បទបញ្ចាផ្ទៃក្នុង

Casino Games

 1. Black and White
 2. Greyhounds Park
 3. Derby
 4. Instant Lotto
 5. Jackpot7
 6. Pokerbet
 7. Rollup
 8. Lucky Wheel
1. Black and White

Betsអាចចែកជា២ប្រភេទសំខាន់ៗ៖:

 • តាមការកំណត់ការភ្នាល់ល្បែង អ្នកលេងនិមួយៗអាចជ្រើសរើសលទ្ធផលដូចជា៖
  • ALL WHITE — ឆ្នោតទាំង៣ពណ៏ស;
  • 2 WHITE — ឆ្នោត២ពណ៏សនិងឆ្នោត១ខ្មៅ;
  • 2 BLACK —ឆ្នោត២ពណ៏ខ្មៅនិងឆ្នោត១ខ្មៅ;
  • ALL BLACK — ឆ្នោតទាំង៣ពណ៏ខ្មៅ
 • រួមជាមួយការភ្នាល់ល្បែង អ្នកលេងសាកល្បងទាយពណ៏របស់ឆ្នោតនិមួយៗ។
2. Greyhounds Park

Raceភ្នាល់ម្ដង

ប្រភេទ ពិពណ៏នា

Single

អ្នកលេង ម្នាក់បានជ្រើសរើសតែមួយដង(dog)។មិត្តនឹងឈ្នះ បើអ្នកជ្រើសរើសបានត្រូវ

Forecast

ម្នាក់ទាយ dogនឹងឈ្នះ ហើយ dogត្រឡប់មកវិញគឺឈ្នះ។ តាមនោះ អាចជ្រើសរើសប្រភេទ២៖ Straightព្យារណ៏និងព្យាករណ៏ផ្ទុយ។ Straight forecast (SFC)ទាយតាមលំដាប់។ Reverse forecast (RFC កិច្ចសន្យាកកទុក) greyhounds មិនទទួលបានថ្នាក់ទីមួយនិងទីពីរ។

Forecast Combination

ផែនការទាំងមូលអាចរួមសហការជាមួយគ្នាអោយការជ្រើសរើសចំនួន៣ឬផ្សេងទៀត ហើយក្នុងនោះដាក់ការបញ្ចប់ដំបូងនិងថ្នាក់ទី២ដាក់លំដាប់ដោយសេរីភាព។បើការជ្រើសរើសdogបាន៣ដង គឺសរុបបានភ្នាល់៦។

Tricast

ការភ្នាល់ tricastមួយដូចជាការទាយភ្នាល់ លើកលែងតែការភ្នាល់បានដាក់តាមលំដាប់របស់ការជ្រើសរើសដំបូង និងមិនមែនជា២លើកដំបូង។ ដូច្នេះ តិចបំផុតមានការជ្រើសរើសចំនួន៣ និងបានបញ្ចប់តាមការកំណត់លំដាប់របស់ការភ្នាល់ល្បែងដើម្បីទទួលបានឈ្នះ។

Tricast Combination

បណ្ដាការជ្រើសរើសមានចំនួនពី៣ឬច្រើនជាង ក្នុងការប្រកួតជាមួយ greyhoundsណាមួយ ដើម្បីមានការបញ្ជប់ដំបូង ទី២ និងទី៣។ ភាគហ៊ុនរបស់អង្គការនឹងបានគុណជាមួយចំនួនភាគហ៊ុនសរុបរបស់ការភ្នាល់នេះ។

