បទបញ្ចាផ្ទៃក្នុង

លក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធីប្រកួតBaccarat របស់M88:

 1. "កម្មវិធីប្រកួតBaccaratរបស់M88" មានមូលដ្ឋាននៃការលេងដូចទៅនឹង Baccarat ដែលមានកំរៃជើងសារ។ ប្រសិនបើមិនមានករណីពិសេសណាមួយ​ត្រូវបានចែង ទេនោះ លក្ខខ័ណ្ឌទូទៅទាំងឡាយនៃBaccarat ត្រូវបានអនុវត្ត។
 2. Big/Small betting will be offered only on the first 35 hands of every shoe. This Rule is not applicable in Baccarat Tournament.
 3. កម្មវិធីប្រកួតBaccaratមានតែនៅលើតុ 1 – 3 ក្នុងកាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់នៃ "Club M88" ​ប៉ុណ្ណោះ។ ការប្រកួតនិមួយៗ មានតែមួយ (1)ជុំប៉ុណ្ណោះ ហើយគ្មានជុំដំបូង រឺជុំចុងក្រោយឡើយ។
 4. កម្មវិធីប្រកួតBaccaratនឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃ និងពេលវេលាកំនត់ណាមួយ ហើយនឹង​បញ្ចប់ទៅតាមចំនួនហ្គេមដែលបានកំនត់ទុកមុន។ ព៌តមានទាំងនេះនឹងត្រូវប្រកាស​នៅលើទំព័រLobby។
 5. អតិថិជនអាចចូលរួមលេងក្នុងកម្មវិធីប្រកួតតាមរយៈរបៀបដ៏សាមញ្ញដូចខាងក្រោម៖
  • អតិថិជនត្រូវតែបង្កើតalias (ឈ្មោះសំរាប់លេង) ដើម្បីអាចចូលលេងក្នុងកម្មវីធី​ប្រកួត។
  • អតិថិជណត្រូវតែជ្រើសរើសបន្ទប់ដែលខ្លួនពេញចិត្ត ហើយបង់ថ្លៃចុះឈ្មោះ​ចូលរួមដែលបានកំនត់(ទឹកប្រាក់សំរាប់លេង + ថ្លៃឈ្នួលកន្លែងលេង)។

 6. ទឹកប្រាក់រង្វាន់ត្រូវបានគណនាតាមរយៈទឹកប្រាក់សំរាប់លេងសរុបរបស់អ្នកចូលរួមទាំង​អស់ (ទឹកប្រាក់រង្វាន់សរុប = ថ្លៃចុះឈ្មោះចូលរួម * ចំនួនអ្នកចូលរួម - ថ្លៃឈ្នួល​កន្លែងដែលបានមកពីអ្នកចូលរួមសរុប)។

  ឧទាហរណ៍:
  • ទឹកប្រាក់ថ្លៃចុះឈ្មោះចូលរួម = RMB 100
  • ទឹកប្រាក់សំរាប់លេង = RMB 95
  • ថ្លៃឈ្នួលកន្លែងលេង = RMB 5
  • ចំនួនអ្នកចូលរួម = 25
  • ទឹកប្រាក់រង្វាន់សរុប = RMB 2,375

