បទបញ្ចាផ្ទៃក្នុង

Poker

មានការខុសប្លែកអំពី Poker ភាគច្រើនសុទ្ធតែលេងបៀតាមស្តង់ដារេប្រើ៥២ស្លឹក។

បណ្តាប្រភេទល្បែង Poker រួមមាន វគ្គដើម្បីភ្នាល់ចូលក្នុង"រន្ធ "ប្រាក់រួម ហើយបណ្តាវគ្គនឹងមានផ្លាស់ប្តូររឺទទួលយកស្លឹមបៀវវិញ។ ចំនួនវគ្គដែលបាន ភ្នាល់និង បណ្តាស្លឹកបៀដាក់ចេញផ្អែកទៅនឹងកំរិតរបស់ល្បែងដែលអ្នកកំពុងលេង ហើយវគ្គនី មួយៗបញ្ចប់នៅពេលដែលអ្នកលេង ទាំងអស់បានដាក់ប្រាក់ស្មើគ្នា។

លេងល្បែង។
មានពីរន្រភេទង្បែខុសគ្នាពេលលេង poker: "Ring Games" និង "Tournaments"។

Ring Game ជាល្បែងរបស់ Pokerដែលបានទុកនៅក្នុងតុកមួយ។នៅពេលណាដែលចន្លេះបៀទាំងពីរ អ្នកលេងអាចអង្គុយ ទទួលប្រាក់ហើយទៅវិញពេលណាក៏បាន។អ្នកដែលចាប់ផ្តើមលេង Ring Games ហើយចាប់ផ្តើមដំណើរលេងក្រោយមក។

ជ្រើសរើសល្បែងរបស់អ្នកៈ រូបភាពភ្នាល់និងការកំណត់តុកលេង

អ្នកអាចមានយោបល់ល្អរបស់បែភេទ Pokerដែលអ្នកចង់លេង។ បច្ចុប្បន្នយើងយើញលើកមកល្បែង Texas Hold'em, Omaha, Omaha Hi/Lo, 7 Card Stud, 7 Card Stud Hi/Lo and 5 Card Draw ដូច្នេះអ្នកត្រូវបើក softwareហើយទៅ Poker, ការជ្រើសរើសរបស់អ្នកចំពោះល្បែងផ្អែកទៅនឹង ៉ រូបភាពភ្នាល់ ៉។ វាជាការណែនាំមានប៉ុន្មានដែលអ្នកអាចដាក់និង របៀបលេង អ្នកនឹងឃើញក្នុង Ring Game រឺក្នុងការលេង។

រាល់ល្បែង Ring Game រឺក្នុងការលេង អ្នកអាចប្រីរូបភាពលេងណា ការប្រីប្រាស់ណារបស់ poker។ ឧទាករណ៍អ្នកអាចលេងល្បែងកក្នុងការកំណត់ "$2/$4 ក្នុងល្បែង Hold'em Ring Game" ទុកពេលមួយសន្ទុះមុនពេលលេង Omahaការកំណត់ប្រាក់ត្រូវដាក់គឺ "$10/$20។ Software របស់M88 នឹងបង្ហញពត៌មានទៅគ្រប់តុក។ មានបីប្រភេទ ភ្នាល់គឺៈ
 1. កំរិតកំណត់ (Fixed Limit)
  ក្នុង poker កំរិតកំណត់អាចមានប្រាក់ភ្នាល់នឹងបីកំរិតដាក់ធមក្នុងមួយជុំលេង។ក្នុងពេលលេងដំបូង ពិរជុំបានភ្នាល់តិចជាងដើម្បីចាប់ផ្តីមការដាក់ភ្នាល់ ហើយកំរិតកំណត់ខ្ពស់ជាងសំរាប់ជុំទីពីរ។ គារដាក់ភ្នាល់ថែមអាចនៅកំរិតដូចពេលមុនរឺខ្ពស់ជាង។ កំរិតទិញចូលនៅប្រភេទល្បែងកំណត់ Game Ring គឺ " Blind lớn"10x មិនមានការកំណត់។