ការព្យាករណ៍ការភ្នាល់
ប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តការព្យាករណ៍ការភ្នាល់ នោះមានករណីអាចដើម្បីប្រើប្រព័ន្ធពង្រាងពិសេស។ ដើម្បីបង្ហាញប្រព័ន្ធសំរាប់ការព្យាករណ៍ការភ្នាល់ សូមជ្រើសយក FORECAST ONLY នៅខាងលើតារាងអ្នកប្រណាំងនៅក្នុង Race Bets (នៅទំរង់ផ្នែកខាងឆ្វេងអេក្រង់)។
ប្រព័ន្ធការព្យាករណ៍ការភ្នាល់គឺជាប្រព័ន្ធពង្រាងដែលឆ្លងកាត់ទីទីមួយនៃប្រព័ន្ធពិសេសម៉្យាង (ជម្រើសខ្សែបញ្ឈរ) ជាមួយនិងទីទីពីរនៃប្រព័ន្ធពិសេសម៉្យាង (ជម្រើសខ្សែផ្តេក)។ ចំនុចជួបគ្នានៃគូមួយៗបង្ហាញអោយឃើញនៅការព្យាករណ៍ការភ្នាល់មួយ។ មានជម្រើសការព្យាករណ៍ការភ្នាល់ចំនួន30 ដែលមួយៗបង្ហាញជាមួយប្រអប់ផ្សេងៗនៅលើប្រព័ន្ធ។ ហាងឆេងនៃគូមួយៗគឺបង្ហាញនៅលើទីតាំងសមរម្យ។

Multiple Bets

ប្រភេទ ពិពណ៏នា
Single អ្នកលេង ម្នាក់បានជ្រើសរើសតែមួយដង(dog)។
Double ការភ្នាល់នេះ មានការជ្រើសរើស២ខុសគ្នា។ បើមិត្ត ជ្រើសរើសទាំង២នេះបានត្រូវ គឺឈ្នះហើយ។
Treble ការភ្នាល់នេះ មានការជ្រើសរើស៣ខុសគ្នា។ បើមិត្ត ជ្រើសរើសទាំង៣នេះបានត្រូវ គឺឈ្នះហើយ។
Accumulator ការភ្នាល់បានជ្រើសរើស៤ឬច្រើនជាងទៀតប្រភេទនៃការភ្នាល់ខុសគ្នា ដូចជា៖ 4F, 5F, 6F …លៗ… Accumulator (4F)គឺជាអក្សរកាត់របស់ Accumulator ៤ដងឬការភ្នាល់ក្នុងមួយដងជាមួយការជ្រើសរើសទាំង៤។
Patent នេះមានភ្នាល់ច្រើនដង។វាមានការជ្រើសរើស៣ដងនិង ល្បែងលេងចំនួន៣ដែលម្ខាងម្នាក់ ៣គូរ និង1 treble។ ជាមួយប្រការនេះ ការភ្នាល់មានការជ្រើសរើសតែមួយគត់ដើម្បីលោកអ្នក់នាងទទួលបានឈ្នះ។
Trixie វារួមមានការជ្រើសរើសចំនួន៣ក្នុងការភ្នាល់ខុសៗគ្នា។វាមាន៣គូរនិង 1 treble ។ការភ្នាល់នេះមានការជ្រើសរើសតែមួយដើម្បីទទួលបានឈ្នះ ហើយបន្តទៀត។
Yankee វារួមមានការជ្រើសរើសចំនួន៤ក្នុងការភ្នាល់ខុសៗគ្នា។ Yankeeមួយបានបង្កើតដោយការភ្នាល់ចំនួន១១ - ៦គូរ ៤ trebleនិងមួយ accumulator ។តិចបំផុតគឺមានការជ្រើសរើស២ដើម្បីទទួលបានឈ្នះ ដើម្បីត្រឡបមកវិញ។
Super Yankee វារួមមានការជ្រើសរើសចំនួន៥ក្នុងការភ្នាល់ខុសៗគ្នា។ Super Yankeeមួយបានបង្កើតដោយការភ្នាល់២៦-១០គូ 10 trebles, 5 accumulator fourfolds និង1 accumulator៥ដង។តិចបំផុតគឺមានការជ្រើសរើស២ដើម្បីទទួលបានឈ្នះ ដើម្បីត្រឡបមកវិញ។
Heinz វារួមមានការជ្រើសរើសចំនួន៦ក្នុងការភ្នាល់ខុសៗគ្នា។ Heinzមួយមានការភ្នាល់ចំនួន៥៧-១៥គូ20 trebles, 15 accumulator fourfolds, 6 fivefoldsនិងម្ដងបានកើន៦ដង។ តិចបំផុតគឺមានការជ្រើសរើស២ដើម្បីទទួលបានឈ្នះ ដើម្បីត្រឡបមកវិញ។
Super Heinz វារួមមានការជ្រើសរើសចំនួន៧ក្នុងការភ្នាល់ខុសៗគ្នា។ Heinzមួយមានការភ្នាល់ចំនួន១២០-២១គូ, 35 trebles, 35 accumulator fourfolds, 21 fivefolds, 7 sixfolds និងម្ដងបានកើន៧ដង។ តិចបំផុតគឺមានការជ្រើសរើស២ដើម្បីទទួលបានឈ្នះ ដើម្បីត្រឡបមកវិញ។
Goliath វារួមមានការជ្រើសរើសចំនួន៨ក្នុងការភ្នាល់ខុសៗគ្នា។ Goliathមួយមានការភ្នាល់ចំនួន២៤៧-២៨គូ, 56 trebles, 70 accumulator fourfolds, 56 fivefolds, 28 sixfolds, 8 sevenfoldsនិងម្ដងបានកើន៨ ដង។ តិចបំផុតគឺមានការជ្រើសរើស២ដើម្បីទទួលបានឈ្នះ ដើម្បីត្រឡបមកវិញ។
3. Derby

