បទបញ្ចាផ្ទៃក្នុង

iLotto

 1. ការណែនាំពីហ្គេម
 2. លទ្ធផល ហើយនិងការសង
1. ការណែនាំពីហ្គេម


ហ្គេម គឺជាប្រភេទល្បែងឆ្នោតមួយដែលផ្អែកទៅលើគេហទំព័រឆ្នោតជាផ្លូវការនៅក្នុង Shanghai, Jiangxi, China Social Welfare Lottery 3D, Chongqing, Tianjin និង XinJiang។ រាល់លទ្ធផលនៃការចេញទាំងអស់បង្កើតរួមជាប្រាំលេខទៅតាមលំដាប់ (ពីស្តាំ(ខ្ទង់ទី1) ទៅឆ្វេង (ខ្ទង់ទី៥) ដែលអ្នកអាចរើសយកលេខមួយក្នុងចំនោម 0​-9 សំរាប់ខ្ទង់មួយៗ (ខ្ទង់ទី5, ខ្ទង់ទី4, ខ្ទង់ទី3, ខ្ទង់ទី2, ខ្ទង់ទី1)។

M88 iLottoហ្គេម ផ្តល់ទិនន្ន័យថ្មីៗយោងតាមលទ្ធផលនៅការិយាល័យមួយៗ។ យើងផ្តល់ហ្គេមចំនួន12ប្រភេទ: គ្រាប់Lotto, គ្រាប់Lotto សេស/គូ, គ្រាប់Lotto ធំ/តូច, គ្រាប់Lotto combo, 2-ការតាំងក្រុម, 3-ការតាំងក្រុម3, 3-ការតាំងក្រុម6, ចំនួនបូក, 7- ចំនួនបូកតាមពណ៌, ចំនួនបូក សេស/គូ, ចំនួនបូកធំ/តូច, បន្ថែមតគ្នាចំនួនបូក ធំ/តូច និងសេស/គូ ដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ប្រភេទក្រុមផ្សេងគ្នា។ ទិនន្ន័យរបស់ប្រភេទហ្គេមមួយៗគឺនៅខាងក្រោម:

