិនដូច្នោះ គឺត្រូវបាញ់ម្តងទៀត។
 4. ហ្គេមដែលមានលទ្ធផលខុសនឹងត្រូវបានកែដំរូវ។