Single Bet
Singleឬការភ្នាល់ជាការភ្នាល់លទ្ធផលនៃសេះនឹងទទួលឈ្នះ។ ការភ្នាល់អាចបំបែកគ្នាបាននិងឯករាជ។ អ្នកលេងល្បែងអាចភ្នាល់ទៅលើលទ្ធផលរបស់ការប្រកួតផ្សេងៗ។ ប្រការនេះបានអនុវត្តន៏ដោយការជ្រើសរើសដៃគូក្នុងការប្រកួតប្រឡង សមស្រប់នេះ។

Race Bets

Bet Type ពិពណ៏នា
Single អ្នកលេង ម្នាក់បានជ្រើសរើសតែមួយដង(horse)។មិត្តនឹងឈ្នះ បើអ្នកជ្រើសរើសបានត្រូវ
Forecast ការទាញទុកមុនមួយថាមិនមែនជាថ្ងៃដែលសេះទទួលបានឈ្នះ និងសេះចូលថ្នាក់ទី២គឺល្អហើយ។ តាមនោះអាចភ្នាល់តាម២ប្រភេទ៖ Straightព្យាករណ៏និងព្យាការណ៏ផ្ទុយ។ ព្យាករណ៏Straight (SFC) គឺទាយទុកជាមុនសេះណាបានបញ្ជប់ការប្រណាំងនេះ ហើយឈ្មោះបានដាក់តាមលំដាប់។ ជ្រើសរើសការព្យាករណ៏ Reverse(RFC ការរើសយក) មានន័យថា សេះមិនទទួលបានថ្នាក់ទី១ឬទី២ ដាក់មួយក្នុង២។
Forecast Combination រួមមានការជ្រើរើសទាំង៣ឬជ្រើសរើសសេះមួយក្នុងចំណោមសេះ២ដើម្បីសំរេចជាលើកដំបូងនិងលើកទី២តាមលំដាប់ផ្សេងៗ ភាគហ៊ុនរបស់អង្គការនឹងបានគុណជាមួយចំនួនការរួមសហការអោយភាគហ៊ុនដាក់ភ្នាល់សរុបនេះ។ បើមានសេះចំនួន៣នេះបានជ្រើសរើសនឹងទទួលបានភ្នាល់ចំនួន៦។
Tricast Tricastមួយដូចជាបណ្ដាការការព្យាករណ៏ភ្នាល់ទៅលើសេះចំនួន៣លើកដំបូងនិងមិនជា២លើកដំបូង។ ដូច្នេះ មានសេះចំនួន៣តិចបំផុតដែលបានជ្រើសរើសនិងត្រូវបញ្ជប់ប្រកោបដោយត្រឹមត្រូវតាមលំដាប់ធ្លាប់ដែលបានកំណត់អោយការភ្នាល់ដើម្បីទទួលបានឈ្នះ។
Tricast Combination រួមមានការជ្រើរើសទាំង៣ឬជ្រើសរើសសេះមួយក្នុងចំណោមសេះ៣ដើម្បីសំរេចជាលើកដំបូងនិងលើកទី២ លើកទី៣។ ភាគហ៊ុនរបស់អង្គការនឹងបានគុណជាមួយចំនួនការរួមសហការអោយភាគហ៊ុនដាក់ភ្នាល់សរុបនេះ។