ប្រភេទភ្នាល់ ច្បាប់
គ្រាប់ Lotto គ្រាប់ Lotto អ្នកលេងរើសយកលេខទោលពី 0 ទៅ 9: (ខ្ទង់ទី5, ខ្ទង់ទី4, ខ្ទង់ទី3, ខ្ទង់ទី2, ខ្ទង់ទី1)
[ឧទាហរណ៍: រើសយកលេខ8 សំរាប់ខ្ទង់ទី២, ភ្នាល់សរុប: 1។​ លទ្ធផលគឺ "23384" ត្រូវជាមួយការភ្នាល់របស់អ្នក ដូចនេះអ្នកឈ្នះ]
  គ្រាប់ Lotto (ប្រភេទពហុគុណ) អ្នកលេងរើសយកលេខលើសពី១ ចាប់ពី 0 ទៅ 9: (ខ្ទង់ទី5, ខ្ទង់ទី4, ខ្ទង់ទី3, ខ្ទង់ទី2, ខ្ទង់ទី1)
[ឧទាហរណ៍: រើសយកលេខ4, 3, 9, សំរាប់ខ្ទង់ទី៣, ភ្នាល់សរុប: 3។ លទ្ធផលគឺ: "48376" ត្រូវជាមួយការភ្នាល់របស់អ្នក ដូចនេះអ្នកឈ្នះ]
  គ្រាប់ Lotto បន្ថែមតគ្នាឮ
2-ការតាំងបន្ថែមតគ្នា
3-ការតាំងបន្ថែមតគ្នា
4-ការតាំងបន្ថែមតគ្នា
5-ការតាំងបន្ថែមតគ្នា
លោកអ្នលជ្រើសរើសគូរលេខណាមួយពីលេខ០ដល់៩ (55thdigit, 4thdigit, 3rddigit, 2nddigit, 1stdigit)(ឧ.ភ្នាល់៣ផ្កាយParlay ជ្រើសរើសលេខ៤អោយ៣លេខ ជ្រើសរើសលេខ៣អោយចំនួន២លេខ, ជ្រើសរើសលេខ៥អោយ១លេខ.
  គ្រាប់ Lotto បន្ថែមតគ្នាឮ (ប្រភេទពហុគុណ)
2-ការតាំងបន្ថែមតគ្នា
3-ការតាំងបន្ថែមតគ្នា
4-ការតាំងបន្ថែមតគ្នា
5-ការតាំងបន្ថែមតគ្នា
លោកអ្នលជ្រើសរើសច្រើនគូរលេខណាមួយ(55thdigit, 4thdigit, 3rddigit, 2nddigit, 1stdigit)បណ្តាលេខត្រូវបញ្ចាក់ច្បាស់លាស់
(ភ្នាល់៣ផ្កាយParlay ជ្រើសរើសលេខ ៤,៥,៦ អោយលេ, ៣លេខអោយ៣,២,៤ ២លេខអោយលេខ៥,៦,៤អោយបណ្តាលេខ១។ លទ្ថផលគឺ៤៨.៤៣៥ សមស្រប់ជាមួយការភ្នាល់របស់លោកអ្នក ក្រោមមកលោកអ្នកជាអ្នកជ័យជំនះ)
  ធំ/តូច ភ្នាល់លើខ្ទង់ណាមួយ (ខ្ទង់ទី5, ខ្ទង់ទី4, ខ្ទង់ទី3, ខ្ទង់ទី2, ខ្ទង់ទី1) ទៅតាមលំដាប់ខ្ទង់ធំឬតូច។ តូច: គឺលេខ 0-4, ធំ: គឺលេខ 5-9។
[ឧទាហរណ៍: ភ្នាល់"ធំ"នៅខ្ទង់ទី1, លទ្ធផលគឺ"48436" ត្រូវជាមួយការភ្នាល់របស់អ្នក ដូចនេះអ្នកឈ្នះ]
  សេស/គូ ភ្នាល់លើខ្ទង់ណាមួយ (ខ្ទង់ទី5, ខ្ទង់ទី4, ខ្ទង់ទី3, ខ្ទង់ទី2, ខ្ទង់ទី1) ទៅតាមលំដាប់ខ្ទង់សេសរឺគូ។
[ឧទាហរណ៍: ភ្នាល់"គូ"នៅខ្ទង់ទី1, លទ្ធផលគឺ"48436" ត្រូវជាមួយការភ្នាល់របស់អ្នក ដូចនេះអ្នកឈ្នះ]
  ការបន្ថែមតគ្នា ការបន្ថែមតគ្នាសំដៅទៅលើការភ្នាល់លើការបន្សំនៃ ធំ/តូច, សេស/គូ សំរាប់មួយបុង។ [ឧទាហរណ៍: ភ្នាល់"គូ"នៅខ្ទង់ទី2 លេខគឺ "ធំ" លទ្ធផលគឺ"48486"ត្រូវជាមួយការភ្នាល់របស់អ្នក ដូចនេះអ្នកឈ្នះ សំគាល់ៈ អ្នកលេងអនុញ្ញាតអោយភ្នាល់តែមួយប្រភេទគត់ក្នុងខ្ទង់ដូចគ្នា]
ក្រុម 2 ក្រុម រើសយក ២លេខរឺច្រើន។ អ្នកនឹងឈ្នះនៅពេលណាដែលលទ្ធផលដូចដែលអ្នកបានរើស។
[ឧទាហរណ៍: ភ្នាល់"2, 8", ចំនួនភ្នាល់: 1។ លទ្ធផលគឺ "11282" លេខចំនួនពីរដែលដូចលទ្ធផល, នោះអ្នកនឹងឈ្នះ)។ លេខពីរខ្ទង់ចុងក្រោយមិនចាំបាច់ដូចគ្នាសុទ្ធសាធទេ។
គូ រើសយក១លេខរឺច្រើនសំរាប់ខ្ទង់ទី១និងខ្ទង់ទី២។ អ្នកនឹងឈ្នះបើសិនលទ្ធផលដូចការរើសរបស់អ្នក។
[ឧទាហរណ៍: ភ្នាល់"1, 8" សំរាប់ខ្ទង់ទី២ និង"2, 8" សំរាប់ខ្ទង់ទី១។ បើសិនលទ្ធផលគឺ "11682", អ្នកនឹងឈ្នះលើហាងឆេងដែលមិនមែនគូ។ បើសិនលទ្ធផលគឺ "11688", អ្នកនឹងឈ្នះលើហាងឆេងដែលគូ]
ក្រុម 3x3 ទោល រើសយកលេខតែមួយគត់សំរាប់ខ្ទង់ទី៣, ទី២ និងទី១។ លេខចំនួនពីរត្រូវតែដូចគ្នា(នៅជួរណាក៏បាន)។ អ្នកនឹងឈ្នះបើសិនលេខ៣ខ្ទង់ចុងក្រោយស្ថិតក្នុងលេខដែលអ្នកបានរើសជាមួយនឹងលេខចំនួន២ដូចគ្នាដោយមិនគិតពីជួរ។
[ឧទាហរណ៍: ភ្នាល់"2, 2, 8", សរុប។ លទ្ធផលគឺ "11282"លេខចំនួន២ត្រូវនឹងលទ្ធផល, ដូចនេះអ្នកនឹងឈ្នះ]
ចំនួនពហុគុណ រើសយក ២លេខរឺច្រើន។ អ្នកនឹងឈ្នះបើសិនលទ្ធផលលេខបីខ្ទង់ចុងក្រោយចេញមកត្រូវគ្នាជាមួយលេខដែលអ្នកបានរើសជាមួយនឹង២លេខដូចគ្នាដោយមិនគិតលំដាប់។
[ឧទាហរណ៍: រើសយក "2,8,9,4" សរុបភ្នាល់១២, លទ្ធផលគឺ "11282"។ លេខបីខ្ទង់ចុងក្រោយគឺស្ថិតក្នុងលេខដែលអ្នកបានរើស ដូចនេះអ្នកនឹងឈ្នះ]
ក្រុម 3x6   ជ្រើសរើសលេខ3បន្ថែមទៀត។ អ្នកនឹងឈ្នះប្រសិនបើលេខ3ខ្ទងចុងក្រោយក្នុងលទ្ទផលមានលេខដែលអ្នកជ្រើសរើសហើយលេខនោះមិនមែននៅខាងខ្ទងមុខ។ 
[ ឧទាហរណ៍៖ អ្នកជ្រើសរើស "2​  8  9" ភ្នាល់សរុប៖ ភ្នាល់1 លទ្ទផលគឺ "119928" 3លេខគឺមិនមានលេខរាងដូចគ្នា អ្នកនៅតែឈ្នះ។ ]
ចំនួនបូក ចំនួនបូក ជ្រើសយកមួយលេខពី 0-27 យកជាលេខនៃការបូកលេខខ្ទង់ទី៣, លេខខ្ទង់ទី២, លេខខ្ទង់ទី១
[ឧទាហរណ៍: ភ្នាល់លេខ១២ ជាចំនួនបូក, ចំនួនភ្នាល់គឺ ១, លទ្ធផលគឺ "11552", ចំនួនបូកនៃ 5+5+2=12, អ្នកនឹងឈ្នះ]
7-ចំនួនបូកតាមពណ៌ ជ្រើសយកចំនួនបូកតាមពណ៌1នៅចន្លោះជួរទាំង៧ពណ៌។
[ឧទាហរណ៍: ភ្នាល់យកចំនួនបូកពណ៌៧ "ពណ៌ខៀវ [16-19], ភ្នាល់១, លទ្ធផលគឺ "11557", ចំនួនបូកនៃខ្ទង់ទី៣, ខ្ទង់ទី២, ខ្ទង់ទី១គឺ 5+5+7 = 17, ជួរនេះស្ថិតនៅក្នុងពណ៌ខៀវ [16-19], ដូចនេះអ្នកនឹងឈ្នះ]
ចំនួនបូក សេស/គូ ភ្នាល់លើចំនួនបូកនៃខ្ទង់ទី៣, ខ្ទង់ទី២, ខ្ទង់ទី១ យកសេស ឬគូ។
[ឧទាហរណ៍: ភ្នាល់យកចំនួនបូកគូ, លទ្ធផលគឺ 48426, ចំនួនបូកនៃខ្ទង់ទី៣, ខ្ទង់ទី២, ខ្ទង់ទី១គឺ 4+2+6=12, ហើយវាជាចំនួនគូ, អ្នកនឹងឈ្នះ]
ចំនួនបូក តូច/ធំ ភ្នាល់លើចំនួនបូកនៃខ្ទង់ទី៣, ខ្ទង់ទី២, ខ្ទង់ទី១ យកតូច ឬធំ
[ឧទាហរណ៍: ភ្នាល់យកចំនួនបូកតូច, លទ្ធផលគឺ 48130, ចំនួនបូកនៃខ្ទង់ទី៣, ខ្ទង់ទី២, ខ្ទង់ទី១គឺ 1+3+0 = 4, ហើយវាជាចំនួនតូច, អ្នកនឹងឈ្នះ]
ចំនួនបូក ភ្នាល់ថែមតគ្នា ភ្នាល់លើចំនួនបូកនៃខ្ទង់ទី៣, ខ្ទង់ទី២, ខ្ទង់ទី១ យកតូច, ធំ, សេស, គូ ដោយចំនួនបន្សំលាយឡំគ្នា
[ឧទាហរណ៍: ភ្នាល់យកចំនួនបូកតូច/ធំ, លទ្ធផលគឺ 48130 ហើយនិងចំនួនបូកនៃខ្ទង់ទី៣, ខ្ទង់ទី២, ខ្ទង់ទី១គឺ 1+3+0=4, តូចនិងគូ, អ្នកនឹងឈ្នះ។

