លក្ខណនៃការប្រើ

ការកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស

យើងខ្ញុំយលឃើញ និងគោរពសិទ្ធិរឿងសម្ងាត់របស់អតិថិជន។ ការការពារពត៏មានរបស់អតិថិជនគឺជាចំនុចសំខាន់ចំពោះយើងខ្ញុំ។

យើងខ្ញុំនឹងការពារពត៏មានរបស់អតិថិជន និងមិនអោយអ្នកទី៣បានដឹង មានតែការស្នើរបស់តុលាការ។ ចំពោះករណីពិសេសគឺការទូទាត់ប្រើបណ្តាសេវាកម្មបានផ្គត់ផ្គងតាមគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំ ពេលនោះយើងខ្ញុំតើបជូនពត៏មានដល់អ្នកផ្គត់ផ្គងសេវាកម្មបានដឹង។

ពត៏មានទាំងអស់បានអតិថិជនផ្តល់តាមកន្លែងសវត្ថិភាព(SSL 128 bitencryptionStandard)និងបានទុកក្នុងសេវាធានា អ្នកដទែមិនអាចចូលបាន។ ការចូលរួមតាម internetដើម្បីចូលអានពត៍មានសម្ងាត់របស់អតិថិជនក៏ត្រូវហាម និងក្រោមការពិនិត្ស។