សេចក្តីណែនាំ

របៀបដំឡើងកម្មវិធី M88 IOS ក្នុង iPhone
របៀបដំឡើងM88 Apps នៅលើទូរស័ព្ទ ANDROID

របៀបដំឡើងកម្មវិធី M88 IOS ក្នុង iPhone
1. ស្កែន QR កូដតាមរយៈ M88 រឺក៏ចូលទៅកាន់ "m.m88.com" នៅលើកម្មវិធីបើកអ៊ីនធើណិតក្នុងទូរស័ព្ទ iPhone របស់អ្នក។
2. នៅពេលដែលមានសារមួយបង្ហាញឡើង សូមចុចលើពាក្យ"Install"
3. អ្នកនឹងត្រូវបានចូលទៅកាន់ទំព័រថ្មីភ្លាមៗ
4. នៅពេលដែលអ្នកបើកកម្មវិធីជាលើកដំបូង បន្ទាប់ពីដោនឡូដរួចរាល់ អ្នកនឹងបានឃើញសារថ្មីមួយ

5. ចូលទៅកាន់ Settings បន្ទាប់មក ចុចលើពាក្យ General ហើយចូលទៅកាន់ Profiles and Device Management

6. ចុចលើពាក្យ Enterprise App ហើយចុចលើ Viet Cab Transport Company Limited បន្ទាប់មកចុចលើពាក្យ "Trust Viet Cab Transport Company Limited"

7. នៅពេលដែលមានសារថ្មីមួយបង្ហាញឡើង សូមចុចលើពាក្យ"Trust"
8. សូមបើកកម្មវិធីដែលបានតម្លើងរួច ហើយបញ្ចូលឈ្មោះគណនី M88 របស់អ្នក។ សំរាប់សមាជិកថ្មី សូមចុចលើពាក្យ "ចុះឈ្មោះ" សូមចុចលើរូបទង់ជាតិ ដើម្បីជ្រើសរើសភាសា
9. ដាក់ប្រាក់ និងចាប់ផ្តើមការកំសាន្តរបស់អ្នក!


របៀបដំឡើងM88 Apps នៅលើទូរស័ព្ទ ANDROID


1. ចូលទៅកាន់ Settings បន្ទាប់មកចុចលើពាក្យ Security ហើយបើកដំណើរការ"Unknown sources"

2. ស្កែន QR កូដតាមរយៈ M88 រឺក៏ចូលទៅកាន់ "m.m88.com" នៅលើកម្មវិធីបើកអ៊ីនធើណិតក្នុងទូរស័ព្ទ iPhone របស់អ្នក។

3. នៅពេលដែលមានសារមួយបង្ហាញឡើង សូមចុចលើពាក្យ"OK"

4. អ្នកនឹងត្រូវបានចូលទៅកាន់ទំព័រថ្មីភ្លាមៗ
5. ចូលទៅកាន់ File Manager ហើយចុចលើពាក្យ Downloads
6. ចុចលើ APK file បន្ទាប់មកចុចលើពាក្យ "Install".
7. នៅពេលដែលកម្មវិធីបានតម្លើងរួចរាល់ លោកអ្នកគ្រាន់តែចុចបើកវា ហើយបញ្ចូលឈ្មោះគណនី M88របស់អ្នក ដើម្បីប្រើប្រាស់។ សំរាប់សមាជិកថ្មី សូមចុចលើពាក្យ"ចុះឈ្មោះ" ចុចលើរូបទង់ជាតិតំណាងប្រទេសនីមួយៗ ហើយជ្រើសរើសភាសាដែលអ្នកចង់ប្រើប្រាស់


8. ដាក់ប្រាក់ និងចាប់ផ្តើមការកំសាន្តរបស់អ្នក!


 


ប្រសិនបើនៅតែមិនអាចធ្វើបានទៀតសូមទំនាក់ទំនងសហការីរបស់យើងដើម្បីរកជំនួយ។