ការភ្នាល់:
 1. ការភ្នាល់ថែមតគ្នា: ភ្នាល់លើការបន្សំនៃប្រភេទផ្សេងគ្នា
 2. ការភ្នាល់ជាក្រុម: ភ្នាល់គ្រប់លេខនៃការបន្សំជាក្រុម។ ឧទាហរណ៍: 123, ការបន្សំជាក្រុមគឺ 123, 132, 213, 231, 312, 321។ ចំនួនសរុបការបន្សំទាំង៦ក្រុម។
 3. ការភ្នាល់ជា៣ក្រុម: នៅក្នុងការភ្នាល់៣ក្រុម, បើសិនការបន្សំនៃក្រុមណាមួយមានលេខចំនួនពីរដូចគ្នា, នោះនឹងមានការបន្សំ3ក្រុមផ្សេងគ្នា, ជាមួយនឹងឱកាសឈ្នះចំនួន៣។ ឧទាហរណ៍: 112, ការបន្សំគឺ: 121, 112, 211
 4. ការភ្នាល់ជា៦ក្រុម: នៅក្នុងការភ្នាល់៣ក្រុម, បើសិនលេខចំនួន៣ផ្សេងគ្នា, នោះនឹងមានការបន្សំ៦ក្រុមផ្សេងគ្នា។ ចំនួនបន្សំទាំង៦លេខនោះគឺការភ្នាល់ជា៦ក្រុម។ ឧទាហរណ៍: 123, ការបន្សំជាក្រុមគឺ: 123, 132, 213, 231, 312, 321។ ចំនួនសរុបការបន្សំទាំង៦ក្រុម។
 5. ធំ/តូច & សេស/គូ : ធំ : 0-4, តូច :5-9, សេស : 1,3,5,7,9, គូ: 0,2,4,6,8
2. លទ្ធផល ហើយនិងការសង