  *រចនាសម្ព័ន្ធនៃទឹកប្រាក់រង្វាន់នឹងត្រូវបានកំនត់នៅពេលណាដែលការចុះឈ្មោះបញ្ចប់

 7. ទឹកប្រាក់កំនត់សំរាប់ការភ្នាល់គឺអាស្រ័យទៅលើ ទឹកប្រាក់ដែលត្រូវទិញដើម្បីចូលរួម ហើយពត៌មាននេះនឹងត្រូវបង្ហាញនៅក្នុងទំព័រLobbyនៃកម្មវិធីប្រកួត។
 8. កម្មវិធីប្រកួតនិមួយៗបានកំនត់ចំនួនអ្នកចូលរួមតិចបំផុត និងច្រើនបំផុត។
 9. នៅមុនពេលការប្រកួតចាប់ផ្តើម អ្នកចូលរួមលេងទាំងអស់នឹងទទួលបានបន្ទះឈីព​នៃទឹកប្រាក់សំរាប់កម្មវិធី(បន្ទះឈីពនៃកម្មវិធីមិនមែនជាទឹកប្រាក់ដែលត្រូវឈ្នះពិតប្រាកដនោះទេ តែវាត្រូវបានប្រើដើម្បីកំនត់នូវចំណាត់ថ្នាក់របស់អ្នកលេងនៅក្នុងកម្មវិធី)។ អ្នកលេងមិនអាចទិញបន្ថែមនូវទឹកប្រាក់កម្មវិធីក្នុងពេលប្រកួតឡើយ។
 10. អ្នកលេងដែលបានចុះឈ្មោះរួចរាល់អាចរង់ចាំនៅក្នុងទំព័រLobbyមុននឹងកម្មវិធីចាប់ផ្តើម។ ពេលវេលាចាប់ផ្តើម និងរយៈពេលរង់ចាំនឹងត្រូវបង្ហាញនៅលើទំព័រLobby​នៃកម្មវិធី។  គ្មានការសងប្រាក់ត្រលប់មកវិញទេ ក្នុងករណីដែលអ្នកលេងចូលរួមទៅ​ក្នុងកម្មវិធីយឺត។
 11. ប្រសិនបើមិនមានករណីពិសេសណាមួយ​ត្រូវបានចែងទេនោះលក្ខខ័ណ្ឌទូទៅ​ទាំងឡាយ​នៃBaccarat​ត្រូវបានអនុវត្ត។
 12. ក្នុងហ្គេមនិមួយៗ អ្នកលេងមិនត្រូវបានអនុញ្ញត្តិអោយភ្នាល់ទាំងសងខាងទៅលើ Banker/Player រឺBig/Small នោះទេ។
 13. ក្នុងករណីហ្គេមដែលកំពុងលេងនៅក្នុងតុមួយមានចំនួន40ដៃ រឺលើសពីនោះ ការប្រកួតនឹងត្រូវចាប់ផ្តើមជាមួយនឹង(ប្រអប់បៀរបន្ទាប់) ហើយអ្នកលេង​នឹងត្រូវរង់ចាំក្នុងកំឡុងពេលនោះ។
 14. មានការកំនត់ចំនួនអប្បរមានៃការភ្នាល់សំរាប់អ្នកចូលរួមលេង។ នៅចុងបញ្ចប់​នៃកម្មវិធីប្រកួត  ក្នុងករណីដែលអ្នកលេងមិនបានធ្វើការភ្នាល់អោយគ្រប់ចំនួន​អប្បរមាដែលបានកំនត់នោះទេ អ្នកលេងនឹងត្រូវបានដកសិទ្ធិពីកម្មវិធី។
 15. ក្នុងករណីដែលអ្នកលេងជួបប្រទះនឹងបញ្ហានៃការដាច់ចេញពីការប្រកួតដោយចៃដន្យ អ្នកលេងអាចចូលម្តងទៀត ហើយបន្តការភ្នាល់។
 16. ហ្គេមដៃចុងក្រោយមួយចំនួននឹងមិនមានបង្ហាញពត៌មាននៃការភ្នាល់ទេ។ ប្រព័ន្ធនឹង​មិនបង្ហាញអ្នកលេងនូវតារាងភ្នាល់ទាំងនោះទេ។ វានឹងត្រូវបានបង្ហាញបន្ទាប់ពី​ការភ្នាល់​ត្រូវបានបញ្ចប់។
 17. កម្មវិធីប្រកួតនិមួយៗ នឹងមានចំនួនអ្នកឈ្នះខុសៗគ្នា ហើយប្រាក់រង្វាន់នឹងត្រូវ​បែងចែកជាភាគរយតាមរយៈលំដាប់ថ្នាក់នៃអ្នកឈ្នះ និងគុណជាមួយទឺក​ប្រាក់រង្វាន់សរុប។

  ឧទាហរណ៍:
  • លេខ1st = 50%, លេខ2nd = 30%, លេខ3rd = 20%, រឺ
  • លេខ1st = 70%, លេខ2nd = 30%, រឺ
  • លេខ1st = 100%

 18. ក្នុងករណីដែល មានអ្នកឈ្នះពីរ (2) រឺច្រើនមានទឹកប្រាក់ដូចគ្នា (មានចំនាត់ថ្នាក់ដូចគ្នា) នោះទឹកប្រាក់រង្វាន់សំរាប់ចំនាត់ថ្នាក់នោះនឹងត្រូវបែងចែក។

  ឧទាហរណ៍:
  • ទឺកប្រាក់រង្វាន់សរុបគឺ 2,400
   លេខ1st= 50%, លេខ2nd = 30%, លេខ3rd = 20%
   ទឹកប្រាក់រង្វាន់សំរាប់លេខ1st = 1,200, លេខ2nd = 720, លេខ3rd = 480
   ទឹកប្រាក់របស់អ្នកលេង: អ្នកលេង A = 3,000, អ្នកលេង B = 2,500, អ្នកលេង = 2,500.

   អ្នកលេងពីរ (2)នាក់ឈ្នះក្នុងចំនាត់ថ្នាក់លេខ2nd  ដូច្នេះការបែងចែករង្វាន់នឹង​ត្រូវធ្វើដូចតទៅ: អ្នកលេងA = 1,200, អ្នកលេងB and អ្នកលេងC = 720/2 = 360។

  • ទឺកប្រាក់រង្វាន់សរុបគឺ 10,000
   លេខ1st = 50%, លេខ2nd = 30%, លេខ3rd = 15%, លេខ4th = 5%
   ទឹកប្រាក់រង្វាន់សំរាប់លេខ1st = 5,000, លេខ2nd = 3,000, លេខ3rd = 1,500, លេខ4th = 500
   ទឹកប្រាក់របស់អ្នកលេង: អ្នកលេង A = 21,000, អ្នកលេងB = 21000, អ្នកលេងC = 21000, អ្នកលេងD = 12,000