Multiple Bets

ប្រភេទ ពិពណ៏នា
Single អ្នកលេង ម្នាក់បានជ្រើសរើសតែមួយដង(horse)
Double ការភ្នាល់នេះរួមមានការជ្រើសរើស២ក្នុងបណ្ដាការប្រណាំងខុសពីគ្នា។មិត្តនឹងឈ្នះ បើអ្នកជ្រើសរើសបានត្រូវ
Treble ការភ្នាល់នេះរួមមានការជ្រើសរើស៣ក្នុងបណ្ដាការប្រណាំងខុសពីគ្នា។មិត្តនឹងឈ្នះ បើអ្នកជ្រើសរើសបានត្រូវ
Accumulator ការភ្នាល់នេះរួមមានការជ្រើសរើស៤ក្នុងបណ្ដាការប្រណាំងខុសពីគ្នា។ការភ្នាល់មានប្រភេទខុសគ្នា បានកំណត់ដូចជា៖4F, 5F, 6F…លៗ… Accumulator (4F)ជាអក្សរកាត់របស់ Accumulator ៤ដង ឬភ្នាល់មួយជាមួយការជ្រើសរើសចំនួន៤។
Patent វាមានការភ្នាល់ជាច្រើន។ វាមានការជ្រើសរើស៣និងបានបង្កើតដោយរាយ៣ គូ៣ និង trebleមួយ។ ចំពោះការភ្នាល់នេះ មាន ការជ្រើសរើសឈ្នះតែមួយដើម្បីត្រឡប់ មកវិញ។
Trixie វាមានការភ្នាល់ជាច្រើន។ វាមានការជ្រើសរើស៣និងបានបង្កើតដោយរាយ៣ គូ៣ និង trebleមួយ។ ចំពោះការភ្នាល់នេះ មាន ការជ្រើសរើសឈ្នះតែមួយដើម្បីត្រឡប់ មកវិញ។
Yankee វាមានការភ្នាល់ជាច្រើន បានបង្កើតឡើងដោយការជ្រើសរើសចំនួន៤ក្នុងបណ្ដាការភ្នាល់ខុសៗពីគ្នា។ Yankeeមួយបានបង្កើតឡើងដោយការភ្នាល់១១ - គូ៦ trebles និង accumulatoមួយ។តិចបំផុតគឺ មួយក្នុងចំណោមការជ្រើសរើស២នឹងឈ្នះដើម្បីអ្នកត្រឡប់មកវិញ។
Super Yankee វាមានការភ្នាល់ជាច្រើន បានបង្កើតឡើងដោយការជ្រើសរើសចំនួន៥ក្នុងបណ្ដាការភ្នាល់ខុសៗពីគ្នា។ Super Yankeeមួយបានបង្កើតឡើងដោយការភ្នាល់២៦ - គូ១០ trebles១០, accumulator៥ មួយជា៤និង accumulatorមួយ មួយជា៥។តិចបំផុតគឺ ការជ្រើសរើស២នឹងឈ្នះដើម្បីអ្នកត្រឡប់មកវិញ។
Heinz វាមានការភ្នាល់ជាច្រើន បានបង្កើតឡើងដោយការជ្រើសរើសចំនួន៦ក្នុងបណ្ដាការភ្នាល់ខុសៗពីគ្នា។ Heinzមួយមានភ្នាល់៥៧ - គូ១៥ trebles២០ accumulator១៥ មួយជា៤ ៦ មួយជាប្រាំ និង១ មួយជាប្រាំមួយ។តិចបំផុតគឺ ការជ្រើសរើស២នឹងឈ្នះដើម្បីអ្នកត្រឡប់មកវិញ។
Super Heinz វាមានការភ្នាល់ជាច្រើន បានបង្កើតឡើងដោយការជ្រើសរើសចំនួន៧ក្នុងបណ្ដាការភ្នាល់ខុសៗពីគ្នា។ Super Heinz មួយមានភ្នាល់៥៧ - គូ១៥ trebles៣៥, 35 accumulator មួយជាបួន, ២១មួយជាប្រាំ, ៧ មួយជាប្រាំមួយ និង ១ មួយជាប្រាំពីរ។តិចបំផុតគឺ ការជ្រើសរើស២នឹងឈ្នះដើម្បីអ្នកត្រឡប់មកវិញ។
Goliath វាមានការភ្នាល់ជាច្រើន បានបង្កើតឡើងដោយការជ្រើសរើសចំនួន៨ក្នុងបណ្ដាការភ្នាល់ខុសៗពីគ្នា។ Goliath មួយបានបង្កើតឡើងដោយការភ្នាល់២៤៧ - គូ២៨, trebles៥៦, ៧០ accumulator មួយជាបួន, ៥៦មួយជាប្រាំ, ២៨ មួយជាប្រាំមួយ, ៨ មួយជាប្រាំ ពីរនិង ១ មួយជាប្រាំបី។តិចបំផុតមាន ការជ្រើសរើស២នឹងឈ្នះដើម្បីអ្នកត្រឡប់មកវិញ។
Lucky 15 វាមានការភ្នាល់ជាច្រើន បានបង្កើតឡើងដោយការជ្រើសរើសចំនួន៤ក្នុងបណ្ដាការភ្នាល់៤ខុសពីគ្នា។ Lucky 15 មួយមានភ្នាល់១៥ - រាយ៤, គូ៦ trebles៤, និង១ មួយជាបួន។ តិចបំផុតមានការជ្រើសរើស១នឹងឈ្នះដើម្បីអ្នកត្រឡប់មកវិញ។
Lucky 31 វាមានការភ្នាល់ជាច្រើន បានបង្កើតឡើងដោយការជ្រើសរើសចំនួន៥ក្នុងបណ្ដាការភ្នាល់៥ខុសពីគ្នា។ Lucky 31 មួយមានភ្នាល់៣១ - រាយ៥, គូ១០ trebles១០, ៥ មួយជាបួននិង១ មួយជាប្រាំ។ តិចបំផុតមានការជ្រើសរើស១នឹងឈ្នះដើម្បីអ្នកត្រឡប់មកវិញ។
Lucky 63 វាមានការភ្នាល់ជាច្រើន បានបង្កើតឡើងដោយការជ្រើសរើសចំនួន៦ក្នុងបណ្ដាការភ្នាល់៦ខុសពីគ្នា។ Lucky 63 មួយមានភ្នាល់៣១ - រាយ៦, គូ១៥ trebles២០, ១៥ មួយជាបួន, ៦មួយជាប្រាំនិង១ មួយជាប្រាំមួយ។ តិចបំផុតមានការជ្រើសរើស១នឹងឈ្នះដើម្បីអ្នកត្រឡប់មកវិញ។
4. Instant Lotto