 2. កំណត់ Pot (Pot Limit)
  កំណត់ Pot របស់ Pokerក៏ប្រហាក់ប្រហែលនឹងកំរិតកំណត់ដោយត្រូវមានចំនួនភ្នាល់និងបីកំរិតអតិបរមាក្នុងវគ្គភ្នាល់។ការន្ថែមដើម្បីភ្នាល់តិចបំផុតជាកំរិតនៃការភ្នាល់ពិមុនមករឺការដាក់ថែមភ្នាល់មុននោះ។ កំរិតអតិបរមាអាចអនុញ្ញាតកើនគឺកំរិតរបស់ Pot។ កំរិតរបស់ Pot បានគិតដូចជា Pot បូកប្រាក់ទាំអអស់លើតុកក្នុងវគ្គនោះបូកនឹងប្រាក់របស់អ្នលលេងត្រូវតាមសំរាប់ការភ្នាល់ជាក់ស្តែង។។

  កំរិតទិញចូលអតិមាដើម្បីកំណត់ក្នុងល្បែង Ring Pot "ភ្នាល់ធំ" គឺ 20x។ កំរិតទិញចូលជាអតិបរមាសំរាប់ការភ្នាល់ធំគឺ 100x។ មួយម វ៉ត្ថុដើម្បីភ្នាល់ ៉ ក្នុង Software បង្ហាញការអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកភ្នាល់ក្នុងតំបន់តិចបំផុតនិងខ្ពស់កំផុត។

 3. No Limit
  ក្នុង Poker មិនកំណត់ របៀបលេងក៏ដូចជាការកំណត់ Pot, ក៏ប៉ុន្តែមិនមានចំនួនអតិបរមានៃការកើនឡើងក្នុងវគ្គភ្នាល់។កំរិត ភ្នាល់តិចបំផុតគឺកំរិតភ្នាល់លើកមុនរឺការភ្នាល់ថែមនៅពេលនោះតែម្តង។ កំរិតអតិបរមាអនុញ្ញាតភ្នាល់ថែមគឺជីបទាំងអស់ របស់អ្នក។កំរិតតិចបំផុតដែលទិញចូលសំរាប់មួយ Ring Game មិនកំណត់គឹវត្ថុភ្នាល់ធំ 20x។ កំរិតទិញចូលជាអតិបរមា សំរាប់ការភ្នាល់ធំគឺ100x។ វត្ថុដែម្បីភ្នីលា់ក្នុង Softwareបង្ហាញឱ្យអ្នកបានដាក់ប្រហែលក្នុងតំបន់តិចបំផុតនិងខ្ពស់បំផុត។ ជ្រើសរើសល្បែង Blinds និង Antes។
ដើម្បីថានាថាតែងតែមានប្រាក់ក្នុង Pot សំរាប់បៀរបស់អ្នកលេង Poker, តុកបានកំណត់ចំនួនប្រាក់ភ្នាល់ដោយបង្ខំគឺចំនួនណាមួយរឺទាំងអស់របស់អ្នកលេងមាននៅលើតុកមុនពេលបានឃើងសលឹកបៀ។ នេះបានហៅថា "Blinds" and "Antes"។- 'វត្ថុជំនួសភ្នាល់ " និង 'ចំនួនប្រាក់កកមុន "។
 1. Blinds
  Blinds ជាចំនួនភ្នាល់កកដែលបានផ្លាស់ប្តូរដោយបង្ខំក្នុង Potចាប់ផ្តើមភ្នាល់នឹងនាំអ្នលេងនូវការលើកទឹកចិត្ត Hold'em, Omahaនិង Omaha Hi/Lo។ មានន័យថាអ្នកឈ្នេះបៀនឹងទទួលបាន Potគ្រាន់ជាងមិនមនាអ្វី។ បៀដែលបានចែក អ្នកលេងនឹងនៅខាងឆ្វេងរបស់មេត្រូវចេញបៀប្រភេទ "blindតូ "។

  Blindតូចតែងតែនឹងបានស្មើភាពសំរាប់ពា់កណ្តាលនៃការកកតិចបំផុត។ Blindធំ បានស្មើផាពនឹងកំរិតភ្នាល់តិច បំផុត។ដូច្នេះ ក្នុងល្បែងកំណត់ជា blind $1តូច , blindធំគឺ $2 នឹងបង្ហាញា $1/$2 របស់ល្បែង។