   អ្នកលេងបីនាក់ឈ្នះក្នុងចំនាត់ថ្នាក់លេខ1st  ដូច្នេះការបែងចែករង្វាន់នឹង​ត្រូវធ្វើដូចតទៅ: អ្នកលេងA, អ្នកលេងB និងអ្នកលេងC = 5,000/3 = 1,666.67, អ្នកលេងD = 3,000

  • ទឺកប្រាក់រង្វាន់សរុបគឺ 3,000
   លេខ1st= 100%
   ទឹកប្រាក់រង្វាន់សំរាប់លេខ1st = 3,000
   ទឹកប្រាក់របស់អ្នកលេង: អ្នកលេងA = 5,000, អ្នកលេងB = 5,000, អ្នកលេងC = 5,000

   អ្នកលេងបីនាក់ឈ្នះក្នុងចំនាត់ថ្នាក់លេខ1st  ដូច្នេះការបែងចែករង្វាន់នឹង​ត្រូវធ្វើដូចតទៅ: អ្នកលេងA, អ្នកលេងB និងអ្នកលេងC = 3,000/3 = 1,000

 19. ប្រសិនបើចំនួនអ្នកឈ្នះតិចជាងចំនួនចំនាត់ថ្នាក់នៃរង្វាន់ ភាគរយនៃទឹកប្រាក់រង្វាន់​នឹងនៅដដែល។

  ឧទាហរណ៍:
  ទឹកប្រាក់រង្វាន់សរុបគឺ 10,000
  លេខ 1 = 50%, លេខ2 = 35%, លេខ3 = 10%, លេខ 4 = 5%
  ទឹកប្រាក់រង្វាន់សំរាប់លេខ1st = 5,000, លេខ2nd = 3,500, លេខ3rd = 1,000, លេខ4th = 500
  ប៉ុន្តែមានអ្នកឈ្នះតែ 2នាក់ប៉ុណ្ណោះ ទឹកប្រាក់របស់អ្នកលេង: អ្នកលេងA = 3,000, អ្នកលេងB = 2,500

  ទឹកប្រាក់រង្វាន់នឹងត្រូវបែងចែកដូចតទៅ: អ្នកលេងA = 5,000, អ្នកលេងB = 3,500

 20. ទឹកប្រាក់រង្វាន់ដែលឈ្នះទាំងអស់នឹងត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងកន្លែងទុកប្រាក់សំរាប់ភ្នាល់ក្នុងកាស៊ីណូ(casino wallet) នៅពេលដែលកម្មវិធីប្រកួតបានបញ្ចប់។ អ្នកឈ្នះនឹងត្រូវ​បាន​បង្ហាញនៅលើទំព័រនៃកម្មវិធីប្រកួត។
 21. ប្រសិនបើកម្មវិធីប្រកួតត្រូវបានលុបចោលមុនពេលចាប់ផ្តើម ទឹកប្រាក់ថ្លៃចុះឈ្មោះ​ចូលរួមនឹងត្រូវផ្តល់ត្រលប់ទៅអោយអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះចូលរួមវិញ។
  ឧទាហរណ៍៖ អ្នកលេងបានចំណាយ ទៅលើតំលៃចុះឈ្មោះRMB 10 (RMB 9.50 ជាទឹកប្រាក់សំរាប់លេង + RMB 0.50 ជាថ្លៃឈ្នួលកន្លែង​លេង)។  ទឹកប្រាក់ទាំងនេះ​នឹងត្រូវសងត្រលប់ទៅវិញទាំងអស់។

 22. ក្នុងករណីដែលគ្មានអ្នកឈ្នះសំរាប់កម្មវិធីប្រកួត ទឹកប្រាក់ថ្លៃចុះឈ្មោះនឹងត្រូវសង​ត្រលប់ទៅអោយអ្នកលេងវិញ ដោយដក ថ្លៃឈ្នួលកន្លែងលេង។
 23. M88.com សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែនូវលក្ខខ័ណ្ឌដែលបានចែងនៅទីនេះ និងផ្អាក រឺក៏បញ្ឈប់កម្មវិធីប្រកួតនេះក្នុងពេលណាមួយដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការជូនដំណឹងជាមុន។ បញ្ហា និងភាពមិនប្រក្រតីទាំងឡាយគឺអាស្រ័យទៅលើការវិនិច្ឆ័យរបស់M88.com
 24. ការមិនអនុវត្តទៅតាមលក្ខខ័ណ្ឌនឹងនាំទៅរកការលុបបេក្ខភាពចេញពីកម្មវិធីប្រកួត។
 25. អត្ថបទដើមជាភាសាអង់គ្លេសសំរាប់លក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធីនេះនឹងត្រូវយកជាការ ក្នុងករណីដែលមានភាពមិនត្រូវគ្នារវាងភាសាអង់គ្លេស និងភាសាផ្សេងៗទៀត។