Easy Money
ចូរទាយពណ៏អោយបណ្ដាបាល់នឹងបានអូសទាញ។

Evaders
ភ្នាល់ទៅលើលេខណា លេខនោះនឹងមិនបានអូសទាញ។

Jackpot
សាក់ល្បងទាយ Jackpot តាមលំដាប់ដើម្បី Jackpotឈ្នះ។ មិ្តអាចជ្រើសរើសបាលចំនួន5-10 អោយសមស្របជាមួយ បាល់ Jackpot ៥។ ជ្រើសរើសពី៥ដល់១០លេខ។ ដើម្បីឈ្នះ Jackpot តិចបំផុតនឹងមាន៥លេខបានអូសទាញ។ បើមិត្តជ្រើសរើសលេខកាន់តែច្រើន ឪកាស់ឈ្នះនឹងកាន់តែច្រើនឡើង។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ចំនួនភាគហ៊ុននឹងចំណុះទៅលើចំនួនបាល់ដែលបានជ្រើសរើស។ បណ្ដាលក្ខណះរបស់ Jackpotគឺ មិត្តមិនបានជ្រើសរើសចំនួនភាគហ៊ុន។ ចំពោះប្រភេទ Jackpotចាក់ភ្នាល់ ការកំណត់ចំនួនភាគហ៊ុនគឺ specifed។