លទ្ថផល
 1. Shanghai: ម៉ោងដំនើរការ (GMT+8): 10:30 – 21:30 រៀងរាល់ថ្ងៃ, ចេញ30 នាទីម្តង។ ចេញលើកទី១ 10:00, ចេញលើក: 22:00, ចេញសរុបចំនួន23ដង។
 2. Chong Qing: ម៉ោងដំនើរការ (GMT+8): 10:00 – 21:50 រៀងរាល់ថ្ងៃ, ចេញ10 នាទីម្តង។ ពេលយប់: 22:00 – 02:00, ចេញ5 នាទីម្តង, ចេញសរុបចំនួន120ដង។
 3. Jiang Xi: ម៉ោងដំនើរការ (GMT+8): 09:00– 23:10 រៀងរាល់ថ្ងៃ, ចេញ10 នាទីម្តង។ ចេញសរុបចំនួន84ដង។
 4. China Social Welfare Lottery 3D: ម៉ោងដំនើរការ (GMT+8): 21:00, មួយថ្ងៃចេញម្តង។
 5. Tianjin : ម៉ោងបើកជាផ្លូវការ​ time (GMT+8) : 09:00 - 23:00, 10 នាទីក្នុងការចេញម្តង ។ មានការចេញសរុប84ដង
 6. Xinjiang :​​ ម៉ោងបើកជាផ្លូវការ​ (GMT+8) : 12:00 - 02:00 [ថ្ងៃបន្ទាប់], 10 នាទីក្នុងការចេញម្តង ។ មានការចេញសរុប84ដង