 2. Antes
  មុនពេលចាប់ផ្តើមលេងល្បែង 7 Card Stud, អ្នកលេងត្រូវដក់ "ចំនួនកក់ -Antes" ជាការភ្នាល់តូចមួយដែលបង្ខំដូចនឹង "blinds" អាចរកឃើញក្នុងល្បែង" Hold'em , Omaha រឹ Omaha Hi/lo។ កំរិតបាន សរសេរ អានដោយការកំណត់ក្នុងតារាង ដូចជាលើតុកមួយគឺ $5/$10 មានប្រាក់កក់គឺ 50c។ ដូចគ្នាដែរ ក្នុងតារាង 10 a $10/$20, ប្រាក់កក់មុនគឺ $1។
អង្គុតយចុះ។
នៅពេលដែលអ្នកយកSoftwareរបស់យើងនិងបញ្ចូល Ring Gamesទាំងអាចរកឃើញក្នុង Poker ក្រោមតារាងល្បែង។ ដើម្បីមើលតុកណា យើងចុច២ដងលើល្បែងដែលអ្នកជ្រើសរើស។រូបភាពផ្សេងទៀតគឺអ្នកអាចចុចរន្ធចូលរួមនៅខាងស្តាំដៃរបស់របាំង។

ដេម្បិងីង្គុយចូលតុក ចុចនៅកៅអីណាដែលបើក។ទំព័រគណនីនឹងបង្ហាញឱ្យឃើញហើយប្រាប់អ្នកទិញជីប Poker សំរាប់លេង។ចំនួនទិញចូលតិចបំផុតសំរាប់ game នឹងដាក់ក្នុងប្រអប់។ ចំណាំៈ ផ្អែកទៅនឹងរបៀបភ្នាល់របស់ល្បែងមានកំរិតតិចនិងធំបំផុតទិញចូលឱ្យring games។

ជ្រើសរើសរបស់អ្នកៈភ្នាល់ មើលបៀ ភ្នាល់ថែម តាមរឺអត់តាម។
ផ្អែកទៅនឹងស្ថានភាព

អ្នកនឹងមានការជ្រើសរើសយ៉ាងតិច២មុនពេលដល់វេនអ្នក។ដើម្បីឌ្វើឱ្យបាន Software M88 នឹងងាយស្រួលបង្ហញឱ្យអ្នកឃើញការជ្រើសរើសដែលអ្នកនឹងធ្វើក្នុងការលេង
 1. ភ្នាល់
  ដើម្បីដាក់ជីបចូលក្នុង Pot បង្ហាញការទុកចិត្តដែលមាន។ អ្នកដាក់ភ្នាល់ថែម អ្នកដទៃនឹងត្រូវតាមដែរដើម្បីនៅបានក្នុល្បែង។

 2. មើ់លបៀ
  បើការដាក់ភ្នាល់ដល់វេនអ្នក ហើយមិនមានការដាក់ថេមទៀតរឺការដាក់ថែមច្រើន អ្នកអាចមើលបៀហើយមិនធ្វើអ្វីទៀត។ បើអ្នកដទៃនៅតែដាក់ អ្នកមិនមានជំរើសមើលបៀ បើអ្នកចង់បន្តបៀរបស់ខ្លួន អ្នក្នត្រូវតាមរឺដាក់បន្ថែមដើម្បីបន្តការលេង។

 3. ដាក់ភ្នាល់បន្ថែម
  ដាក់ប្រាក់បន្ថែមលើប្រាក់ដាក់ពិមុន ដៃគូរបស់អ្នកត្រូវតាមការដាក់ថែមនេះរឺមិនតាម។

 4. តាម
  ស្របទៅនឹងប្រាក់ភ្នាល់ពិមុននិងទុកក្នុងបៀ។

 5. ចោលបៀ
  ការសំរេចនេះពេលអ្នកបៀមិនល្អដើម្បីបន្តលេងទៀត ចោលបៀតហើយមិនធ្វើអ្វីទៀតរឺប្រាក់ជាក់ស្តែងនៅ Pot។
ភាគច្រើនអ្នកដែលចាប់ផ្តើមរៀន Texas Hold'em។ ឥឡូវអ្នកបានអានជាមូលដ្ឋានហើយ មើលរបៀបរបស់ Hold'em ហើយកុំភ្លេចអក្សរកាត់របស់យើងនិងលំដាប់របស់បៀ។

គណៈគ្រប់គ្រងមានសិទ្ធិធ្វើការដាក់កំហិតចំពោះអ្នកលេងបៀពុកគ័រ នៅពេលដែលការដាក់ប្រាក់ក្នុងគណនេយ្យសំរាប់ការភ្នាល់បានធ្វើឡើងដោយCredit Card។