Picks
ជ្រើសរើស១ដល់៤លេខ និងភ្នាល់លេខនឹងត្រូវលេខចំនួន៦បានអូសទាញ។

Even & Odds
ទាយអំពីការជ្រើសយកលេខ តាមចំនួនបាលឬចំនួនបាលសរុបបានអូសទាញ អាចសេសឬគត់គូរ។

Totals
ចូរទាយអំពីលើកអូសទាញសរុប។ មានការភ្នាល់៣ដង៖ ១៤៩ឬខ្ពស់ជាង ចន្លោះ១៤៦និង១៤៨

Lucky
ការភ្នាលទៅលើ "Lucky សរុប" របស់បាលដែលបានអូសទាញ។ "Lucky សរុប" ជាសរុបតួរលេខរបស់លេខសរុប។ "Lucky សរុប" គឺសរុបតួរលេខរបស់លេខសរុប។នេះមានន័យថា បូកសរុបបាល់ ៦ ឧទាហរណ៏៖ ១៨២ "Lucky សរុប" គឺផលបូក 1+8+2=11

Mixer
នេះគឺជាការប្រមូលផ្តុំបណ្ដា mini-games។ ការភ្នាល់តាមការខុសពីគ្នារបស់បណ្ដាបាល់។

Stripes & Solids
ភ្នាលអំពីចំនួននិងសមាយោគរបស់ធ្នូតនិងបាលសុទ្ធនឹងបានអូសទាញ។

Specials
នេះគឺជា mini-games, មិត្តភ្នាល់តាមលទ្ធផលខុសគ្នារបស់បាល់។

Ranges
នេះគឺជាការភ្នាល់ទៅលើកន្លែងចំនួន៧ ជាមួយការបូកសរុបរបស់ការអូសទាញម្ដង។ បណ្ដាជួរឬតិចជាង 51 - 100, 101 - 140, 141 - 160, 161 - 200, 201 - 250, 251 ឬច្រើនជាង។

Perms
(ឬការប្តូរ) ជាការភ្នាល់ពិសេស ការឈ្នះមិនគិតតាមការជ្រើសរើស ហើយថែមទាំងការជ្រើសរើសគួបផ្សំទៀត ផង (perms)។ មិត្តជ្រើសរើសចំនួនបាល់ច្រើន។ជ្រើសរើសពីលេខមួយដល់លេខ១៤។ បន្ទាប់មកទៀត ផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងភ្នាល់៖ រាយ គូ , Trebles និង Four-Folds។

Hilo
ភ្នាល់ទៅលើការផ្ទាល់របស់បាល់ឬសមាយោគរបស់បាល់ អាចខ្ពស់ជាងឬទាបជាងលេខណាមួយ។

Colors
ភ្នាល់បាលទី1, 2, 3, 4, 5, ឬ 6មានពណ៏នឹងបានអូសទាញ ឬ មិនមានពណ៏ណាបានអូសទាញ។

5. Jackpot7

ការសង
រង្វាន់7 ធ្វើការសងតាមលំដាប់នេះ៖ 0.10សងសំរាប់លេខដែលទាយត្រូវ1, 1.10សំរាប់2, 5.20សំរាប់ 3, 41.50 សំរាប់ 4, 550.00 សំរាប់ 5, ហើយនិង 13200.00 សំរាប់ការទាយត្រូវ 6 លេខ។

6. Pokerbet

Dead heat rules

Dead heat rules បានអនុវត្តន៏អោយ game, បើមានច្រើនជាងម្នាក់ឈ្នះ។ បណ្ដាភាគហ៊ុនបានចែកជាអោយអ្នកឈ្នះ។ ឧទាហរណ៏៖ បើមានមនុស្ស២នាក់ ទទួលរង្វាន់សេសគ្នា ៤០០និង5.00 និងម្នាក់លេង១០$ ទៅលើ5.00 គាត់នឹងទទួលបាន 25.00 $ ព្រោះ១០ $បានចែកជា២= $5 គុណជាមួយ5.00 ទទួលបាន $25.00.

ប្រភេទភ្នាល់

Winning Turn Card Color
ជ្រើសរើសពណ៏អោយ បណ្ដកាត, ដល់ពេលទទួលស្គាល់កាត Flop

Winning River Card Suit
ជ្រើសរើសឈ្នះ ភ្នាល់ដល់ពេលទទួលស្គាល់កាត Turn

Winning Hand
ជ្រើសរើសប្រភេទរង្វាន់នឹងបានទទួល ភ្នាល់ដល់ពេលទទួលស្គាល់កាត Flop

7. Rollup

នៅចំនុចចាប់ផ្តើមនៃហ្គេមមួយបង្ហាញពី random card/ die number/ slot wheel number។ បន្ទាប់ពីជុំមួយៗលេខដែលបានរើសយកគឺបង្ហាញនៅលើ control ។ ដូច្នេះអ្នកអាចដាក់ការភ្នាល់លើចំនុចដូចតទៅ៖

Hi ការភ្នាល់ដែលបៀបន្ទាប់ត្រូវសាប់, die number ត្រូវបានចោល ឬ slot wheel number ក្លាយជាខ្ពស់ជាងមួយដែលបានបង្ហាញមុននៅលើ control ។

Lo ការភ្នាល់ដែលបៀបន្ទាប់ត្រូវសាប់, die number ត្រូវបានចោល ឬ slot wheel number ក្លាយជាទាបជាងមួយដែលបានបង្ហាញមុននៅលើ control ។

Odd ភ្នាល់ដែលបៀបន្ទាប់ត្រូវសាប់, die number ត្រូវបានចោល ឬ slot wheel number ក្លាយជាហាងឆេងមួយ (ឧទាហរណ៍ 1, 3 រឺ 5 សំរាប់ die control)។

Even ភ្នាល់ដែលបៀបន្ទាប់ត្រូវសាប់, die number ត្រូវបានចោល ឬ slot wheel number ក្លាយជាហាងឆេងមួយ (ឧទាហរណ៍ 2, 4 រឺ 6 សំរាប់ die control)។

8. Lucky Wheel

ប្រភេទ ពិពណ៏នា
Number Bet លេខបានដាក់តាមចំនួនបានកំណត់(1-32)។ ភ្នាល់ឈ្នះបើបង្វិលកង់ឈប់នៅលេខនេះ។

Color Bet

Color bet បានដាក់លើផ្នែកពណ៏របស់កង់។ មានពណ៏ចំនួន៤។ ការភ្នាល់ឈ្នះ បើបង្វិលកង់ឈប់នៅផ្នែក៖ Blue (1-10), Green (11-24), Yellow (25-29), Red (30-32).

Number Range Bet

ភ្នាល់ Number Range បានកំណត់លើវិស័យមានចំនួនដែលបានកំណត់។ ជាមួយ៥លេខ មនាចន្លោះខុសពីគ្នា ៖1-7, 8-16, 17-20, 21-26, 27-32។ការភ្នាល់ឈ្នះ បើបង្វិលកង់ឈប់នៅផ្នែកដែលបានជ្រើរើស។

Odd Bet

Odd bet បានភ្នាល់លេខរាយទាំងលាយ។ ការចាក់ភ្នាល់ឈ្នះ ប្រសិនបើឈប់នៅលេខរាយណាក៏ដោយ។

Even Bet

Even bet បានភ្នាល់លេខគត់ទាំងលាយ។ ការចាក់ភ្នាល់ឈ្នះ ប្រសិនបើឈប់នៅលេខគត់ណាក៏ដោយ។

Lower Bet

Lower betរួមទាំងលេខទាំងលាយតិចជាងលេខបានសំដែងនៅទីកន្លែងមជ្ឈមណ្ឌលរបស់កង់។ ការចាក់ភ្នាល់ឈ្នះ ប្រសិនបើឈប់នៅលេខ ណាតិចជាងលេខ នាបច្ចុប្បន្ន។

Higher Bet

Higher Bet រួមទាំងលេខទាំងលាយធំជាងលេខបានសំដែងនៅទីកន្លែងមជ្ឈមណ្ឌលរបស់កង់។ ការចាក់ភ្នាល់ឈ្នះ ប្រសិនបើឈប់នៅលេខ ណាធំជាងលេខនា បច្ចុប្បន្ន។